Uluslararası Sosyal Politika 2017-2018 Final Sınavı

Uluslararası Sosyal Politika 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Versay Barış Antlaşması’na konulması kabul edilen ilkelerden biridir?

A
Sanayide çalışan kadın işçilere doğum öncesinde iki hafta ücretli izin verilmesi
B
Kadınların gece ve tehlikeli işlerde çalıştırılmalarının yasaklanması
C
10 yaşından küçük çocukların gece çalıştırılmasının yasaklanması
D
Sanayi işçilerine toplu iş sözleşmesi yapma hakkı tanınması
E
Tüm çalışanlar için Pazar gününü kapsayan hafta dinlencesi (tatili) ya da eşdeğer bir dinlence tanınması
Soru 2

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşme ve tavsiyeleri kabul etme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kabul edilen sözleşme ve tavsiye metinlerinin geçerli olması için BM Genel Sekreteri tarafından imzalanması gerekir.
B
Bir sorunun gündeme yazılması için en önemli kriter, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne üye, büyük devletlerden biri tarafından önerilmesidir.
C
Kural üretme sürecinin son aşamasında UÇB ilk tartışma için raporlar hazırlar.
D
UÇK Redaksiyon Komitesi ilk tartışma raporlarını hazırlar.
E
Kural üretme sürecinin ilk aşaması, sorunun Uluslararası Çalışma Konferansı gündemine yazılmasıdır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı yıllarında uluslararası sosyal politikanın gelişimine etki eden olgulardan biridir?

A
Sermayenin uluslararası akışkanlığının artması
B
işveren sınıfının uluslararası sosyal politikaya olan desteğinin artması
C
işgücünün uluslararası akışkanlığının artması
D
işçi sınıfının uluslararası sosyal politikaya olan desteğinin artması
E
Devletlerin refah devleti uygulamalarını genişletme isteğinin artması
Soru 4

Demokratik rejimlerin devam ettirilmesi açısından gerekli olan asgari hak ve özgürlükleri güvence altına almak ve insan hakları alanını zamanla genişletmek amacıyla hazırlanan uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi
B
Filadelfiya Bildirgesi
C
Avrupa Sosyal Şartı
D
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
E
Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi
Soru 5

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün genel denetim sistemleri ve organları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uzmanlar Komisyonu, raporlara dayalı denetimin ilk aşamasında görev yapan teknik bir organdır.
B
Genel denetim sistemleri, yalnızca dönemsel raporlara dayanır.
C
Uzmanlar Komisyonu toplantılarını ve görüşmelerini gizli olarak yapar ve raporunu Yönetim Konseyi'ne sunar.
D
Üye devletler onayladıkları tüm sözleşmeler için dönemsel raporlar hazırlayıp sunmakla yükümlüdür.
E
Sendikalar, onaylanan bir sözleşmenin doyurucu biçimde uygulanmadığını ileri sürerek yakınmada (şikayette) bulunabilir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, 2008 yılında kabul edilen Hakça Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Uluslararası Çalışma Örgütü Bildirgesi’nde yer alan stratejik hedeflerden biri değildir?

A
Temel çalışma haklarına saygı gösterilmesi ve uygulamaya konulması
B
istihdamın geliştirilmesi
C
Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması
D
Sosyal diyalog ve üçlülüğün geliştirilmesi
E
Sosyal koruma önlemleri alınması ve güçlendirilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi insanca çalışmanın temel öğelerinden biri değildir?

A
Sosyal diyalog
B
Sosyal güvenlik ve gelir güvenliği
C
Çalışmaya ilişkin temel haklar
D
Güvencesiz istihdam
E
Uygun ücret elde etme
Soru 8

I. Siyasi güç
II. Özgürlük
III. Sosyal adalet
IV. Ayrımcılık gözetmeme
Yukarıdakilerden hangileri Hakça Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Uluslararası Çalışma Örgütü Bildirgesi’ndeki temel değerlerdendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I,II ve III
D
II, III ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 9

I. Irk Ayrımcılığının Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi
II. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Tüm Biçimlerinin Önlenmesi Sözleşmesi
III. Çocuk Hakları Sözleşmesi
Yukarıdakilerden hangileri BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği ve taraf devletler için bağlayıcı olan sözleşmelerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 10

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Avrupa Temel Haklar Şartı'na atıfta bulunarak Şartı AB ülkeleri üzerinde bağlayıcılığa kavuşturmuştur?

A
Maastricht Antlaşması
B
Lizbon Antlaşması
C
Roma Antlaşması
D
Nice Antlaşması
E
Amsterdam Antlaşması
Soru 11

Avrupa Birliği Türkiye’ye aday üye ülke statüsünü kaç yılında vermiştir?

A
1995
B
1999
C
2000
D
2005
E
2010
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in sosyal politika ile ilgili uzmanlık kuruluşlarından biri değildir?

A
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
B
Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ)
C
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
D
Uluslararası Sosyal Güvenlik Derneği (ISSA)
E
Tarımsal Gelişme Uluslararası Fonu (IFAD)
Soru 13

Çok uluslu şirketlerin ulus ötesi niteliğini ölçmek için ulus ötesilik indeksi kavramını geliştiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNGTAD
B
OEGD
C
Dünya Bankası
D
UNRISD
E
UÇÖ
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketleri sosyal sorumluluk belgelerini kabul etmeye iten nedenlerden biridir?

A
BM Ekonomik ve Sosyal Konsey'in aldığı kararlar
B
Bulundukları ülkelerde yasaların zorunlu tutması
C
Küreselleşme karşıtı hareketlerin politik baskıları
D
Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin etik değerleri
E
Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik için zorunlu olması
Soru 15

UÇÖ’ye göre, şirketlerin belirli bir konuda nasıl davranacakları ile ilgili taahhütlerini içeren yazılı politika belgesine ne ad verilir?

A
Şirket Davranış Kodları
B
Sosyal Sorumluluk 8000
C
ISO 26000
D
Küresel Sözleşme
E
Küresel Raporlama
Soru 16

En büyük 100 ulus ötesi şirketin çoğunluğunun ana ülkeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan
B
ABD, Avustralya, Hong Kong
C
Fransa, Almanya, İsveç
D
ABD, Kanada, Rusya, Avustralya
E
ABD, AB ülkeleri, Japonya
Soru 17

Türkiye’nin hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan üçlü bir delegasyonla UÇÖ faaliyetlerine katılımı hangi yıl başlamıştır?

A
1932
B
1940
C
1946
D
1950
E
1956
Soru 18

1960-1980 döneminde Türkiye en çok aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgili UÇÖ Sözleşmesi onaylamıştır?

A
Ücretler
B
Örgütlenme özgürlüğü
C
Zorla çalışma
D
istihdam politikası
E
Sosyal güvenlik
Soru 19

Türkiye 1946-1959 döneminde sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin aşağıdaki sözleşmelerden hangisini onaylamıştır?

A
11 sayılı Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi'ni
B
87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi'ni
C
98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi'ni
D
135 sayılı işçi Temsilcileri Sözleşmesi'ni
E
151 sayılı Çalışma ilişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi'ni
Soru 20

Türkiye UÇÖ’ye hangi yıl gözlemci göndermeye başlamıştır?

A
1919
B
1927
C
1930
D
1939
E
1944
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...