Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2018-2019 Final Sınavı

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Örneklem hatası iki etmen tarafından azaltılır. Birincisi ________ artırmak İkincisi de örnek çekilen kitleleri daha türdeş hâle getirmektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
katmanlama sayısını
B
küme örneklemi etkinliğini
C
örneklem büyüklüğünü
D
Z skorunu
E
kitle kestirme değerini
Soru 2

Toplum bilimleri araştırmalarında siyasal etkinlik, yabancılaşma, hoşgörü vb. konularda sorulan soruların sayılarını arttırmanın ve bunları soru cetvelinin farklı yerlerine yerleştirmenin aşağıdakilerden hangisinin ölçümü için iyi bir strateji olduğu kabul edilir?

A
Süreklilik
B
Güvenilirlik
C
Yapılanma geçerliliği
D
Kesikli
E
Ölçeğin içerik geçerliliği
Soru 3

Bilimsel araştırma bir olay gerçekleşirken sistemli olarak ortaya çıkan kısımları açıklamaya yöneliktir. Diğer bir deyişle, olayın gerçekleşmesini açıklamaya yardımcı olacak__________ keşfetmeye çalışır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tesadüfleri
B
neden-sonuç örüntüsünü
C
simülasyonu
D
iç ve dış geçerliliği
E
öncül testi
Soru 4

Aşağıdaki yazar - eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Paul Pierson- Zamanda Siyaset
B
Philip Tetlock ve Aaron Belkin - Dünya Siyasetinde Karşı Olgusal Akıl Yürütme Deneyleri
C
Richard Ned Lebow ve Janice Gross Stein -Soğuk Savaşı Hepimiz Kaybettik
D
Susan Peterson - Demokrasilerin Farkı: Kamuoyu, devlet yapısı ve Faşoda krizinin dersleri
E
Michael L. Ross - Dünya Özgürlük Haritası
Soru 5

Kapsamlı nitel araştırmalar ________ mümkün kılmakta ve böylece ölçülmekte olan (ya da çalışılmakta olan) konudan uzaklaşılmamaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
gizli içerik analizini
B
kodlama analizini
C
derinlemesine analizi
D
Solomon dörtlü grup analizini
E
dönüşlülük analizini
Soru 6

Veri toplama sürecine başlamadan önce nasıl bir kuramsal çerçeve içerisinde hangi ________ birbirleriyle ilişkilerine bakmak istediğimizi açıklığa kavuşturmalıyız.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kapalı uçlu soruların
B
likert cetvellerinin
C
odak grupların
D
kavramların
E
verilen ifadelerin
Soru 7

Değerlendirme cetvelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cetvel üzerinde gösterilen düzenek mantıklı tek bir boyuta karşılık gelmelidir.
B
Değerlendirme cetvellerinde sunulan seçenekler 10-11 ’i açmamalıdır.
C
Sorulan sorular tek boyutlu olmalıdır.
D
Değerlendirilmesi istenen ifadelerin soruluş şekli hep aynı yönde olmalıdır.
E
Verilen ifadelerin uç noktalarının anlamı değiştirilerek sorulmalıdır.
Soru 8

Nitel alan araştırmalarını oluşturan metotlara genel olarak ne ad verilir?

A
Tekrarlanan Temalar
B
Etnografik metotlar
C
Nirengi
D
Moderatör
E
Kodlama
Soru 9

Demokrasilerin kurumsal, kültürel ve geleneksel uygulama alanlarında paylaşımları olduğu için birbirleri ile savaşmalarının neredeyse imkansız olduğunu ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıfır Toplamlı Oyun
B
Devletlerarasıcılık
C
Demokratik Barış Kuramı
D
Güvenlik ikilemi
E
Mütekabiliyet Kuramı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi aritmetik ortalamaya alternatif olarak tüm dağılım değerlerinden etkilenmeyen bir ölçüt olarak kullanılır?

A
Medyan
B
Mod
C
Nirengi
D
Öbek
E
Histogram
Soru 11

Herhangi bir gözlem, dağılımın en tipik değerinden ne kadar yukarıda ya da aşağıdadır? sorusunun cevaplandırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmesi gerekir?

A
Değişken dağılımı
B
Aralık (range) değeri
C
Uç gözlem
D
Dağılım ölçütü
E
Bölenler aralığı
Soru 12

Her değişik ortalama ve standart sapma farklı ________ verir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
normal eğriler
B
sıfır ortalama
C
aralık değeri
D
Z skoru
E
frekans dağılımları
Soru 13

________ bünyesinde son yıllarda gitgide artan sayıda anket çalışması iktisadi hayat ve buradaki gelişmelerin tespitinin ötesinde sosyal konularında sorgulanmasına yönelik şekillendirilir olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Türkiye istatistik Kurumu
B
Türkiye Kamu ihale Kurumu
C
Türkiye Rekabet Kurumu
D
Türk Standartları Enstitüsü
E
Türkiye Ulusal Ajansı
Soru 14

Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi kişilerin hisleri, tutumları ve değerleri gibi öznel durumlarını nicel yöntemler kullanarak ölçmek üzerine önemli gelişmeler kaydetmiştir?

A
Mary Anne Caset
B
Charles Booth
C
Mounira M. Charrad
D
Rensis Likert
E
Louis L. Thurstone
Soru 15

Üç yöntemin bir arada kullanılmasının örneğini oluşturan yaklaşımların en ünlüsü olan üçleme yöntemi aşağıdaki siyaset bilimcilerin hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
David Laitin
B
Thad Dunning
C
Marc Morje Howard
D
Keith Darden
E
Robert W. White
Soru 16

Tümdengelim yöntemi ile neden-sonuç ilişkilerinin detaylı olarak irdelenmesine ve test edilebilir hipotezlerin oluşturulmasına olanak sağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üçleme
B
Çoğulculuk
C
Nitel Yöntemler
D
Disiplinli-Yapılandırıcı
E
Formel Modelleme
Soru 17

Kuram oluşturucu çalışmalar tümdengelim ya da tümevarım yöntemlerini kullanarak çalışmanın dışında bırakılmış fakat ________ üzerinde olası etkisi olacak faktörleri yeniden ele almak, kuramı gözden geçirmek ve yeni bir kuram tanımlamak için yapılan çalışmalardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bağımsız değişken
B
bağımlı değişken
C
istatistiki analiz
D
formel modelleme
E
üçleme yöntemi
Soru 18

________ araştırmacının araştırma alanıyla birebir ve direkt ilgili olan kişilerle görüşmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tabakalandırılmış Örnekleme
B
Dönüşlülük yoluyla örnekleme
C
Nirengi yoluyla örnekleme
D
Fırsat Yoluyla Örnekleme
E
Muhakeme Yoluyla Örnekleme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi değişik yaş grupları arasında toplamın ne kadarının bulunduğunu hesaplamakta çok kullanışlıdır?

A
Regresyon analizi
B
Dörde bölenler aralığı
C
Basit aritmetik ortalama
D
Kümülatif pay
E
Simetrik dağılım
Soru 20

Nitel alan araştırmalarında araştırmacıların tüm araştırma boyunca kendi ön yargılarının, yaşam deneyimlerinin, statülerinin, güç ve karakterlerinin araştırmanın bulgularını ve yorumlarını şekillendirmesinde oynadıkları role dair yaşadıkları farkındalığa ne ad verilir?

A
Güvenirlik
B
Nirengi
C
Dönüşlülük
D
Gözlemcinin Çelişkisi
E
Geçerlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...