Vergi İcra Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Vergi İcra Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından sağlanan gelirlerin haczedilebilir miktarları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üçte birinden çok, dörtte birinden az olamaz.
B
Üçte ikisinden çok, üçte birinden az olamaz.
C
Dörtte üçünden olamaz. çok, beşte birinden az
D
Dörtte üçünden olamaz. çok, beşte ikisinden az
E
Beşte üçünden olamaz. çok, beşte birinden az
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi haksız çıkma zammı kavramını ifade eder?

A
Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ile değerlendirilmesidir.
B
Kamu alacağına olan itirazda haksız çıkılması durumunda reddolunan kamu alacağının belli bir oranı olarak hesaplanan alacaktır.
C
Asıl kamu alacaklarında ödemenin ertelenmesi dolayısıyla devlete ait bir paranın kullanımı dolayısıyla hesaplanan alacaktır.
D
Bir davada, o dava için yapılmış olan giderlere karşılık olarak alınan kısımdır.
E
Pişmanlık müessesesinden yararlanılması için ödenmesi gereken gecikme zammı niteliğindeki bir ödemedir.
Soru 3

Kamu alacağını güvence altına almak için aşağıdakilerden hangisi mükellef ya da vergi sorumlusundan vergi borcundan dolayı teminat talep etme yetkisine sahiptir?

A
Mal müdürü
B
Takdir komisyonu başkanı
C
Alacaklı vergi dairesi
D
Gelir idaresi Başkanı
E
Yoklama memuru
Soru 4

Kamu alacağının ödenmesinde “vade” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ödeme süresinin son günü
B
Kanunla belirlenen ödeme süresinin ilk günü
C
Tebliğ tarihi
D
Tahakkuk tarihi
E
Tarh tarihinden itibaren otuz gün
Soru 5

Belediye sınırları dışındaki muhtarlıkça tebliğ edilecek ödeme emirleri, muhtarlığa tevdiini izleyen kaç gün içinde tebliğ edilmelidir?

A
10
B
15
C
20
D
30
E
45
Soru 6

Ödeme emrinin alacaklı kamu idaresi tarafından düzenlenmiş olması aşağıdaki idari işlem unsurlarından hangisine uygunluğu ifade eder?

A
Şekil
B
Sebep
C
Yetki
D
Konu
E
Maksat
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kamu icra hukukunda cebren tahsil işlemlerinin başlayabilmesi için ön koşul olarak kabul edilir?

A
Borçlunun borcunu ödeme niyetinde olmaması
B
Ödeme emrinin tebliğ edilmesi
C
Verginin tarh edilmiş olması
D
Borçlunun dava açmaması
E
Borçlunun mal beyanında bulunmaması
Soru 8

Borçlu hakkında iflas kararı vermeye aşağıdaki mahkemelerden hangisi yetkilidir?

A
Vergi mahkemesi
B
Sulh ceza mahkemesi
C
Ceza mahkemesi
D
Ticaret mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 9

Hakkında ihtiyati haciz uygulanan kimse, haczin tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde vergi mahkemesine itiraz edebilir?

A
7
B
10
C
15
D
30
E
45
Soru 10

Haczedilen mallar ilk defa satışa çıkartıldığında, satılabilmeleri için satış fiyatının, haciz aşamasında tespit edilen değerin en az yüzde kaçı olması gerekmektedir?

A
45
B
50
C
60
D
75
E
80
Soru 11

Haczedilen menkul malların değerlerini belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A
Bilirkişi
B
Takdir komisyonu
C
Haczi yapan memur
D
Haczi yapan memurun bağlı olduğu tahsil dairesi müdürü
E
icra müdürü
Soru 12

Açılan menfi tespit davası sonucunda haksız çıkan üçüncü şahıs aleyhine, haksız çıktığı tutarın %10’u kadar hükmedilen bedele ne ad verilir?

A
Caydırma bedeli
B
Gecikme zammı
C
Ceza
D
inkâr tazminatı
E
Faiz
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen nedenlerden biri değildir?

A
Mal bildiriminde bulunulması
B
Ödeme
C
Cebren tahsil
D
Kamu alacağının teminata bağlanması
E
Zor durum
Soru 14

Ödenmiş bir kamu alacağının, ödenmemiş bir kamu alacağından indirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahsup
B
istisna
C
Takas
D
Muafiyet
E
Terkin
Soru 15

Vergi alacağının tek taraflı idari bir işlemle silinmesine ne ad verilir?

A
Ödeme
B
Terkin
C
Uzlaşma
D
Zamanaşımı
E
indirim
Soru 16

Tahsil zamanaşımı aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

A
Vergi Usul Kanunu
B
idari Yargılama Usulü Kanunu
C
Ticaret Kanunu
D
Gelir Vergisi Kanunu
E
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sırların ifşa suçunun manevi unsurunu oluşturur?

A
ifşa ile ifşa edenin kişisel çıkar sağlamış olması
B
ifşanın kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilmesi
C
ifşanın kamuya açık alanlarda gerçekleşmesi
D
Kamu borçlusuna ilişkin bilgilerin bilerek ve isteyerek ifşa edilmesi
E
ifşa sonrası kamu borçlusunun zarar görmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının tahsiline engel olma suçu kapsamında yer almaz?

A
Varlığı yok etme ya da azaltma
B
Aslı olmayan borçlar oluşturma
C
Malların telef edilmesi
D
Malların mülkten çıkartılması
E
Yeterli mal bildiriminde bulunmama
Soru 19

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunu uygulamakla görevli kimselerin ihalelere katılma yasağına rağmen, borçlunun hacizli menkul mallarının satışına ilişkin ihaleye katılmaları halinde, ihalenin feshi aşağıdaki mahkemelerden hangisinden istenebilir?

A
Asliye ticaret mahkemesi
B
icra mahkemesi
C
Vergi mahkemesi
D
idare mahkemesi
E
Asliye hukuk mahkemesi
Soru 20

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasında görev alanların, bu kanun gereğince yapılan artırmalarda satılan malları üçüncü kişilerden kaç yıl süreyle teferruğ suretiyle dahi satın almaları yasaktır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...