Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 2018-2019 Final Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi neofonksiyonalizmi izleyen neoliberal entegrasyon teorileri arasında yer almaz?

A
Çok düzlemli yönetişim
B
Transnasyonalizm
C
Hükümetler arasıcılık
D
Karşılıklı bağımlılık
E
Dünya toplumu yaklaşımı
Soru 2

________ göre, uluslararası rejimler bölüşüm sorunu doğuran koordinasyon sorunlarını, güçlü aktörlerin çıkarları doğrultusunda çözüme kavuşturmak için bu aktörler tarafından kurulmuştur.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bilişsel yaklaşıma
B
Neoliberalizme
C
Sosyal inşacılara
D
Liberalizme
E
Realizme
Soru 3

Stephen Walt tarafından geliştirilen ________ Teorisi, Kenneth Waltz’un Güç Dengesi Teorisine savunmacı anlamda bir alternatif oluşturmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Savunma-Saldırı Dengesi
B
Tehdit Dengesi
C
Bütünleştirilmiş Güç
D
Koşullu Realizm
E
Hegemonik istikrar
Soru 4

Konstrüktivizme göre insanlar toplumu, toplum da insanları şekillendirir. Bu yapılanma sürecinde insanları ve toplumu birbirine bağlayan ise kurallardır.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi kuralların normatif yönünü açıklamaktadır?

A
Amillerin çıkarlarını yansıtan sosyal düzenlemeler olması
B
insanları amillere dönüştürmesi
C
Faaliyetlerle birlikte sosyal kurumları oluşturması
D
Amillere neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini söylemesi
E
Sürecin sürekli ve karşılıklı bir biçimde işlemesini sağlaması
Soru 5

Toplumun ortak yararını belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönelik düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve kadınların günümüzde daha çok yer aldığı ortak toplumsal etkinlik alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamusal alan
B
Bürokrasi
C
Uluslararası politika alanları
D
Uluslararası örgütler
E
Yüksek politika alanları
Soru 6

Feminizme göre kadınların güvenlik çalışmalarında dikkate alınmamaları, meta olarak görülmeleri ve şiddete maruz kalmalarının arka planında var olduğuna inanılan felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireysel güvenlik
B
Güvenliğin kimlik ile ilişkilendirilmesi
C
Ataerkillik
D
Anarşik yapı
E
Yapısal realizm
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi feminizmin uluslararası ilişkilere yönelttiği eleştirilerden biri değildir?

A
Geleneksel yaklaşımların evrensel ve objektif olmaması
B
Toplumsal cinsiyetin analiz birimi olması
C
Uluslararası ilişkilerin örtülü şekilde erkek merkezli olması
D
Uluslararası ilişkilerin kadınları görmezden gelmesi
E
Uluslararası sistemin anarşik bir yapı olarak ele alınması
Soru 8

Feminizmin ulusal sınırları aşarak Uluslararası ilişkiler disiplinine giren konuları sorgulaması; ekonomik, politik, ideolojik ve psikolojik analizler gerektirmektedir.
Bu analizlerde feminist yazarların temel aldıkları, sosyalleşme sürecinde kazanılan ve insanlar arasında gözlenen farklılıkları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalkınma sorunu
B
Kadın-erkek ayrımcılığı
C
Toplumsal cinsiyet
D
Kadın-erkek eşitsizliği
E
Biyolojik farlılıklar
Soru 9

İngiliz Okulunun eklektik tarzına yöneltilen temel eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okul üyelerinin ortak bir yaklaşımı olmaması
B
Uluslararası toplumu merkeze alması
C
Orta yol olma iddiası
D
Ekonomik ve coğrafi analizlere yer vermemesi
E
Gerçekçilik ve devrimciliğe aynı anda bakmaya çalışması
Soru 10

1990’lardan itibaren İngiliz Okulunun temel kavramlarını gözden geçirerek sosyal inşacılık ile ortak yaklaşımları geliştiren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adam Watson
B
Barry Buzan
C
Hedley Bull
D
Martin Wight
E
Herbert Butterfield
Soru 11

İngiliz Okulunun üçlü düşünsel geleneğini oluşturan, Hobbesçu (gerçekçilik), Grotiusçu (akılcılık) ve Kantçı (devrimcilik) yaklaşımları aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

A
Sadece uluslararası toplum kavramının incelenmesi
B
Analizlerin normatif özellik kazanması
C
Düzen-adalet ikileminin tartışılması
D
Farklı analiz düzeylerinin ve birimlerinin benimsenmesi
E
Sistemlerin karşılaştırmalı ve tarihsel analizinin yapılması
Soru 12

İngiliz Okuluna göre, aralarında bazı ortak çıkar ve ortak değerlerin farkında olan, birbirleriyle ilişkilerinde ortak kurallara, ortak kurumlara bağlı olduklarını bilen devletlerin bir araya gelmesiyle oluşur.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
devletler sistemi
B
hegemonik istikrar
C
uluslararası sistem
D
uluslararası toplum
E
dünya toplumu
Soru 13

Kopenhag Okulunun güvenlikleştirmenin veya ters güvenlikleştirmenin yapı bozumuna yönelik olarak getirilen eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sivil aktörlerin dikkate alınmaması
B
Güvenlik meselesinin ifşası çözümlemesinin yetersiz kalması ve
C
Toplumsal cinsiyet konusunun merkeze alınmaması
D
Her tehditin devletin bekası ile olmaması ilgili
E
Güvenlik alanının genişletilmesinin taşıması risk
Soru 14

Geleneksel askeri güvenlik sektörünün yanı sıra, yeni güvenlik sektörlerini güvenlik literatürüne kazandıran Kopenhag Okuluna göre “bir topluluğun kimliğine yönelik algılanan bir tehdide karşı savunulması” aşağıdaki güvenlik türlerinden hangisi ile anılır?

A
Çevresel güvenlik
B
Ekonomik güvenlik
C
Politik güvenlik
D
Toplumsal güvenlik
E
insani güvenlik
Soru 15

Güvenlikleştirme analizi, güvenlik meselesi olarak ortaya konulan konunun, bu konuyu kimlerin dile getirdiğinin, hangi ortamda dile getirdiğinin ve ne gibi kurum, kişi ve amaçlara hizmet ettiğinin incelenmesini gerektirir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin temel unsurlarından biri değildir?

A
Varoluşsal tehdit
B
Kamuoyu
C
Güvenlik topluluğu
D
Güvenlik eliti
E
Söz edimi
Soru 16

Siyasi topluluğun değer verdiği bir nesneye yönelik olarak algıladıkları tehdit unsurunu güvenlik konusu haline getirdiği söylemsel süreç ve bu süreç sonunda söz konusu tehdit unsurunu ortadan kaldırabilmek için alman olağanüstü tedbirlere ne ad verilir?

A
Politizasyon
B
Meşrulaştırma
C
Güvenliğin referans nesneleri
D
Bölgesel güvenlik kompleksi
E
Güvenlikleştirme
Soru 17

Uluslararası politikanın ve uluslararası sistemin yapısını etkileyen ve onları kapsayan ekonomi temelli davranış kalıpları bulunmaktadır. Politikayı ve politik davranışları anlamak için önce ekonomik sistemin işleyişini ortaya koymak gerekir. Dolayısıyla kapitalist dünya sisteminde, ekonomik çıkarlar devletlerin davranışlarını yönlendirir.
Yukarıda verilen argümanı yansıtan ekonomi politik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısalcı
B
Realist
C
Merkantilist
D
Liberal
E
Hegemonik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrası dönemde görülen neo merkantilist uygulamalar arasında yer almaz?

A
Özelleştirmenin sınırlandırılması
B
Yabancı yatırımın engellenmesi
C
Tarife ve gümrük vergilerinin uygulanması
D
Dış rekabete karşı koruyucu politikalar geliştirilmesi
E
Serbest ticaretin teşvik edilmesi
Soru 19

1980’lerde uluslararası ekonomi politik disiplinin ortaya çıkmasında etkili olan ve Susan Strange, Robert Gilpin gibi yazarlar tarafından getirilen eleştirinin özeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleneksel paradigmanın, politika ile ekonomi arasındaki ilişkiyi açıklaya maması
B
Devletin uluslararası ekonomide temel aktör olması
C
Karşılıklı bağımlılığın devletin merkezi rolünü azaltması
D
Uluslararası ilişkilerin açıklanması güce dayalı
E
Ekonominin sistemin merkezine yerleştirilmemesi
Soru 20

Realist gelenekten gelen ve devlet merkezli yaklaşımı benimseyen ________ gibi yazarlar analizlerinde devleti merkeze almıştır. -gibi liberal yazarlar ise karşılıklı bağımlılığı vurgulayarak devletin merkezi rolünü sorgulamıştır.
Yukarıdaki boşlukları aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Keohane ve Nye
B
Marks ve Engels
C
Gilpin ve Keynes
D
Gilpin ve Keohane
E
Keohane ve Keynes
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x