Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yazılı dokümanların dikkatlice okunarak iletişim dilinin ve biçimlerinin detaylı olarak incelenmesine ne ad verilir?

A
Dahili gerçeklik
B
Kısasa kısas
C
Simülasyon
D
Ekolojik gerçeklik
E
içerik analizi
Soru 2

Hedef kitleyi temsil amacıyla araştırma amaçlarına uygun olarak seçilmiş öğelere ne ad verilir?

A
Kesikli kategori
B
Doğal deney
C
Oransal ölçek
D
Örneklem
E
Bilimsel çıkarım
Soru 3

Rastlantısal ilişkilerin üstesinden gelerek hakiki neden - sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmanın en önemli yollarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreç takibi
B
Nedensellik hikâyesi
C
Karşı olgusal akıl yürütme
D
Konjonktürel nedensellik
E
Gerekli ve yeterli koşullar
Soru 4

En benzer ve en farklı vaka analizi tasarımlarında kullanılan yöntemler aşağıdaki düşünürlerden hangisi ile özdeşleşmiştir?

A
Max Weber
B
John Stuart Mili
C
Emile Durkheim
D
Kari Marx
E
Alexis de Tocgueville
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi toplumbilimlerinin çeşitli dallarında kullanılan, günlük yaşamda anlaşılması ve kullanımı son derecede kısıtlı olan kavramlardan biri değildir?

A
ikincil grup
B
Dikey toplumsal akışkanlık
C
Sıfır toplamlı oyun
D
Bilişsel uyumsuzluk
E
Tanımlama
Soru 6

Odak gruplarında grup görüşmelerini yöneten kişiye ne ad verilir?

A
Denek
B
Tartışmacı
C
Araştırmacı
D
Katılımcı
E
Moderatör
Soru 7

Araştırmacının araştırma alanıyla birebir ve direkt ilgili olan kişilerle görüşmesine ne ad verilir?

A
Muhakeme yoluyla örnekleme
B
Fırsat yoluyla örnekleme
C
Tabakalandırılmış örnekleme
D
Çok bölgeli alan araştırmaları
E
Nirengi
Soru 8

Anket verisinin toplanmasında en kaliteli veri toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüz yüze görüşme
B
Telefonla yürütülen çalışma
C
Klasik posta yolu ile yürütülen çalışma
D
internet üzerinden yürütülen çalışma
E
Kişilerin kendi kendilerine cevapladıkları anketler
Soru 9

1939 yılında ilk modern rastsal örneklem temelli anket çalışması aşağıdakilerden hangisini elde etmek amacıyla kullanılmıştır?

A
Hangi mal ve servislerin nasıl bir pazara sahip olduğu
B
Tüketicilerin genel şikayetleri
C
Aylık işsizlik istatistikleri
D
Genel nüfus sayımı
E
Okuma yazma oranı
Soru 10

Ön sınama ile yapılan çalışmanın temel fikri üzerine daha geniş bir sorgulamaya gidilmesine ne ad verilir?

A
Kapalı uçlu sorular
B
Deşifre
C
Bilişsel görüşme
D
Yönlendirici sorular
E
Likert cetveli
Soru 11

Bir odak grubu toplantısının en fazla kaç dakikada tamamlanması beklenir?

A
30
B
45
C
60
D
90
E
120
Soru 12

Nitel alan araştırmalarında en şık kullanılan görüşme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tabakalandırılmış örnekleme
B
Katılımcı gözlem
C
Çok bölgeli alan araştırması
D
Yarı - yapılandırılmış
E
Fırsat yoluyla örnekleme
Soru 13

Değer yargılarının bazı sosyal baskı mekanizmalarında yansımalarıyla elde edilen cevapların gerçeği yansıtmaması sonucundan kaçınmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
“Diğer” seçenekleri
B
Kapalı uçlu sorular
C
Değerlendirme cetvelleri
D
Deşifre
E
Açık uçlu sorular
Soru 14

İki birim arasında bir ilişki olup olmadığını, ilişkinin niteliğini ve boyutunu inceleyen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etnografi
B
Söylem Analizi
C
istatistiksel Analiz
D
Sosyal Ağ (Netvvork) Analizi
E
Derinlemesine Mülakat
Soru 15

Varyans nasıl hesaplanır?

A
Histogram ile
B
Ortalamadan sapmaların karesi alınarak
C
Aralık (range) değeri ile
D
Gözlemlerin ölçü birimi ile
E
Kümülatif pay ile
Soru 16

Doğrusal bir denklem kestirerek çetrefil verilerin özetlenmesine ne ad verilir?

A
Bağımsız değişken
B
Bağımlı değişken
C
Regresyon analizi
D
Normalize etme
E
Z skorları elde etme
Soru 17

Post Komünist Avrupa’da Sivil Toplumun Zayıflığı adlı eserinde, istatistiksel analiz yöntemlerini ve derinlemesine mülakat başta olmak üzere nitel yöntemleri başarılı bir şekilde beraberce kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Barbara Walter
B
Keith Darden
C
Marc Morje Howard
D
Navin Bapat
E
Robert W. White
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde bir orta noktanın sağında ve solunda aynı şekilde değer dağılımları görülür?

A
Çizgi grafiğinde
B
Asimetrik dağılımlarda
C
Varyansda
D
Aralık ölçütünde
E
Simetrik dağılımlarda
Soru 19

Standart sapma (s) nasıl hesaplanır?

A
Varyansın karekökü alınarak
B
Öbeklenmiş dağılımlar ile
C
Uç gözlemlerin etkisi ile
D
Aralık (range) değeri ile
E
Regresyon analizi ile
Soru 20

Neden-sonuç ilişkisinin detaylı olarak irdelenmesi ve test edilebilir hipotezlerin ortaya konması aşağıdaki yöntemlerin hangisiyle mümkündür?

A
Üçleme
B
Tümdengelim
C
Saha çalışması
D
Dört ve üzeri yöntemin karışımı
E
Tümevarım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...