Vergi İcra Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı

Vergi İcra Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisine özel kanunları ile kamu alacağı statüsü tanınmıştır?

A
Gümrük vergileri
B
Baro aidatları
C
Köy gelirleri
D
Gelir vergisi
E
Gecikme zammı
Soru 2

Kamu idarelerinin haksız fiilden doğan alacaklarının tahsili aşağıdaki kanunlardan hangisine göre yapılır?

A
icra ve iflas Kanunu
B
Amme Alacaklarının Tahsil usulü Hakkında Kanun
C
Vergi Usul Kanunu
D
Borçlar Kanunu
E
Türk Ticaret Kanunu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi asli kamu alacakları arasındadır?

A
Haksız çıkma zammı
B
Gecikme zammı
C
Pişmanlık zammı
D
Gecikme faizi
E
Vergi cezası
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağı ile özel alacak arasındaki farklardan biri değildir?

A
Kamu alacağının takibi için herhangi bir talebe gerek olmaması
B
Kamu alacağının kamu hukukundan, özel alacakların özel hukukdan kaynaklanan ilişkiden dolayı ortaya çıkması
C
Yalnızca kamu alacaklarının tahsilinde devlet gücü kullanılması
D
Kamu alacaklarında tahsile esas olan kanunun, özel hukuk alacaklarındakinden farklı kanun olması
E
Kamu alacaklısı ile kamu borçlusunun eşit haklara sahip olmaması
Soru 5

Aşağıdaki kamu alacaklarından hangisi kamu hizmetleri uygulamasından doğmaktadır?

A
Gecikme zammı
B
Ecrimisil
C
Gelir vergisi
D
Tapu harcı
E
Katılma payları
Soru 6

İhtiyati haciz tutarı ve nedenlerine karşı aşağıdaki mahkemelerden hangisinde itiraz edilebilir?

A
Bölge idare mahkemesi
B
idare mahkemesi
C
Vergi mahkemesi
D
icra mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 7

Emlak vergisi borcu nedeniyle ihtiyati haciz uygulanması kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A
Gelir müdürü
B
Defterdar
C
Vergi dairesi başkanı
D
Belediye başkanı
E
Vergi dairesi müdürü
Soru 8

Vergi incelemesi sırasında, sahte belge kullandığı tespit edilen bir kişi için vergi inceleme elemanın talebi ile uygulanabilecek olan güvence önlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi cezası
B
ihtiyati haciz
C
Teminat isteme
D
Haciz
E
ihtiyati tahakkuk
Soru 9

Kamu alacağını güvence altına alabilmek amacıyla aşağıdaki şirketlerden hangisinin feshi istenebilir?

A
Kolektif şirket
B
Kooperatif
C
Limited şirket
D
Anonim şirket
E
Paylı komandit şirket
Soru 10

2018 yılı gelir vergisinin ödenmesinin, mükellefin hileli yollara başvurduğunun tespiti nedeniyle tehlikeye girmesi durumunda alınacak güvence önlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gecikme zammı
B
Zamanaşımı
C
Teminat istenmesi
D
Rüçhan hakkı
E
ihtiyati tahakkuk
Soru 11

İşletme hesabı esasında defter tutan kamu borçlusunun zor durumda olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan likidite oranı hesaplanırken; orantının payında yer alan kalemler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kasa + Banka + Kısa vadeli alacaklar
B
Aktif toplamı
C
Kasa + Banka
D
Kasa + Banka + Alacaklar toplamı
E
Kasa + Alacaklar toplamı
Soru 12

Kamu borçlusunun en az kaç aylık yiyecek ve yakacak miktarı kamu alacağını tahsil etmek amacıyla haczedilemez?

A
1
B
2
C
3
D
6
E
9
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi vergi alacaklarının tecil koşulları arasında yer almaz?

A
Tecilin borçlu tarafından yazı ile istenmiş olması
B
Borçlu tarafından teminat gösterilmiş olması
C
Kamu alacağının tahsili için uygulanan haczin kamu borçlusunu çok zor duruma düşürmesi
D
Kamu alacağının vadesinde ödenmesinin borçluyu çok zor durumda bırakması
E
Kamu borçlusunun başka bir borcunun olmaması
Soru 14

Kamu borçlusunun aciz halinde olduğunun kabul edilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A
Aciz halindeki borçlunun borçları tecil faizinin yarısı oranında faizi ile ertelenir.
B
Aciz halindeki borçlu aciz halinden kurtulduğunu beyan edinceye kadar tahsilat yapılmaz.
C
Borçların tamamı en az altı ay süre ile faiz alınmadan ertelenir.
D
Teminat ve faiz aranmadan mevcut borç taksitlendirilir.
E
Aciz halindeki borçlunun borçları bir yıl süre ile ertelenir.
Soru 15

Tecil talebinin yapılabileceği zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalnızca kamu alacağının vadesinden sonra
B
Vade gelmeden önce ödeme emri veya haciz işleminden hemen sonra
C
Yalnızca ödeme emri düzenlendikten sonra
D
Yalnızca kamu alacağının vadesinden önce
E
Yalnızca haciz işlemi uygulanıncaya kadar
Soru 16

Vadesi 31.03.2018 tarihi olan ikmalen tarh edilen vergi için 20.11.2018 tarihinde gecikme faizi hesaplandığında dikkate alınacak süre kaç aydır?

A
3
B
5
C
7
D
8
E
12
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kamu alacaklarının ödenme süresini durduran mücbir sebeplerden biri değildir?

A
Çığ düşmesi nedeniyle yolların kapanmasından dolayı mükellefin mahzur kalması
B
Mükellefin tutuklanması
C
Mükellefin defterlerine idarece el konulması
D
Mükellefin eşinin ağır hastalık geçirmesi
E
Mükellefin ağır trafik kazası geçirmesi nedeniyle hastanede tedavi görmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kamu alacakları için normal ödeme şekli olarak kabul edilmiştir?

A
Yetkili memurlarca makbuz karşılığı yapılan tahsilat
B
Çizgili çek kullanmak suretiyle ödeme
C
Bankalar aracılığıyla ödeme
D
Postaneneler aracılığıyla ödeme
E
Banka kartı yada kredi kartı aracılığıyla ödeme
Soru 19

Kamu alacakları için rızaen yapılan ödemeler öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisine mahsup edilmektedir?

A
Ödemenin yapıldığı ay sonunda zamanaşımına uğrayacak alacağa
B
Vadesi önce gelen teminatsız olana
C
Kamu alacağının ödeme zamanına kadar işlemiş ferilerine
D
Ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş olana
E
Ödeme miktarının tamamına yettiği kamu alacağına
Soru 20

30.04.2018 tarihinde tebliğ edilen ikmalen tarh edilmiş bir vergi için dava açılmadığı varsayıldığında tahakkuk tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A
30.04.2018
B
31.05.2018
C
31.07.2018
D
15.12.2018
E
31.12.2018
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...