Uluslararası Politika 2 2018-2019 Vize Sınavı

Uluslararası Politika 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrası dönemde devletlerin egemenliğinin aşındırılmasında katkıda bulunan unsurlardan biri değildir?

A
Sivil toplum kuruluşları
B
Milliyetçilik
C
Uluslararası örgütler
D
Çok uluslu şirketler
E
Küreselleşme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi egemenlik kavramının 16 yüzyıldan itibaren dile getirdiği özelliklerden biri değildir?

A
Devredilmezlik
B
Bölünmezlik
C
Otokrasi
D
Mutlaklık
E
Sınırsızlık
Soru 3

Egemen tabirini yasalarla başkalarına emirler verip bağlayıcı kararlar ama kendisi asla yasalara tabi olmayan şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Austin
B
Jean Jacques Rousseau
C
Philippe de Beaumanoir
D
Jean Bodin
E
Jean Touchard
Soru 4

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Etkinlikleri küreselleştikçe, ulus devletlerin egemenlikleri daha az sorgulanır hale gelmektedir.
B
Küresel bir işlevsellik kazanmaktadırlar.
C
ilgi alanları birçok konuyu barındıran geniş bir yelpazeye sahiptir.
D
Gönüllü çalışan ilkesi çerçevesinde kurulmuşlardır.
E
Devletten herhangi bir ekonomik destek almazlar.
Soru 5

Teknoloji ve iletişim alanlarındaki gelişmeler dünyayı neredeyse “ortak alan” haline getirirken bir devletteki sosyal ve ekonomik değişimlerin diğerine etkisi ile ________ kavramı ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
egemenlik
B
meşruluk
C
kamusallık
D
karşılıklı bağımlılık
E
iktidar
Soru 6

__________ yaklaşımının temelinde devlet olduğu için güvenlik gibi bir konunun uluslararası örgütlere havale edilemeyecek kadar önemli bir konu olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Liberal
B
Realist
C
Marksist
D
Konstrüktivist
E
idealist
Soru 7

________ sonrasında AB’de başından beri arzu edilen noktaya ulaşmak için ekonomik ve parasal birliğin sağlanması, Avrupa vatandaşlığı kavramının inşası ve ortak dış politika ile güvenlik politikası oluşturulması öngörülmüştür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Maastricht Anlaşması
B
Amsterdam Anlaşması
C
Nice Zirvesi
D
Avrupa Tek Senedi
E
Soğuk Savaş
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası örgütlenmenin ve devletler arasında siyasal birlik veya örgüt oluşturmanın önemini vurgulayan klasik eserlerden biri değildir?

A
Yeni Cynee
B
Avrupa’da Sürekli Barış için Muhtıra
C
Prens
D
Avrupa’da Şimdiki ve Gelecekteki Barışa ilişkin Deneme
E
Monarşi Üzerine
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası politikanın yeni aktörlerinden biri değildir?

A
Çok uluslu şirketler
B
Uluslararası örgütler
C
Bireyler
D
Devletler
E
Siyasal nitelikli hükümetler aşırı kuruluşlar
Soru 10

Milletler Cemiyetinin kurulması sürecinden 1930’lu yılların sonlarına kadar süren dönemde uluslararası politikada en yaygın ve etkili teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konstrüktivizm
B
Realizm
C
Plüralizm
D
Fonksiyonalizm
E
idealizm
Soru 11

Eleştirel Marksistlere göre, baskın devlet (hegemon) ile diğer devletler arasındaki ilişkinin istikrarlı hale getirilmesinde yadsınamayacak payı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış yardımlar
B
Doğal kaynak zenginliği
C
Rıza
D
Ucuz işgücü
E
Güvenlik
Soru 12

Uluslararası ticaretin devletler tarafından sınırlandırılmasını piyasanın rasyonel işleyişine ve verimliliğine engel olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkantilizm
B
Liberalizm
C
Realizm
D
Kalvinizm
E
Marksizm
Soru 13

Devletin üretim araçlarına sahip sınıfın çıkarlarını korumak için oluşturulmuş bir yapı olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberalizm
B
Merkantilizm
C
Realizm
D
Makyavelizm
E
Marksizm
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ekonomi politiğin başlıca çalışma konuları arasında yer almaz?

A
Uluslararası ticaret
B
Göç
C
Uluslararası para
D
Güvenlik
E
Çevre
Soru 15

__________ önderliğindeki Neomarksistlere göre çağdaş dünya sistemi; merkez, çevre ve yarı çevre olmak üzere üç ayrı kategoriden oluşmaktadır. Bu kategoriler, her bölgenin dünya ekonomisindeki konumunu ifade eder.
Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Immanuel Wallerstein
B
Kari Marx
C
Adam Smith
D
Vladimir Lenin
E
David Ricardo
Soru 16

Aynı bölgede yer alan en az ikiden fazla devlet arasında belirli amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla resmi veya gayri resmi işbirliği oluşturulmasına ne ad verilir?

A
Entegrasyon
B
Bölgeselcilik
C
Bölgeselleşme
D
Bütünleşme
E
Birleşme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi üyelerinin belli alanlarda egemenlik yetkilerini bir üst otoriteye devretmeleri özelliğiyle diğer bölgesel bütünleşme girişimlerinden ayrılır?

A
GAFTA
B
NAFTA
C
EFTA
D
APEC
E
AB
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası politikadaki bölgeyi tanımlamada ölçüt olarak alınmaz?

A
Etnisite
B
Coğrafya
C
Din
D
Rejim
E
Kültür
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir güvenlik örgütü olarak kurulmamıştır?

A
Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü
B
Güneydoğu Asya Anlaşması Örgütü
C
Merkezi Anlaşma Örgütü
D
Varşova Paktı
E
Avrupa Ekonomik Topluluğu
Soru 20

Bölgesel bütünleşmenin en basit şekl aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üye ülkeler arası serbest ticaret alanı
B
Tek pazar
C
Ortak pazar
D
Ekonomik ve parasal birlik
E
Gümrük birliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...