Uluslararası Kamu Maliyesi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Uluslararası Kamu Maliyesi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Kamusal malların varlığı
II. Serbest piyasa sisteminin istikrarsızlığı
III. Vergiler
IV. Oligopol ve tekellerin varlığı
V. Dışsallıklar
Neoklasik iktisada göre yukarıdakilerden hangi/leri görünmez elin yetersiz olduğu alanlardan biridir?

A
I
B
I ve II
C
II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, IV ve V
1 numaralı soru için açıklama 
Neoklasik iktisat, piyasa aksaklıkları yönüyle kurumların tam olarak var olmadığını kabul ederek devlet etkinliğini bu çerçevede tanımlamıştır. Piyasa başarısızlıklarının varlığı ‘görünmez el’in makul fiyat oluşumu ve kaynakların etkili bir biçimde tahsis edilmesine engeldir. Kuram, ‘görünmez el’in en azından dört alanda yetersiz olduğunu kabul eder. Bunlar; serbest piyasa sisteminin istikrarsızlığı, oligopol ve tekellerin varlığı, kamusal malların varlığı ve dışsallıklardır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1970 sonrasında kamu maliyesi alanındaki kural ve politikaları şekillendirmede referans verilen temel dayanaktır?

A
Avusturya ve Chicago Okulları
B
İngiliz Okulu
C
Neo-klasik iktisat
D
Keynesyen iktisat
E
Marksist iktisat
2 numaralı soru için açıklama 
Küreselleşme döneminde devletin iktisadi rolüne ilişkin, Avusturya ve Chicago okulları, Anayasal iktisat ve Arz yanlı iktisadın varsayımları politika kural ve uygulamalara dönüşmüştür. Bu kuramlar özellikle 1970 sonrasında kamu maliyesi alanındaki kural ve politikaları şekillendirmede referans verilen temel dayanaklardır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen açık bütçe politikasının seçmenler ve seçilenlerin davranışları nedeniyle bütçe açıkları ve enflasyona neden olarak kamu kesimi başarısızlıkları ile sonuçlanacağını savunur?

A
O’Connor
B
Buchanan
C
Gough
D
Adam Smith
E
Karl Marks
3 numaralı soru için açıklama 
Devletin ekonomik etkinliğinin sınırlanmasına yönelik yaklaşımının en uç noktası ‘Anayasal iktisat kuramıdır ve kuramın kurucusu Buchanan’dır.
Soru 4

I. Tarım desteğinin kaldırılması
II. İşsizlik ödemelerinin artırılması
III. Marjinal vergi oranlarının artırılması
IV. Vergi matrahlarının artan oranlılığının derecesinin azaltılması
V. Otomatik stabilizatörlerin güçlendirilmesi
Yukardakilerden hangi/leri neoliberal dönemdeki gelişmelerden biridir?

A
I
B
I ve IV
C
II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, IV ve V
4 numaralı soru için açıklama 
Neoliberal dönemdeki gelişmeler otomatik stabilizatörleri de güçsüz kılmıştır. Nitekim pek çok gelişmekte olan ülkede tarımsal destekler kaldırılmış, işsizlik ödemelerinde kesintilere gidilmiştir. Marjinal vergi oranlarının düşürülmesi ve vergi matrahlarının artan oranlılığının derecesinin azaltılması ile vergi sisteminin istikrar sağlayıcı gücü azaltılmıştır.
Soru 5

1970’li yılların sonundan itibaren neoliberal yaklaşımın uygulanmaya başladığı ilk ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
ABD- Filipinler
B
SSCB- Yugoslavya
C
İsviçre- Almanya
D
ABD- İngiltere
E
İngiltere- İsveç
5 numaralı soru için açıklama 
İlk olarak ABD ve İngiltere’de Neoliberal yaklaşıma uygun olarak, devletin üretimci/yatırımcı olarak etkinlik alanının azaltılarak özel sektörün etkinlik alanının artmasını sağlayan politikalar demetine geçilmiştir.
Soru 6

IMF ile istikrar programı uygulayan ülkelerde devletin yatırım harcamaları ile birlikte ilk kesintiye uğrayan kalem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim harcamaları
B
Savunma harcamaları
C
Sosyal harcamalar
D
Sağlık harcamaları
E
Çevre koruma harcamaları
6 numaralı soru için açıklama 
IMF ile istikrar programı uygulayan ülkelerde devletin yatırım harcamaları ile birlikte ilk kesintiye uğrayan kalem sosyal harcamalardır.
Soru 7

Küreselleşmenin vergi sistemlerine etkisi ne yönde olmuştur?

A
Dolaysız vergilerin payı artmıştır.
B
Dolaylı vergilerin payı artmıştır.
C
Emek üzerinden alınan vergilerin payı azalmıştır.
D
Sermaye üzerinden alınan vergilerin payı artmıştır.
E
Servet üzerinden alınan vergilerin payı artmıştır.
7 numaralı soru için açıklama 
Küreselleşme sürecinde sermaye faktörünü vergilemede zorluk, emek üzerinde vergi yükünün artmasına neden olmuş, dolaysız vergiler içinde kurumlar vergilerinin payı azalırken özellikle emek gelirleri üzerindeki vergiler (bordro vergileri) gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturmuştur. Diğer yandan dolaylı vergiler, vergi sisteminde temel ağırlığı oluşturmuş, dolaylı vergi hasılatı özellikle gelişmekte olan birçok ülkede ortalama olarak toplam vergi gelirlerinin % 60’ını geçmiştir.
Soru 8

Dünya ekonomisindeki ilk bütünleşme dalgası Aşağıdakilerden hangi ülke öncülüğünde gerçekleşmiştir?

A
ABD
B
Almanya
C
Fransa
D
İngiltere
E
Fransa
8 numaralı soru için açıklama 
Dünya ekonomisindeki ilk bütünleşme dalgası, İngiltere’nin öncülüğünde gerçekleşmiştir. 1870 krizi ile son bulan bu dönem Klasik liberalizm- Klasik iktisat olarak tanımlanır. 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan küreselleşme döneminde geçerli olan Neoliberalizm, Klasik iktisat ilkelerini yeniden yorumlayan bir karaktere sahiptir. Bu kuram Monetarizm, Rasyonel beklentiler okulu, Kamu tercihi teorisi ve Anayasal iktisat, Arz yanlı iktisat okulları tarafından temsil edilir.
Soru 9

Hükümetlerin kullanabilecekleri temel maliye politikası araçlarının otomatik olarak işleyenlerine ne ad verilir?

A
Otomatik stabilizatör
B
Uluslararası Kamu Maliyesi
C
Tahkim
D
Konsolidasyon
E
Dışsallık
9 numaralı soru için açıklama 
Otomatik Stabilizatör: Hükümetlerin kullanabilecekleri temel maliye politikası araçlarının otomatik olarak işleyenlerine verilen adder.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşmenin ortaya çıkardığı vergisel sorunlardan biri değildir?

A
Yurt dışı alışveriş olanaklarının artması nedeniyle ortaya çıkan sorunlar
B
Finansal araçların çeşitlenmesinden kaynaklanan sorunlar
C
Uluslararası vergilendirme sorunları
D
Vergi tahsilatında sorunlar
E
Bilgi kaynaklarına ulaşmanın güçleşmesi gibi sorunlar
10 numaralı soru için açıklama 
Küreselleşmenin ortaya çıkardığı vergisel sorunlar, büyük ölçüde, sermaye hareketliliğinin vergi otoritelerine sermayeyi vergilendirmede yarattığı güçlük ile ilgilidir. Vergi rekabeti, transfer fiyatlaması olanaklarından kaynaklanan sorunlar, vergi cennetleri, elektronik ticaretin yaygınlaşmasından kaynaklanan sorunlar, yurt dışı alışveriş olanaklarının artması nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, finansal araçların çeşitlenmesinden kaynaklanan sorunlar, uluslararası vergilendirme sorunları ve bilgi kaynaklarına ulaşmanın güçleşmesi gibi sorunlar vergi geliri kaybı yanında vergi otoritelerinin ulusal ve uluslararası yasal ve idari düzenlemeler yapmasını gerektiren sorunlar olarak öne çıkmaktadır.
Soru 11

Üretilerek topluma sunulan bir malın tüketimi bedel ödemeyenlerden dışlanamıyor (malın sağladığı fayda tüm topluma yayılabiliyorsa) ve bu maldan yararlananlar birbirlerini etkilemiyorsa (tüketimde rakip olmayıp bir tüketicinin tüketimi diğer tüketicilerin tüketim miktarlarını değiştirmiyorsa) bu durumda sözü edilen mallara ne ad verilir?

A
Serbest mal
B
Kamu malı
C
Özel Mal
D
Erdemli Mal
E
Ekonomik Mal
11 numaralı soru için açıklama 
Piyasa mekanizması bazı mal ve hizmetlerin niteliklerinden dolayı onların sağlanmasında başarısızlığa uğramaktadır. Eğer üretilerek topluma sunulan bir malın tüketimi bedel ödemeyenlerden dışlanamıyor (malın sağladığı fayda tüm topluma yayılabiliyorsa) ve bu maldan yararlananlar birbirlerini etkilemiyorsa (tüketimde rakip olmayıp bir tüketicinin tüketimi diğer tüketicilerin tüketim miktarlarını değiştirmiyorsa) bu durumda sözü edilen mal bir kamu malı olarak tanımlanır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu kötülerinden biridir?

A
Yer altı sularını koruma
B
Gaz salınımının azaltılmaması
C
Yoksulluğun azaltılması
D
Dünyadaki gelir dağılımı eşitsizliğini gidermek
E
Çevre kirliğini azaltmak
12 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası kamu kötüleri olarak tanımlanan faaliyetlerde konu açısından önemli bir yer tutmaktadır. Uluslararası alanda oluşan negatif dışsallıklar kamu kötüleri iken bunlarla mücadele politikaları uluslararası kamu malı olarak ifade edilebilir. Kamu malları belli bir coğrafi alan düşünülerek yerel, ulusal, bölgesel, uluslararası ve küresel ölçekte ifade edilebilir. Yer altı sularını koruma, kirletmeme ya da kirlenmişse arıtma sonucunda yer altı sularında yararlanan ülke vatandaşları genel olarak yarar görür.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu malıdır?

A
Gelir dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesi
B
Gaz salınımının azaltılması
C
Ekonomik istikrar sağlanması
D
Tarımsal destekler
E
Yoksulluğun azaltılması
13 numaralı soru için açıklama 
Tam kamu malı ya da salt sosyal mal, bir toplumdaki tüm tüketicilerin birlikte, eşit ve tamamını tükettikleri, fiyatlandırılamayan, bölünemeyen ve dolayısıyla pazarlanamayan mallar olarak tanımlanmaktadır.
Soru 14

Uluslararası kamu malı ve hizmeti birden çok ülkenin yerleşiklerine faydalar sağlarken birden fazla ülkeye zarar veren zararlı uluslararası kamusal faaliyetler bir sorun olarak görülmesine ne ad verilir?

A
Uluslararası kamu malları
B
Uluslararası kamu kötüleri
C
Küresel Kamu malları
D
Kulüp malları
E
Yarı kamusal mallar
14 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası kamu kötüleri daha çok ortak mülkiyet konusu olan alanlardan kaynaklanmaktadır. Bu alanlarda ortaya çıkan olumsuz dışsallıklar pek çok ülkeyi birlikte ancak farklı derecelerde etkileyebilmektedir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi küresel tam kamusal mallardan biridir?

A
Küresel ısınma
B
Yer altı suyunu arıtma
C
Ulaştırma sistemi
D
Eğitim
E
Su kanalları
15 numaralı soru için açıklama 
Finansal düzenlemelerin küresel ölçekte uygulanarak olası krizlerin önlenmesi küresel olarak ülkelerin olası krizlerden korunacağı düşüncesi ile ortaya çıkan uygulamalar, önlemler, düzenlemeler uluslararası küresel kamu mallarını oluşturur.
Soru 16

I. Kamusallık düzeyinin uluslararası olması
II. Faydanın ya da tüketimin uluslararası düzeyde gerçekleşmesi
III. Hizmetlerin ulusal kuruluşlarca sağlanması
IV. Finansmanın ulusal düzeyde sağlanması
V. Üretimin ya da hizmetin uluslararası kuruluşlarca sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası kamu mallarının özelliklerinden biridir?

A
I
B
I ve IV
C
II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II ve V
16 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası kamu mallarının özellikleri arasında, kamusallık düzeyinin uluslararası olması, faydanın ya da tüketimin uluslararası düzeyde gerçekleşmesi, finansmanın uluslararası kuruluşlarca sağlanması ve üretimin ya da hizmetin uluslararası kuruluşlarca sağlanması yer almaktadır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çevre sektörü açıdan uluslararası kamu malları sınıflandırmasından biridir?

A
Biyolojik çeşitliliğin korunması
B
Tıbbi araştırma
C
Narkotik kontrolü
D
İletişim
E
Barışın tesisi
17 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası kamu malları genel olarak çevre, sağlık, bilgi, barışı koruma ve yönetişim olmak üzere sektörel sınıflandırma yapılmaktadır. Biyolojik çeşitliliğin korunması, su kaynaklarının bulunması ve temiz olarak korunması, sellerin önlenmesi, atıkların yönetimi, güneş enerjisi, çevrenin korunması ve tarım reformu çevre sektörü içinde incelenmektedir.
Soru 18

I. Kamusallık düzeyinin uluslararası olması
II. Faydanın ya da tüketimin uluslararası düzeyde gerçekleşmesi
III. Finansmanın uluslararası düzeyde sağlanması
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri uluslararası kamu mallarının özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
II ve III
18 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası kamu malının tanımı dikkate alındığında bu malların temel bazı özellikleri şunlardır: Kamusallık düzeyinin uluslararası olması, faydanın ya da tüketimin uluslararası düzeyde gerçekleşmesi, finansmanın uluslararası düzeyde sağlanması, üretimin ya da hizmetin uluslararası kuruluşlarca sağlanmasıdır.
Soru 19

Uluslararası kamu malları aşağıdaki hangi ölçütler esas alınarak sınıflandırılmalardan biri değildir?

A
Geleneksel veya yeni olmaları
B
Sektörlere sağladıkları faydaların türüne
C
Kamusallık düzeyine
D
Toplam sunum teknolojileri
E
Mali düzeyleri
19 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası kamu malları, geleneksel veya yeni olmalarına, oluşumlarına, sektörlere, sağladıkları faydaların türüne, kamusallık düzeylerine ve toplam sunum teknolojileri özellikleri dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu mallarının sınıflandırmasından biri değildir?

A
Sektörel olarak
B
Geleneksel ve yeni olmasına göre
C
Faydalarının türlerine göre
D
Bölgelerine göre
E
Kamusallık düzeyine göre
20 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası kamu mallarını geleneksel veya yeni olmasına göre, oluşumlarına göre, sektörel olarak, faydalarının türüne göre, kamusallık düzeylerine göre ve toplam sunum teknolojilerine göre sınıflandırmak mümkündür.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...