Vergi Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı

Vergi Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Vergi hukukunda irade özgürlüğü ve sözleşmelerin söz konusu olmaması aşağıdaki vergileme ilkelerinden hangisinin bir sonucudur?

A
Vergilerin yasallığı (kanuniliği) ilkesi
B
Vergilerin yıllık olması ilkesi
C
Vergilerin esnekliği ilkesi
D
Vergilerin uygunluğu ilkesi
E
Vergilerin genelliği ilkesi
Soru 2

__________, temel itibariyle devletin zorla aldığı kamu gelirlerinin alınması ile ilgili kural ve esasları inceleyen bir hukuk dalıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Vergi hukuku
B
Borçlar hukuku
C
Ceza hukuku
D
Özel hukuk
E
Medeni hukuk
Soru 3

Vergiye ilişkin usul kurallarını ihtiva eden ve verginin nasıl hesaplanacağı (tarh), tebliğin nasıl olacağı, uyuşmazlıkların hangi usullerle çözüleceği gibi konuların yer aldığı vergi hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi yargılama hukuku
B
Vergi icra hukuku
C
Vergi ceza hukuku
D
Uluslararası vergi hukuku
E
Vergi usul hukuku
Soru 4

Herhangi bir kanun hükmünün anlamı belirlenirken, bu hükmün kanunun yapısı içindeki yeri ve diğer mevzuat hükümleri ile olan bağlantısı ve ilişkisinin araştırıldığı yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amaçsal yorum
B
Deyimsel yorum
C
Sistematik yorum
D
Yasama yorumu
E
Tarihi yorum
Soru 5

I. Kanunlar
II. Anayasa Mahkemesi kararları
III. Bilimsel öğretiler (doktrinler)
Yukarıdakilerden hangileri vergi hukukunun yasama organından doğan kaynakları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi mükellefin sahip olduğu genel ve özel haklar arasında yer almaz?

A
Pişmanlık ve ıslah müessesesinden yararlanma hakkı
B
Adil ve eşit hizmet alma hakkı
C
Mahsup ve takas isteme hakkı
D
Vergi dairesi çalışanlarına özel işlerini yaptırma hakkı
E
Vergiye ilişkin bilgi talep etme hakkı
Soru 7

iki çocuğundan başka kimsesi olmayan Bay A, 2018 yılında vefat etmiş ve geride bir takım mal varlığı bırakmıştır. Bay A'nın 150.000 TL tutarında vergi borcu ve 60.000 TL tutarında da vergi cezası borcu bulunmaktadır. Mirası reddetmemiş olan her iki mirasçının miras hisseleri eşittir.
Bu durumda, her bir mirasçının ödemesi gereken vergi borcu kaç TL'dir?

A
210.000
B
150.000
C
135.000
D
105.000
E
75.000
Soru 8

Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden (yüklenen) gerçek veya tüzel kişiye ne ad verilir?

A
Vergi müfettişi
B
Vergi mükellefi
C
Vergi uzmanı
D
Vergi tahsildarı
E
Vergi hâkimi
Soru 9

Kısıtlıların vergi yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

A
Muhtar
B
Vasi
C
Kayyım
D
iradi temsilci
E
Kısıtlıların vergi yükümlülüğü yoktur.
Soru 10

I. Vergi mükellefiyeti için kanuni ehliyet şart değildir.
II. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması vergi mükellefiyetini ortadan kaldırır.
III. Vergi mükellefi ile vergi yüklenicisi birbirinden farklı kavramlardır.
Vergi mükellefiyeti ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11

Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesine ne ad verilir?

A
Tahakkuk
B
Tarhiyat
C
Tebligat
D
Tahsil
E
Vergiyi doğuran olay
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi vergi tarhına hazırlık işlemlerinden biri değildir?

A
Bilgi toplama
B
Haciz uygulaması
C
Arama
D
Yoklama
E
inceleme
Soru 13

I. Süre gün olarak belli edilmişse, tebliğ günü hesaba katılmaz ve son günün mesai bitiş saatinde süre sona erer.
II. Sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, resmi tatili takip eden ikinci haftanın son günü mesai bitiş saatinde süre sona erer.
III. Süre ay olarak belirlenmişse, sürenin başladığı güne son ayda karşılık gelen günün mesai bitiş saatinde süre sona erer.
Vergi kanunlarında yazılı sürelerin hesaplanması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 14

Mükellefin adresi hiç bilinmiyor ve mükellefe ulaşılamıyorsa vergilendirme ile ilgili tebligat nasıl yapılır?

A
Dairede
B
ilan yoluyla
C
Memur eliyle
D
Elektronik ortamda
E
Posta yoluyla
Soru 15

Verginin hesaplanmasına esas alınan değer veya miktara ne ad verilir?

A
Vergiyi doğuran olay
B
Verginin tahakkuku
C
Vergi matrahı
D
Vergi tarhı
E
Vergi tahsili
Soru 16

Bir anonim şirket 15.07.2015 tarihinde tasfiye haline girmiş ve 08.10.2017 tarihinde ise tasfiye sonuçlanmıştır.
Buna göre, kurumlar vergisi bakımından 01.01.2016 - 31.12.2016 tasfiye dönemine ilişkin tahakkuk zamanaşımı süresi aşağıdaki tarihlerden hangisinde dolar?

A
31.12.2020
B
25.07.2021
C
31.12.2021
D
07.10.2022
E
31.12.2022
Soru 17

İkmalen tarh edilen bir vergi, taksit süresi kısmen geçtikten sonra tahakkuk etmiş ise geçmiş taksitin ne zaman ödenmesi gerekir?

A
Mart ayının sonuna kadar
B
Taksit süreleri içinde
C
Nisan ayının sonuna kadar
D
Tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde
E
Beyanname verme süresi içinde
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi terkin işlemini gerektiren nedenlerden biri değildir?

A
Vergi hatası
B
Doğal afetler
C
Yargı kararları
D
Tahsil imkânsızlığı
E
Pişmanlık
Soru 19

I. Ödeme emri tebliği
II. Haciz uygulanması
III. Borçlunun hileli iflas etmesi
Yukarıdakilerden hangileri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsil zamanaşımını kesen nedenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarını kısmen ortadan kaldıran bir kurumdur?

A
Yanılma
B
Cezalarda indirim
C
Ölüm
D
Zamanaşımı
E
Pişmanlık ve ıslah
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...