Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2016-2017 Vize Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Neorealizmin analizlerinde uluslararası yapıya dikkat çekmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamuoyunun dış politikadaki önemine dikkat çekilmesi
B
Egemen devletlerin rasyonel davranması
C
Bağımsız değişken olarak uluslararası sistemin yapısına ağırlık verilmesi
D
Lider faktörünün öne çıkması
E
Dış politika sürecinde bireysel faktörlere önem verilmesi
Soru 2

Güç kavramını “araç” olarak değerlendiren bakış açısına göre devletlerin temel önceliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenlik
B
Silahlanma
C
Barışın korunması
D
Gücün maksimizasyonu
E
işbirliğinin sağlanması
Soru 3

Klasik realizmin analizlerinde dikkate almadığı analiz düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Egemen devletler
B
Ekonomik güç
C
Askeri güç
D
Diplomasi
E
Uluslararası sistem
Soru 4

Bir devletin güven içinde olmak istediği için silahlanması ve bu durumun diğer aktörlerde de silahlanmaya yol açarak güvensizlik üretmesi durumuna ne ad verilir?

A
Güvenlik ikilemi
B
Nisbi kazanç
C
Anarşi
D
Mutlak kazanç
E
Kendine güvenme
Soru 5

İki Dünya Savaşı arasındaki (1919-1939) bunalımlı dönemi analiz ettiği eserinde devletlerin güç arayışının politikalarını yönlendirdiğini savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nicholas Spykman
B
Edward H. Carr
C
Hans Morgenthau
D
Thomas Hobbes
E
Kenneth Waltz
Soru 6

Mansfield ve Snyder’in Demokratikleşme ve Savaş Tehlikesi adlı eserlerinde öne sürdükleri liberal tez aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokrasiye geçiş sürecinde devletlerin saldırgan politika izleyebilmesi
B
Gelişmiş demokrasiler arasında savaşın artması
C
Demokratikleşme sürecindeki devletlerin savaşa başvurması
D
Serbest ticaretin uluslararası istikrar için tehdit oluşturması
E
Gelişmiş otokrasilerin savaş eğiliminde olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi liberallere göre demokratik rejimler için geçerli olan varsayımlardan biridir?

A
Karşılıklı bağımlılık çatışma olasılığını artırır.
B
Halk savaş karşıtı hükümetleri tercih eder.
C
Kapitalistler savaşı sever.
D
Devletler nisbi kazanca göre hareket eder.
E
Nükleer silahlar güvenlik ikilemini doğurur.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi liberal yazar Schumpeter’a göre emperyalizm ile iliskilendirilemez?

A
Silahlanma
B
Saldırganlık
C
Sınırsız genişleme isteği
D
Tekelciliğin ihracı
E
Liberal kurumlar ve ilkeler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin uluslararası işbirliğini açıklayan varsayımlarından biridir?

A
Anarşi durumu savaş ve çatışma riskini artırır.
B
Uluslararası sistemin yapısı artık anarşik değildir.
C
Merkezi otorite yokluğu işbirliğine engel değildir.
D
Kurumsallaşma güvenlik kaygısını artırır.
E
Karşılıklı bağımlılık çıkar çatışmalarını artırır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi liberallere göre kurumsallaşmanın sonuçlarından biridir?

A
Karşılıklı bağımlılığın azalması
B
Uluslararası örgütlerin öneminin azalması
C
işbirliği imkânlarının artması
D
Savaşların öneminin artması
E
Askeri gücün öneminin artması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hegemonya kavramı üzerinde çalışan yazarlardan biri değildir?

A
Wallerstein
B
Gilpin
C
Keohane
D
Cox
E
Marks
Soru 12

Yeni Marksistlere göre az gelişmişlik sorununun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal sorunlar
B
Dış ticarette korumacı politikalar izlenmesi
C
Rejim sorunları
D
Sermaye ihracının az gelişmiş ülkelerin aleyhine işlemesi
E
Etnik ve ideolojik sorunlar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yeni Marksistlere göre üretici sermayenin uluslararasılaşmasının sonuçlarından biri değildir?

A
Emperyalizm
B
Azgelişmişlik sorunu
C
Sömürü ilişkisi
D
Bağımlılık ilişkisi
E
Artı değerin ülke içiyle sınırlı kalması
Soru 14

Emperyalizmin bağımlılık ilişkisine dönüşmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şirketlerin gelişmiş ülkelerde yatırım yapmaları
B
Artı değerin az gelişmiş ülkeleri sanayileştirmesi
C
Az gelişmiş ülkelerde sınıf çatışması olması
D
Sermayenin nihai aşamada az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere aktarılması
E
Az gelişmiş ülkelerde sermaye birikimi olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Wallerstein’in Dünya Sistemi Modelinin varsayımlarından biri değildir?

A
Merkez-çevre ilişkileri tarihsel ve dönüşümseldir.
B
Merkez ve çevre ülkeler jeopolitik olarak belirlenir.
C
Sermaye transferi çevreden merkeze doğrudur.
D
Emek ile sermaye arasında asimetrik ilişki vardır.
E
Kapitalist üretim küresel işbölümünü belirler.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Realizm ve Jeopolitik Teorinin ortak varsayımlarından biri değildir?

A
Çevresel faktörlerin dış politikada etkili sayılması
B
Nüfusun temel güç unsuru kabul edilmesi
C
Uluslararası ilişkilerin temel aktörünün ulus devletler olması
D
Yayılmacı ve emperyalist politikaların meşru görülmesi
E
Coğrafi konumun ulusal güç unsurları arasında yer alması
Soru 17

Herhangi bir coğrafyanın diğerlerine göre üstünlüğü olmadığını savunan jeopolitik okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgeciler
B
Olasılıkçılar
C
Merkezciler
D
Çoğulcular
E
Marjinalistler
Soru 18

Coğrafyacı Ratzel’in doğal genişleme yasasının açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski Dünya kendine yeterlilik açısından üstündür.
B
Doğu Avrupa ve Avrasya’ya hakim olan dünyaya hakim olur.
C
Devletler yaşam alanlarını genişletmek için savaşır.
D
Hegemonların yayılmacı politikaları olur.
E
Denizlere hakim olan devletler büyük güçtür.
Soru 19

Devletleri canlı birer organizmaya benzeten jeopolitik yazarların ortak argümanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet sınırları değişmez.
B
Liderler dış politikaları yönlendiremez.
C
Siyaset ve coğrafya arasında belirleyici bir ilişki yoktur.
D
Yeterli yaşam alanı ve nüfus, devletin kapasitesi açısından stratejiktir.
E
Gücün temel belirleyicisi devletlerin nüfusudur.
Soru 20

Coğrafyanın dış politikadaki tek belirleyici unsur olmadığını tartışan jeopolitik okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olasılıkçılar
B
Koşullandırdılar
C
Emperyalistler
D
Yayılmacılar
E
Deterministler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x