Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2017-2018 Vize Sınavı

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dâhilî geçerliğin sağlanmasında karşılaşılan sorunlardan biri değildir?

A
Seçim yanlılığı
B
Olgunlaşma
C
Deneysel kayıp
D
Sağlamlık
E
Geçen zaman - tarih
Soru 2

Alex Mintz ve Nehemiah Geva aşağıdakilerden hangisinin analizinde deneysel yaklaşımları kullanmışlardır?

A
iç politika analizinde
B
Dış politika analizinde
C
iklim değişikliği analizinde
D
Kültürel çatışmaların analizinde
E
Göç kavramının analizinde
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde bir devletin gücünü gösteren olgular olarak tanımlanan güç göstergeleri arasında yer almaz?

A
Bulunduğu iklim kuşağı
B
Toplam yurtiçi hasılası (GDP)
C
Askerî harcamalarının büyüklüğü
D
Yüzölçümü
E
Nüfus büyüklüğü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmanın nasıl yapılacağı ile ilgili mantıksal yapıyı sunar?

A
Bilişsel uyumsuzluk
B
Deneysel yaklaşımlar
C
Soru cetveli
D
Araştırma kurgusu
E
Regresyon modeli
Soru 5

Nominal ölçümdeki temel sınıflandırma ilkelerine sadık kalınması koşulu ile yapılan sıralama ile bir ________ ulaşılmış olur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
aralık ölçeğine
B
oransal ölçeğe
C
nominal ölçüm düzeyine
D
sıralama (ordinal) ölçeğine
E
kesikli (discrete) ölçeğe
Soru 6

Sonuç durumundaki değişkenlere bağımlı değişken, neden konumundaki değişkenlere ise bağımsız değişken adı verilir. Bu iki değişken türü arasındaki ilişkiye ise ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
işlemselleştirme
B
gözlem
C
nedensellik ilişkisi
D
denence
E
sıfır toplamlı oyun
Soru 7

Bilimsel çıkarım prensibi çerçevesinde belirli bir durumdan genele ulaşmaya ne ad verilir?

A
Tümdengelim
B
Neden - sonuç örüntüsü
C
Tümevarım
D
Sınama ve yeniden sınama
E
Araştırma kurgusu
Soru 8

Simülasyonun en çok bilinen örneklerinden ve aynı zamanda Uluslararası İlişkiler alanında klasik olarak nitelendirilen çalışmalardan biri kabul edilen 1984'te yayınlanmış “Ortaklığın Gelişmesi” başlıklı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Nimet Beriker
B
Richard Stoll
C
Daniel Druckman
D
Clifford Geertz
E
Robert Axelrod
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Yetenekler Bileşik İndeksi puanlarını oluşturan altı farklı ölçütten biri değildir?

A
Devletin toplam askerî personel sayısı
B
Devletin sahip olduğu büyükşehir sayısı
C
Devletin toplam enerji tüketimi
D
Devletin toplam askerî harcaması
E
Devletin kent nüfusu toplamı
Soru 10

________ saptanması için ilk yapılacak olan bir ölçeği aynı gözlem birimlerine iki kere tatbik etmektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Güvenilirliğin
B
Geçerliğin
C
Nominal ölçeğin
D
Sürekliliğin
E
Oransal ölçeğin
Soru 11

Ülkelerin sağlık, eğitim ve yaşam standardı göz önüne alınarak hesaplanan insani kalkınma endeksi aşağıdaki hangi kurum tarafından hazırlanmaktadır?

A
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
B
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
C
Avrupa Birliği Komisyonu
D
Avrupa Birliği Parlamentosu
E
Dünya Bankası
Soru 12

Kota örneklemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çetrefilli kota örneklemlerinde cinsiyetin yanı sıra yaş ve eğitim düzeyi de kullanılabilir.
B
Kota örneklemi hedef kitledeki temel bazı özellikler temelinde grupların örnekleme kullanılan kotalar ile yansıtılmasından ibarettir.
C
Detaylı kotalarla çalışıldığında elde edilen örneklemler seçilmiş kota değişkenlerinin özelliklerini mükemmel olarak yansıtabilirler.
D
Kota örneklemleri örneklem hatası tahmini yapamazlar.
E
Kota örnekleminde unutulmaması gereken bir pratik kısıt da kota değişkenlerinin sayısı arttıkça kotaya uygun kişi bulmanın da gitgide zorlaşmasıdır.
Soru 13

En farklı sistem tasarımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belli bir konuda ele alınan bir kuramın tahminlerinin gerçekleşme ihtimalinin en yüksek olduğu vakanın incelemesini yapmak
B
Birbirinden çok farklı vakaları aynı sonuca götüren ortak bağımsız değişken(ler)i ve nedensellik yapısını ortaya çıkarmak
C
Karşılaştırmalı bir yelpaze yaratmak
D
Belli bir konuda ele alınan bir kuramın tahminlerinin gerçekleşme ihtimalinin en düşük olduğu vakanın incelemesini yapmak
E
Neden-sonuç ilişkilerini görünür kılarak açık bir şekilde ortaya koymak
Soru 14

________ , farklı bağımsız değişken kombinasyonlarının her biri için belli bir bağımlı değişkeni öngören kuramlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tipolojik kuramlar
B
Totolojik kuramlar
C
Doğal deneyler
D
Göktaşı metaforu
E
Karşı olgusal akıl yürütme deneyleri
Soru 15

Rastsal örnekleme (unrestricted randon sampling) yöntemini hedef kitledeki tüm öğelerin örnekleme seçilme şanslarının eşit olduğu yöntem olarak tanımlayan siyaset bilimciler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Groves ve Fowler
B
Couper ve Lepkowski
C
Moser ve Kalton
D
Singer ve Tourangeau
E
Heckathorn ve Rae
Soru 16

Örneklem varyansı standart sapmanın karesi arttıkça ortalamanın kestirilen ________ da artmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Z skoru
B
güven aralığı
C
gözlem sayısı
D
normal dağılımı
E
standart hatası
Soru 17

Hedef kitle ya da _____________ araştırma çalışmalarında üzerine eğildiğimiz öğelerin (units) toplamıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
katmanlı örnekleme
B
güdü
C
yinelenme
D
çalışma evreni
E
kapsama
Soru 18

Katmanlı örnekleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Katmanlı örnekleme yöntemi temel bir gözleme dayanır.
B
Katmanlama yapılırken öncelikle seçilen değişkenler temelinde hedef kitle alt gruplara bölünür.
C
Katmanlama yapılırken hedef kitlemiz kendi içinde türdeş ama katmanlar arası türdeş olmayan bir yapı gösterir.
D
Katmanlı örnekleme yöntemi temel gözlem temelinde işler ve hedef kitleyi türdeş alt gruplara ayırıp her birinden gerekli büyüklükte örnekleme yoluyla toplam örneklemi oluşturur.
E
Katmanlama yapılırken seçilecek örneklem içerisinde her alt grubun sahip olması gereken payı tespit etmeye gerek yoktur.
Soru 19

Barrington Moore kaleme aldığı ________ adlı eserinde İngiltere, Fransa ve ABD’nin liberal demokratik, Almanya ve Japonya’nın faşist, Rusya’nın ise komünist bir rejimi benimsemesini, ekonomik kalkınmanın oluşturduğu sermayedar sınıfın diğer sınıflarla ilişkisi üzerinden açıklamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri
B
Dünya Siyasetinde Karşı Olgusal Akıl Yürütme Deneyleri
C
Demokrasilerin Farkı: Kamuoyu, Devlet Yapısı ve Faşoda Krizinin Dersleri
D
Devletler ve Toplumsal Devrimler: Fransa, Rusya ve Çin’in Karşılaştırmalı Analizi
E
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
Soru 20

Soğuk Savaş döneminde ABD-Sovyetler Birliği arasında çıkabilecek bir nükleer savaşın dinamikleri üzerine yazılan çok sayıda eserin tamamı aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

A
Tipolojik kuram analizine
B
Vaka içi analize
C
Doğal deney analizine
D
Süreç takip yöntemi analizine
E
Karşı olgusal analize
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...