Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2017-2018 Vize Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

16. yy’da Prens adlı eseriyle siyasetçilere ahlak ve gerçekçilik konularında yol gösteren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thucydides
B
Hans J. Morgenthau
C
Niccolo Machiavelli
D
Edward H. Carr
E
Thomas Hobbes
Soru 2

I. Uluslararası politika sistem düzeyinde incelenir.
II. Sistemin anarşik özelliği devlet politikalarını belirler.
III. Uluslararası politika güç ve çıkar çatışmasına dayanır.
IV. Uluslararası politikanın temel aktörleri devletlerdir.
Yukarıdakilerden hangileri neorealizmin klasik realizmden farklı olan yaklaşımlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 3

Neorealizme göre, herhangi bir devletin kendi güvenliğini korumaya yönelik faaliyetleri, mevcut veya potansiyel düşmanlarının güvenliğini tehlikeye sokar.
Bu durum, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A
Mutlak güvenlik
B
Güvenlik ikilemi
C
Kendine yardım
D
Nisbi kapasite
E
Yapısal anarşi
Soru 4

Realist teorisyen Edvvard Carr’a göre, liberalizmde yer alan çıkarların uyumu doktrininin en çok liberal devletlerin çıkarına olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireysel çıkarlar ile toplumsal çıkarların uyuşmaması
B
Liberal yaklaşımların genelde ütopik olması
C
Çıkar çatışmasının basite indirgenmesi
D
Devletlerin kendi çıkarlarını evrensel çıkarlar gibi göstermesi
E
Etik değerlerin politikaya göre öncelikli olması
Soru 5

Neorealizm, uluslararası politikaya yapısal açıklama getirirken, egemen devletlerin sistem yapısı ile etkileşim içerisinde olduğunu belirtir. Sistemde merkezi bir otoritenin bulunmaması, başkaları tarafından egemenlik altına alınma korkusuna neden olur. Bu varsayımla devletler, güç kapasitelerini artırmaya yönelirler.
Yukarıdaki bilgiye göre, neorealizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güç, gerektiğinde kullanılacak bir araçtır.
B
Sistem anarşik özellik taşır.
C
Güç dengesi sistemin ana özelliğidir.
D
Devletlerin fonksiyonları benzerlik gösterir.
E
Uluslararası politika birim (devlet) düzeyinde incelenir.
Soru 6

Liberalizme göre emperyalizmin ortadan kalkması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Üst kurumsallaşmanın artmasına
B
Demokrasi ve kapitalizmin gelişmesine
C
Hegemonun düzenleyici rolüne
D
Silahsızlanmaya
E
Karşılıklı bağımlılığın azalmasına
Soru 7

Liberalizme göre bireyin özgürlüğünü garanti eden en iyi yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkantilizm
B
Monarşi
C
Demokrasi
D
Totalitarizm
E
Sosyalizm
Soru 8

Neoliberallere göre artan karşılıklı ekonomik bağımlılığın sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaş olasılığının azalması
B
Savaş maliyetinin azalması
C
Saldırganlık güdüsünün artması
D
Demokratik rejimlerin yayılması
E
Hegemon devlet ihtiyacının artması
Soru 9

Laissez faire liberalizmine göre, devlet özel sektörün hareket alanını genişletecek şekilde küçülmelidir.
Bu yaklaşımın temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortak çıkarların uyumlaştırılması barışı sağlar.
B
Kamuoyunun katılımı iç ve dış politikayı güçlendirir.
C
Rekabet, fikir ve ürünlerin en iyisini ortaya çıkarır.
D
Karşılıklı bağımlılık ortak kazançları artırır.
E
Bireylerin mülkiyet hakkı dokunulmazdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi neoliberallere göre, uluslararası istikrar için gerekli şartlardan biri değildir?

A
Serbest piyasa ekonomisinin yayılması
B
Kapitalizmin gelişmesi
C
Ticaretin serbestleşmesi
D
Hegemon bir devletin var olması
E
Demokrasinin gelişmesi
Soru 11

Kapitalist üretim şeklinde ortaya çıkan sermaye fazlasının refah artırıcı önlemler kapsamında bölüştürülmesi yerine, kar amacıyla ülke dışında yeniden yatırıma dönüştürülmesine ne ad verilir?

A
Emperyalizm
B
Tekelleşme
C
Materyalizm
D
Artı değer
E
Nüfuz
Soru 12

Neo Marksist yazarlar, az gelişmiş ülkelerin çok uluslu sermaye tarafından bağımlı hale getirilmesi ve sürekli bir sömürü ilişkisi kurulması tezini savunurlar.
Aşağıdakilerden hangisi neo Marksist görüşler arasında yer almaz?

A
Gelişmiş ülkelerin artı değerinin az gelişmiş ülkeleri sanayileştirmesi
B
Çok uluslu şirketlerin az gelişmiş ülkelere yaptıkları yatırımın dünya ekonomisini sürükleyici güç oluşturması
C
Az gelişmiş ülkelerin ticaret sermayesinin üretici sermayeye göre hareket etmesi
D
Üretici sermayenin küresel kararlar alması
E
Küresel artı değerin ücretli emekten sağlanması
Soru 13

Marksist ve Leninist yaklaşımlara göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası çatışmaların nedenlerinden biri değildir?

A
Tüketimin azalması
B
Sömürge arayışı
C
Hammadde ihtiyacı
D
Üretimin azalması
E
Sınıf mücadelesi
Soru 14

Marksist Teoride ele alınan hegemonya kavramının, realist ve liberal hegemonya yaklaşımlarından farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkez ülkelerin hakimiyeti şeklinde incelenmesi
B
Sınıfsal ilişki ve çatışma çerçevesinde ele alınması
C
Dikey ve asimetrik ilişki içermesi
D
Siyasal, ekonomik ve kültürel hakimiyeti içermesi
E
Askeri güçle elde edilmesi
Soru 15

Neo Marksistlere göre kapitalist ülkelerden sermaye ihraç edilmesi az gelişmiş ülkeler için aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?

A
Kapitalistleşme
B
Bölgesel bütünleşme
C
Merkezileşme
D
Kalkınma
E
Bağımlılık
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Jeopolitik Teorinin 19. yüzyıldan itibaren emperyalizmin aracı haline geldiğine yönelik eleştirinin argümanları arasında yer almaz?

A
Sömürgeci genişlemenin doğal sayılması
B
Yayılmacı politikalara bilimsel altyapısı hazırlaması
C
Stratejik öneme sahip bölgelerin belirlenmesi
D
Coğrafyanın akademik bir disiplin olmasına destek sağlaması
E
Devletlerin yayılmacı politikalarını açıklaması
Soru 17

Çevresel faktörlerin, karar vericileri dış politikada olanak ve sınırlılıklar konusunda bilgilendirdiğini savunan jeopolitik okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olasılıkçılar
B
Deterministler
C
Koşullandırıcılar
D
Darvvinistler
E
Gelenekseller
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi siyasal coğrafyanın uluslararası ilişkilere katkılarından biri değildir?

A
Dış politika analizi yapması
B
Genelleme yapması
C
Model kurması
D
Analiz çerçevesi sunması
E
Coğrafya dışında faktörlerin dışlanması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın uluslararası politikaya etkileri incelenirken belirleyici olan temel faktörlerden biri değildir?

A
Yeraltı kaynakları
B
Askeri teknolojiler
C
iklim
D
Topoğrafya
E
Nüfus
Soru 20

Coğrafya ile dış politika arasında nedensel ilişki kuran Jeopolitik Okulun önde gelen düşünürleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Engels ve Lenin
B
Holsti ve Wallerstein
C
Galtung ve Sweezy
D
Marx ve Hobson
E
Mahan ve Mackinder
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x