Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2017-2018 Final Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa Birliği gibi bölgesel işbirliği örgütlenmelerini destekleyen ve bu örgütlenmelerin ulusal refahlarını artırma amacında olan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksizm
B
Hegemonya
C
Neofonksiyonalizm
D
Realizm
E
Merkantilizm
Soru 2

Neo Marksistlere göre, kapitalist ülkelerden az gelişmiş ülkelere sermaye ihracı aşağıdakilerden hangisini meydana getirir?

A
Kalkınma
B
Merkezileşme
C
Bölgesel bütünleşme
D
Bağımlılık
E
Kapitalistleşme
Soru 3

Nicholas Spykman tarafından geliştirilen Kenar Bölge (Rimland) kavramı ile aşağıdaki bölgelerden hangisi açıklanmıştır?

A
Uzakdoğu
B
Afrika
C
Kuzey ve Güney Amerika
D
Amerika kıtasının her iki tarafındaki okyanuslar
E
Avrasya'yı çevreleyen bölge
Soru 4

ABD ve SSCB, 1962 Küba füze krizinde muhtemel askeri çatışmanın nükleer bir savaşa dönüşeceğini ve sonucun her iki tarafın da yok olmasıyla sonuçlanacağını bildikleri için karşılıklı taviz vererek krizi sona erdirmiştir.
ABD ve SSCB’nin bu kararının değerlendirilebileceği Oyun Teorisi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Minimaks oyun
B
Sıfır toplamlı oyun
C
Mahkumun ikilemi
D
Sıfır toplamlı olmayan oyun
E
Sabit toplamlı oyun
Soru 5

Oyun Teorisinde oyunlar, şans faktörü üzerine kurulmuş olabileceği gibi, tarafların bilinçli hareketleri üzerine de kurulmuş olabilir.
Aşağıdakilerden hangisi iki kişi ile oynanan tüm oyunlarda geçerli olan özelliklerden biridir?

A
Oyunda sonucu şans faktörünün belirlemesi
B
Oyunun doğaya karşı oynanması
C
Oyunun tarafların bilinçli ve rasyonel davranışlarına dayanması
D
Oyuncular arasında bilgi akışı olması
E
Oyuncular arasında karşılıklı güvenin olmaması
Soru 6

Oyun Teorisine yöneltilen eleştiriler arasında, modellerin işbirliğini öngörmemesi, karşılıklı güvensizlik ve iletişim eksikliği varsayımlarına dayalı uluslararası ilişkilerin yaklaşımının günümüz koşullarına hitap etmemesi sayılabilir.
Tarafların, kaybı dayanılmaz bir durum olarak değerlendirmelerine bağlı olan oyun modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahkumun ikilemi
B
Tavuk oyunu modeli
C
Geyik avı modeli
D
Sabit toplamlı oyun
E
Sıfır toplamlı oyun
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Oyun Teorisinin temel unsurlarından biri değildir?

A
Stratejiler
B
Oyuncular
C
Kazançlar
D
Kurallar
E
Güvensizlik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Rosecrance'ın sistem tanımındaki bozucu girdilere verilebilecek örneklerden biri değildir?

A
Bölgesel ihtilaflar
B
Güç mücadelesi
C
Uluslararası mahkemeler
D
Çıkar çatışmaları
E
Ayrılıkçı hareketler
Soru 9

Uluslararası sistem modelleri, hipotezler kurabilmeyi ve bunları sınamayı sağlayacak kuramsal çerçeveyi sağlar.
Morton Kaplan’a göre, sistemde denge ve istikrarı sağlayan temel araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktörlerin özellikleri
B
Kurallar
C
Güç kapasitelerinin dağılımı
D
Silahlanma
E
Aktörlerin sayısı
Soru 10

Morton Kaplan’ın sistem yaklaşımının, Kenneth Waltz’un yapısalcı realist yaklaşımı ve Immanuel Wallerstem’in ekonomik yapısalcı yaklaşımı ile karşılaştırıldığında daha bilimsel bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapasite dağılımına dayanması
B
Devletlerin temel aktör olması
C
Determinist olması
D
Farklı modellerin varsayımlarına göre önerilen hipotezlerin sınanabilmesi
E
Anarşiye dayalı açıklama getirmesi
Soru 11

Egemen ulus devletlerden oluşan ve devletler arasındaki güç dağılımı ve ilişkilerin belirlendiği yapıya ________ adı verilir. Bu yapı devletlerin dış politikalarını belirler dolayısıyla aralarında ________ bir ilişki bulunur.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sistem, karşılıklı bağımlı
B
Anarşi, karşılıklı bağımlı
C
Sistem, hegemonyacı
D
Anarşi, determinist
E
Sistem, determinist
Soru 12

Uluslararası politikada karar vericilerin aynı olay ve durum karşısında farklı davranmalarına ne ad verilir?

A
Hiyerarşi
B
Kişisel özellikler
C
Yararlılık
D
Rasyonellik
E
Karşılıklı bağımlılık
Soru 13

Karar Verme Teorisi, devletleri rasyonel davranan bütüncül öğeler olarak görmek yerine, devletleri birimlerden oluşan ________ bir yapı olarak görmektedir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Empirik
B
Hiyerarşik
C
Bürokratik
D
Determinist
E
Çoğulcu
Soru 14

Karar vericinin içinde yer aldığı çevrenin tüm özellikleri aynı kaldığı varsayıldığında dahi, karar vericilerin karar ve politikaları değişebilmektedir. Buradan hareketle karar vericilerin kişisel özellikleri de bağımsız birer değişken olarak kabul edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi Sidney Verba’ya göre, grup tarafından alman kararlarda beklenen durumlardan biridir?

A
Bireylerin kişisel özelliklerinin karara etkisinin azalması
B
Konuya olan ilginin fazla olması
C
Rasyonel davranma olasılığının artması
D
irrasyonel unsurların artması
E
Sorumluluğun paylaşılması
Soru 15

Rasyonel fayda modeline göre karar vericiler akılcı davranır ve beklenen faydayı maksimum kılmaya çalışır.
Rasyonel fayda modelinin, rasyonel davranış beklentisini destekleyen ve genellemeler yapılmasını sağlayan varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar vericilerin görüş farklılıklarının bulunması
B
Karar vericilerin kişisel özelliklerinin kararı etkilemesi
C
Karar verme sürecinin sabit kurallara göre işlemesi
D
Stresin rasyonel davranmayı güçleştirmesi
E
Bilgiye erişimde zorluk yaşanabilmesi
Soru 16

Bilimsel araştırmada çıkış noktasını oluşturan ve araştırmaya rehberlik eden genel yasaya Lakatos araştırma programı, Kuhn ise ________ adını vermiştir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Paradigma
B
Bilimsel devrim
C
Teori
D
Yanlışlanabilirlik
E
Tümevarımcılık
Soru 17

Pragmatik epistemolojiye göre, insan ve dünyayı konu alan teorilerin anlamları problem çözme kapasitelerine bağlıdır.
Bir önermenin doğruluğunu kanıtlayan sürece ne ad verilir?

A
Pragmatik doğrulama
B
Metafizikten arındırma
C
Deney ve gözlem yapma
D
Akıl yoluyla sınama
E
Simgesel genelleme
Soru 18

Uluslararası İlişkiler disiplininde postpozitivist yaklaşımların pozitivist epistemolojiye yönelik temel eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olayların tikel ele alınması
B
Yöntembilimde evrensel ilkelerin bulunması
C
Genellemeler yapılması
D
Teorilerin farklı durumlara uygulanması
E
Gözlemlenemeyen etkileşimlerin analiz dışında kalması
Soru 19

1920’li yıllarda gelişen mantıkçı pozitivizmin, sosyal bilimlerde geleneksel pozitivizme katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal bilimleri metafizikten arındırma
B
Sosyal bilimlerde deney ve gözleme önem verme
C
Sosyal bilimleri doğa bilimlerine göre yapılandırma
D
Sosyal bilimlerde deney yapılamaması durumunda mantığı kullanma
E
Sosyal bilimlerde önermeleri doğrulama
Soru 20

Pozitivizm, empirik epistemolojiye (bilgi kuramına) dayanan yöntembilim yaklaşımıdır. Empirizm, tüm bilgilerin deney ve gözlem yoluyla edinildiği varsayımına dayanır. Bilgiye ulaşmada akıl yürütmeyi ön plana çıkaran pozitivist yaklaşım ise ________ olarak anılır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Rasyonalizm
B
Ontoloji
C
Natüralizm
D
Materyalizm
E
Görgücülük
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x