Vergi İcra Hukuku 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Vergi İcra Hukuku 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağı kavramı kapsamında yer almaz?

A
Pişmanlık zammı
B
Özel hukuk alanından doğan alacaklar
C
Ceza kovuşturma masrafları
D
Gecikme zammı
E
Vergi ve benzeri mali yükümlülükler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi borçluya ait haczedilebilir mallardan biridir?

A
Borçlunun haline “münasip evi”
B
Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları
C
Bankalardaki mevcut paraları
D
Harcırah Kanunu’na göre yapılan ödemeler
E
Kullanılması zorunlu mutfak takımları
Soru 3

İhtiyati haciz işlemine karşı dava açma süresi kaç gündür?

A
5
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 4

Zor durum nedeniyle süre verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Maliye Bakanlığı
B
Bakanlar Kurulu
C
Başbakanlık
D
Cumhurbaşkanı
E
içişleri Bakanlığı
Soru 5

Ödeme emrine konu kamu alacağının hukuk kurallarına uygun şekilde doğmuş olması aşağıdaki idari işlemin unsurlarından hangisinin gerçekleştiğini gösterir?

A
Konu
B
Yetki
C
Şekil
D
Maksat
E
Sebep
Soru 6

Tahsil aşamasına gelen vergi alacağı için cebren tahsil yoluna başvurulabilmesinin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verginin vadesinde kısmen ödenmesi
B
Vergi tarhının tebliğ edilmesi
C
Ödeme emrinin tebliğ edilmesi
D
Verginin tarh edilmesi
E
Verginin tahsil edilmesi
Soru 7

Borçlu hakkında iflas kararı vermeye aşağıdaki mahkemelerden hangisi yetkilidir?

A
Ceza mahkemesi
B
Sulh ceza mahkemesi
C
Vergi mahkemesi
D
Ticaret mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ödeme emrine karşı açılacak davalarda, dava sebeplerinden biri değildir?

A
Vadenin dolmamış olduğu
B
Mahsup edilmeyen bir borç olduğu
C
Tebligatın geçersizliği
D
Borcun idarece terkin edildiği
E
Borçluda hata yapıldığı
Soru 9

Açılan menfi tespit davası sonucunda haksız çıkan üçüncü şahıs aleyhine, haksız çıktığı tutarın %10’u kadar hükmedilen bedele ne ad verilir?

A
inkâr tazminatı
B
Ceza
C
Caydırma bedeli
D
Gecikme zammı
E
Faiz
Soru 10

Haczedilen mallar ilk defa satışa çıkartıldığında, satılabilmeleri için satış fiyatının, haciz aşamasında tespit edilen değerin en az yüzde kaçı olması gerekmektedir?

A
45
B
50
C
60
D
75
E
80
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “ivazsız tasarrufların iptali” için aranan koşullardan biri değildir?

A
Ödeme müddetinin başlamasından sonra bağışın yapılmış olması
B
Ödenmemiş bir kamu (vergi) borcunun bulunması
C
Mal beyanında yer alan varlıkların borcun tamamını karşılayacak miktarda olması
D
ivazsız tasarruf ve/veya bağışlamanın ödeme zamanından geriye doğru iki yıl içinde yapılmış olması
E
Borçlunun süresi içerisinde mal beyanında bulunmaması
Soru 12

Aşağıdaki hallerden hangisinde ihtiyati haciz uygulanmaz?

A
Borçlu mal bildiriminde bulunmamışsa
B
Borçlu noksan mal bildiriminde bulunmuşsa
C
Borçlu kaçmışsa, mallarını kaçırmışsa veya hileli yollara sapmışsa
D
Borçlunun belli bir ikametgâhı yoksa
E
Borçlu mevcut borcu karşılayacak miktarda teminat göstermiş ise
Soru 13

Vade tarihi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Ödeme emrinin tebliğ gününü
B
Yılın son gününü
C
Ödeme süresinin son gününü
D
Mahkeme kararının verildiği günü
E
Ödeme süresinin ilk gününü
Soru 14

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre doğal afetler nedeniyle yapılacak terkine karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
ilin en büyük mal memuruna
B
Maliye Bakanlığı’na
C
Gelir idaresi Başkanlığı’na
D
Vergi Dairesi Başkanlığı’na
E
Bakanlar Kurulu’na
Soru 15

Aynı cinsten olan karşılıklı ve muaccel iki borcu daha küçük olanı oranında sona erdiren hukuki işleme ne ad verilir?

A
Af
B
Takas
C
Terkin
D
Yargı kararı
E
Tecil
Soru 16

Tahsil zamanaşımı aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

A
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
B
idari Yargılama Usulü Kanunu
C
Vergi Usul Kanunu
D
Gelir Vergisi Kanunu
E
Ticaret Kanunu
Soru 17

Artırmalara katılma yasağının ihlali sebebiyle, menkul malların satışına ilişkin ihalenin feshi davasında yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticaret mahkemesi
B
icra mahkemesi
C
Asliye ceza mahkemesi
D
Bölge idare mahkemesi
E
Vergi mahkemesi
Soru 18

Sırrın ifşası suçu ile aşağıdakilerden hangisinin menfaati korunmuştur?

A
Alacaklı idarenin
B
Hâzinenin
C
Kamu idaresinin
D
Kamu borçlusunun
E
Maliye Bakanlığı’nın
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının tahsiline engel olma suçu kapsamında yer almaz?

A
Yeterli mal bildiriminde bulunmama
B
Aslı olmayan borçlar oluşturma
C
Malların telef edilmesi
D
Malların mülkten çıkartılması
E
Varlığı yok etme ya da azaltma
Soru 20

Mal bildiriminde gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu için dava zamanaşımı süresi kaç yıldır?

A
1
B
3
C
5
D
8
E
10
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...