Vergi Hukuku 2018-2019 Final Sınavı

Vergi Hukuku 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devletin, sınırları içinde ister vatandaş ister yabancılar tarafından gerçekleştirilsin, bütün işlem, ekonomik faaliyet ve varlıklardan Türk vergi kanunları uyarınca vergi alması aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

A
Genellik ilkesi
B
Kanunların mülkiliği ilkesi
C
İktisadilik ilkesi
D
Adalet ilkesi
E
Mali güç ilkesi
Soru 2

I. Maddi ve şekli vergi ödevlerinin yerine getirilmesi
II. Konu takdir komisyonuna sevk edildikten sonra pişmanlık başvurusunun yapılmış olması
III. Pişmanlık zammının ödenmesi
Yukarıdakilerden hangileri vergi yükümlülerinin pişmanlık ve ıslah kurumundan yararlanabilmeleri için yerine getirmeleri gereken şartlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

I. idari bir işlemdir.
II. Düzenleyici bir işlemdir.
III. Yükümlendirici bir işlemdir.
IV. Asli bir işlemdir.
Tarh işleminin özellikleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
II ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?

A
Devlet gelir politikasını uygulamak
B
Vergilerin konulması ve kaldırılması işlemlerini gerçekleştirmek
C
Devlet gelirlerine ilişkin davalarda talep ve savunmalarda bulunmak
D
Tecil terkin işlemlerini yerine getirmek
E
Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak
Soru 5

Tasdiki mecburi olan defterlerden birini tasdik ettirmeyen vergi yükümlüsünün bu fiili Vergi Usul Kanunu’nda aşağıdaki kabahat ya da suçlardan hangisinin kapsamında düzenlenmiştir?

A
I. derece genel usulsüzlük kabahati
B
II. derece genel usulsüzlük kabahati
C
Özel usulsüzlük kabahati
D
Kaçakçılık suçu
E
Vergi mahremiyetini ihlal suçu
Soru 6

Kanun ile düzenlenmesi gereken suç ve cezaların; kanunda açık, anlaşılır, belirsiz hukuki kavramlara yer verilmeden, muğlak ifadeler kullanılmadan düzenlenmesi gerekliliğini öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi
B
Kusur ilkesi
C
Eşitlik ilkesi
D
Açıklık ve belirlilik ilkesi
E
Ölçülülük ilkesi
Soru 7

İşlemeye kastedilen bir kabahat ya da suçun elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icrasına başlanılmasına rağmen elde olmayan nedenlerle tamamlanmaması haline ne ad verilir?

A
Teşebbüs
B
iştirak
C
içtima
D
Tekerrür
E
Pişmanlık
Soru 8

Kanun koyucu, korumak istediği hukuki yararın yüksek olması halinde bu hukuki yarara karşı gerçekleştirilen filleri aşağıdakilerden hangisi olarak kabul eder?

A
Kabahat
B
Davranış
C
Suç
D
Kusur
E
Sorun
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi konkordatonun icra mahkemesi tarafından tasdik edilmesi için bulunması gereken şartlardan biri değildir?

A
Yargılama harç ve masraflarının edilmesi depo
B
Borçlunun dürüst olması
C
Asgari yüzde elli ödeme taahhüdünde bulunulması
D
Teklif edilen ödemenin, borçlunun varlığı ile orantılı olması mal
E
Alacaklıların tamamının onayı ile edilmiş olması kabul
Soru 10

Vergi borcunu ödemeyen vergi mükellefinin, haczedilebilir taşınır ve taşınmaz malların, alacak veya hakların vergi borcuna yetecek miktarının kamu gücü kullanılmak suretiyle alınıp paraya çevrilmesi işlemine ne ad verilir?

A
iflas
B
ihtiyati tahakkuk
C
Teminat
D
Haciz
E
Ödeme emri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kamu alacakları içerisinde sadece vergi ve benzeri mali yükümlülükler için öngörülen bir güvence önlemidir?

A
Rüçhan hakkı
B
Haciz
C
ihtiyati haciz
D
Teminat
E
ihtiyati tahakkuk
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kamu borçlarında, borçlunun teminat gösterememesi veya gösterdiği teminatın kabul edilmemesi halinde, üçüncü bir şahsın vergi borcunu ödeyeceği hususunda güvence vermesi durumunu ifade eder?

A
ihtiyati haciz
B
Kefalet
C
Haciz
D
Rüçhan hakkı
E
ihtiyati tahakkuk
Soru 13

Belli bir gayrimenkulün emlak vergisinin malik, intifa hakkı sahibi ya da mutasarrıf sıfatlarından hiçbirini taşımayan bir üçüncü kişiden alınmak istenmesi aşağıdaki vergi hatalarından hangisine bir örnektir?

A
Yükümlünün şahsında hata
B
Verginin konusunda hata
C
Vergilendirme döneminde hata
D
Vergi matrahında hata
E
Vergi miktarında hata
Soru 14

I. Uyuşmazlık konusu, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerdir.
II. Uyuşmazlık, hem yükümlü hem de vergi idaresinden kaynaklanabilir.
III. Uyuşmazlık, hukuk kurallarına uygun davranmaktan dolayı ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdakilerden hangileri vergi uyuşmazlığının özeliiklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 15

İdarenin iradesinin açıklanması aşamasında izlenmesi gereken usulü ve idari işlemin hukuk düzeninde aldığı biçimi ifade eden idari işlem unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sebep unsuru
B
Yetki unsuru
C
Amaç unsuru
D
Konu unsuru
E
Şekil unsuru
Soru 16

Beyaz eşya ticaretiyle uğraşan vergi yükümlüsü Bay A hakkında, X vergi dairesi tarafından re’sen tarh işlemi yapılmış ve yükümlüye vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiştir. Bay A, yapılan tarhiyatın hukuka aykırı olduğunu düşünmüş ve yargısal yola başvurmaya karar vermiştir.
Buna göre, Bay A’nın söz konusu işlemlere karşı aşağıdaki mahkemelerden hangisinde dava açması gerekir?

A
idare mahkemesinde
B
Vergi mahkemesinde
C
Danıştay’da
D
Asliye hukuk mahkemesinde
E
Ticaret mahkemesinde
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin ülkesi üzerinde vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü ifade eder?

A
Vergi alacağı
B
Verginin kesinleşmesi
C
Vergiyi doğuran olay
D
Vergilendirme yetkisi
E
Verginin yasallığı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kişisi olan iki devletin, aynı gelir üzerinde kullandıkları vergilendirme yetkilerinin çakışmasından doğan uluslararası çifte vergilendirmeyi önlemek ve ortadan kaldırmak amacıyla aralarında yaptıkları hukuksal işlemi ifade eder?

A
Vergi anlaşmaları
B
Vergilendirme yetkisi
C
Vergilendirme süreci
D
Vergi değeri
E
Vergi gayreti
Soru 19

I. Emeğin ve hizmetin serbest dolaşımı
II. Kuruluş serbestisi
III. Vergiden kaçınma
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Anlaşma (ABİDA )’da belirtilmiş temel özgürlüklerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde vergilendirmeye temel olan husus gelirin doğduğu yer veya geliri doğuran olaydır?

A
ikametgâh ilkesi
B
Etkinlik ilkesi
C
Tarafsızlık ilkesi
D
Kaynak ilkesi
E
Ölçülülük ilkesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...