Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

16. yy’da Prens adlı eseriyle siyasetçilere ahlak ve gerçekçilik konularında yol gösteren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niccolo Machiavelli
B
Thomas Hobbes
C
Hans J. Morgenthau
D
Thucydides
E
Edward H. Carr
Soru 2

Neorealizme göre, herhangi bir devletin kendi güvenliğini korumaya yönelik faaliyetleri, mevcut veya potansiyel düşmanlarının güvenliğini tehlikeye sokar.
Bu durum, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A
Yapısal anarşi
B
Nisbi kapasite
C
Kendine yardım
D
Güvenlik ikilemi
E
Mutlak güvenlik
Soru 3

Realizme göre uluslararası sistemde merkezi bir otorite bulunmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Güvende olma duygusu
B
Dayanışma
C
Anarşi
D
işbirliği
E
Yardımlaşma
Soru 4

Eşitlik, rasyonellik, özgürlük ve mülkiyet kavramları ________ Teorinin temelleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

A
Neorealist
B
Liberal
C
Realist
D
Hegemonyacı
E
Jeopolitik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi liberallere göre kurumsallaşmanın sonuçlarından biridir?

A
Savaşların öneminin artması
B
Uluslararası örgütlerin öneminin azalması
C
Karşılıklı bağımlılığın azalması
D
Askeri gücün öneminin artması
E
işbirliği imkânlarının artması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi liberal yazar Schumpeter’a göre emperyalizm ile iliskilendirilemez?

A
Sınırsız genişleme isteği
B
Liberal kurumlar ve ilkeler
C
Silahlanma
D
Saldırganlık
E
Tekelciliğin ihracı
Soru 7

Emperyalizmin bağımlılık ilişkisine dönüşmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermayenin nihai aşamada az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere aktarılması
B
Şirketlerin gelişmiş ülkelerde yatırım yapmaları
C
Az gelişmiş ülkelerde sermaye birikimi olması
D
Az gelişmiş ülkelerde sınıf çatışması olması
E
Artı değerin az gelişmiş ülkeleri sanayileştirmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yeni Marksistlere göre üretici sermayenin uluslararasılaşmasının sonuçlarından biri değildir?

A
Sömürü ilişkisi
B
Bağımlılık ilişkisi
C
Artı değerin ülke içiyle sınırlı kalması
D
Emperyalizm
E
Azgelişmişlik sorunu
Soru 9

Kapitalist üretim şeklinde ortaya çıkan sermaye fazlasının refah artırıcı önlemler kapsamında bölüştürülmesi yerine, kar amacıyla ülke dışında yeniden yatırıma dönüştürülmesine ne ad verilir?

A
Tekelleşme
B
Materyalizm
C
Nüfuz
D
Artı değer
E
Emperyalizm
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi siyasal coğrafyanın uluslararası ilişkilere katkılarından biri değildir?

A
Genelleme yapması
B
Coğrafya dışında faktörlerin dışlanması
C
Analiz çerçevesi sunması
D
Dış politika analizi yapması
E
Model kurması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın uluslararası politikaya etkileri incelenirken belirleyici olan temel faktörlerden biri değildir?

A
iklim
B
Topoğrafya
C
Nüfus
D
Yeraltı kaynakları
E
Askeri teknolojiler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Jeopolitik Teori ile Realizmin ortak varsayımlarından biridir?

A
Coğrafik determinizm
B
Kamuoyunun dış politikaya etkisi
C
Alçak politika-yüksek politika ayrımı
D
Ekonomik determinizm
E
Devlet merkezlilik
Soru 13

Rekabet ve çatışmayı öngören sıfır toplamlı oyunlar, işbirliğine açık olmayan durumlara uygulanır. Bunun nedeni tarafları işbirliğine yöneltecek bir neden veya ortak çıkar bulunmamasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi sıfır toplamlı oyunlara verilebilecek örneklerden biridir?

A
Uluslararası örgütlere üyelik
B
Ticaret anlaşmaları
C
Silahlanma yarışı
D
Ekonomik bütünleşme
E
Diplomatik müzakereler
Soru 14

Sıfır toplamlı oyunların temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oyuncular arasında güvenin bulunması
B
Oyuncular arasında işbirliği imkânının bulunması
C
Şans oyunları türü oyunlar olması
D
Oyunculardan birinin kazancının diğerinin kaybına eşit olması
E
Oyuncuların birlikte kazanmaları ya da birlikte kaybetmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Kaplan’ın sistem modelleri arasında tarihsel olarak en cok gerçekleştiğini savunduğu modellerden biridir?

A
Gevşek iki kutuplu sistem
B
Sıkı iki kutuplu sistem
C
Evrensel sistem
D
Hiyerarşik sistem
E
Yumuşama sistemi
Soru 16

Güç dengesi sisteminde, dengeleyici devletin rolünü açıklayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
ittifaklara liderlik etmek
B
Zayıf devletlerin yanında yer almak
C
Sistemin değişimini sağlamak
D
Var olan güç dengesini (statükoyu) sürdürmek
E
Sistemin kurallarını belirlemek
Soru 17

Bireylerin aynı şartlar altında farklı şekillerde karar almaları, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanamaz?

A
Algılama farklılığı
B
Önceki deneyimler
C
Bürokratik yapı
D
Kişisel özellikler
E
Bireysel farklılıklar
Soru 18

Karar vericinin, önceden verdiği kararları takip eden aşamalarda değiştirmesini açıklayan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rastgele adımlar modeli
B
Küçük değişiklikler modeli
C
Rasyonel politika modeli
D
Standart uygulamalar modeli
E
Bürokratik politika modeli
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mantıkçı pozitivizme göre bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

A
Sübjektif olması
B
Gözlem ve deneyle doğrulanabilmesi
C
Tutarlı ve ispatlanabilir olması
D
Duygu ve değerlerden arınmış olması
E
Empirik olması
Soru 20

Pozitivizm, empirik epistemolojiye (bilgi kuramına) dayanan yöntembilim yaklaşımıdır. Empirizm, tüm bilgilerin deney ve gözlem yoluyla edinildiği varsayımına dayanır. Bilgiye ulaşmada akıl yürütmeyi ön plana çıkaran pozitivist yaklaşım ise ________ olarak anılır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Materyalizm
B
Ontoloji
C
Natüralizm
D
Rasyonalizm
E
Görgücülük
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x