Vergi İcra Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Vergi İcra Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamu alacağını güvence altına almak için aşağıdakilerden hangisi mükellef ya da vergi sorumlusundan vergi borcundan dolayı teminat talep etme yetkisine sahiptir?

A
Takdir komisyonu başkanı
B
Yoklama memuru
C
Alacaklı vergi dairesi
D
Gelir idaresi Başkanı
E
Mal müdürü
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi haksız çıkma zammı kavramını ifade eder?

A
Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ile değerlendirilmesidir.
B
Bir davada, o dava için yapılmış olan giderlere karşılık olarak alınan kısımdır.
C
Asıl kamu alacaklarında ödemenin ertelenmesi dolayısıyla devlete ait bir paranın kullanımı dolayısıyla hesaplanan alacaktır.
D
Kamu alacağına olan itirazda haksız çıkılması durumunda reddolunan kamu alacağının belli bir oranı olarak hesaplanan alacaktır.
E
Pişmanlık müessesesinden yararlanılması için ödenmesi gereken gecikme zammı niteliğindeki bir ödemedir.
Soru 3

Vergi hukukunda mükellefin iradesi dışında meydana gelen, önlenmesi mümkün olmayan ve vergi ödevlerinin yerine getirilmesini engelleyen olaylara ne ad verilir?

A
Genel af
B
Olağandışı olay
C
Mücbir sebep
D
Zoraki durum
E
Engelleyici hadise
Soru 4

Sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından sağlanan gelirlerin haczedilebilir miktarları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üçte birinden çok, dörtte birinden az olamaz.
B
Üçte ikisinden çok, üçte birinden az olamaz.
C
Dörtte üçünden olamaz. çok, beşte birinden az
D
Dörtte üçünden olamaz. çok, beşte ikisinden az
E
Beşte üçünden olamaz. çok, beşte birinden az
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kamu icra hukukunda cebren tahsil işlemlerinin başlayabilmesi için ön koşul olarak kabul edilir?

A
Verginin tarh edilmiş olması
B
Ödeme emrinin tebliğ edilmesi
C
Borçlunun borcunu ödeme niyetinde olmaması
D
Borçlunun mal beyanında bulunmaması
E
Borçlunun dava açmaması
Soru 6

Ödeme emrine karşı açılacak davalarda aşağıdakilerden hangisi borcun olmadığı iddiaları arasında yer almaz?

A
Borcun idarece terkin edildiği iddiası
B
Alacağın tecil edildiği iddiası
C
Vadenin dolmamış olduğu iddiası
D
Borcun mahsup edildiği iddiası
E
Zor durum iddiası
Soru 7

Ödeme emrinin alacaklı olmayan başka bir kamu idaresi tarafından düzenlenmiş olması aşağıdaki idari işlem unsurlarından hangisine aykırılık oluşturur?

A
Sebep
B
Maksat
C
Şekil
D
Yetki
E
Konu
Soru 8

Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacaklarının 6183 sayılı Kanun’a göre tahsilinden doğacak uyuşmazlıklar aşağıdaki mahkemelerden hangisinde çözümlenir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
Bölge idare mahkemesi
C
Vergi mahkemesi
D
idare mahkemesi
E
iş mahkemesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati haciz uygulamasını gerektiren hallerden biri değildir?

A
Mal bildirimine çağrılan borçlunun belirli müddet içinde mal bildiriminde bulunmaması
B
Teminat göstermesi istenen borçlunun belirli bir sürede teminat göstermemesi
C
Borçlunun belli ikametgâhının olmaması
D
Borçluya özel usulsüzlük cezası kesilmesi gereken durumların olması
E
Borçlunun mallarını kaçırma ihtimalinin olması
Soru 10

Hakkında ihtiyati haciz uygulanan kimse, haczin tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde vergi mahkemesine itiraz edebilir?

A
7
B
10
C
15
D
30
E
45
Soru 11

Haczedilen ve biçilmiş değeri 400.000 TL olan gayrimenkulün ilk artırmada satılabilmesi için teklif edilmiş olması gereken tutar kaç TL’dir?

A
100.000
B
160.000
C
200.000
D
300.000
E
400.000
Soru 12

Haczedilen menkul malların değerlerini belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A
Haczi yapan memurun bağlı olduğu tahsil dairesi müdürü
B
Haczi yapan memur
C
icra müdürü
D
Bilirkişi
E
Takdir komisyonu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağını ortadan kaldıran nedenler arasında yer almaz?

A
Yürütmenin durdurulması
B
Terkin
C
Af
D
Zamanaşımı
E
Ödeme
Soru 14

Ödenmiş bir kamu alacağının, ödenmemiş bir kamu alacağından indirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takas
B
Mahsup
C
Muafiyet
D
istisna
E
Terkin
Soru 15

Vergi alacağının tek taraflı idari bir işlemle silinmesine ne ad verilir?

A
indirim
B
Ödeme
C
Terkin
D
Uzlaşma
E
Zamanaşımı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen nedenlerden biri değildir?

A
Zor durum
B
Mal bildiriminde bulunulması
C
Cebren tahsil
D
Ödeme
E
Kamu alacağının teminata bağlanması
Soru 17

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasında görev alanların, bu kanun gereğince yapılan artırmalarda satılan malları üçüncü kişilerden kaç yıl süreyle teferruğ suretiyle dahi satın almaları yasaktır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının tahsiline engel olma suçunu oluşturan fiiller arasında yer almaz?

A
Telef etme
B
Değerden düşürme
C
Yenileme amacıyla işletme makinalarını satma
D
Mülkünden çıkarma
E
Aslı olmayan borçlar oluşturma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sırların ifşa suçunun manevi unsurunu oluşturur?

A
ifşanın kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilmesi
B
ifşanın kamuya açık alanlarda gerçekleşmesi
C
ifşa ile ifşa edenin kişisel çıkar sağlamış olması
D
ifşa sonrası kamu borçlusunun zarar görmesi
E
Kamu borçlusuna ilişkin bilgilerin bilerek ve isteyerek ifşa edilmesi
Soru 20

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulamasında görev yapan memurların, kamu borçlusunun hesap durumlarına ilişkin bilgileri başkalarına açıklamaları halinde verilebilecek hapis cezasının üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A
5 yıl
B
3 yıl
C
2 yıl
D
1 yıl
E
6 ay
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...