Vergi Usul Hukuku 2017-2018 Final Sınavı

Vergi Usul Hukuku 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kendisine tebligat yapılacak kişinin bulunmaması halinde, muhatap yerine ikametgâh adresinde bulunan kendisine tebligat yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran kaç yaşından aşağı olmaması gerekmektedir?

A
15
B
16
C
17
D
18
E
21
Soru 2

Vergi alacağının, vergi idaresi tarafından tahakkuk ve tahsil edilme yetkisinin ortadan kalkmasına ne ad verilir?

A
Af
B
Tecil
C
Terkin
D
Uzlaşma
E
Zamanaşımı
Soru 3

Vergi alacağının cebren takip ve tahsil usulleri ile bu tür kamu alacaklarının güvence altına alınmasını sağlayan tedbirleri düzenleyen kurallardan oluşan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi yargılama hukuku
B
Vergi icra hukuku
C
Vergi usul hukuku
D
icra iflas hukuku
E
Ticaret hukuku
Soru 4

Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış bir faaliyet olması (örn: suç teşkil etmesi), vergi yükümlülüğünü ya da sorumluluğunu ________ .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ortadan kaldırmaz
B
düşürür
C
istisna kapsamına alır
D
müteselsil sorumluluğa dönüştürür
E
muafiyet kapsamına alır
Soru 5

Defter ve belgelerin muhafaza altına alındığı süre ile vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar süre bir aydan az ise, beyanname verme süresi kendiliğinden ne kadar uzar?

A
7 gün
B
15 gün
C
1 ay
D
3 ay
E
6 ay
Soru 6

Vergi Usul Kanunu gereği vergi incelemesi hangi zamanaşımı süresinde yapılmalıdır?

A
Tarh
B
Tebliğ
C
Düzenleyici
D
Genel
E
Tahsil
Soru 7

Vergi incelemelerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
B
Danıştay
C
Maliye Bakanlığı
D
Başbakanlık
E
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Soru 8

Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Karşıt inceleme
B
Çağrılı inceleme
C
Düzensiz inceleme
D
Sınırlı inceleme
E
Özel inceleme
Soru 9

Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesine ne ad verilir?

A
Tecil
B
iflas
C
Konkordato
D
Terkin
E
işi bırakma
Soru 10

Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan deftere ne ad verilir?

A
Kasa defteri
B
Hasılat defteri
C
Defterikebir
D
Gelir defteri
E
Kazanç defteri
Soru 11

Birinci sınıf bir tüccarın ikinci sınıfa geçişi ile ilgili düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinde yer alr?

A
Borçlar Kanunu
B
Türk Ticaret Kanunu
C
Gelir Vergisi Kanunu
D
Vergi Usul Kanunu
E
Kurumlar Vergisi Kanunu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi defter tutma ödevinin amaçlarından biri değildir?

A
Mükelleflerin vergi ile ilgili hesap durumunun tespit edilmesi
B
Bildirme ödevine uyulup uyulmadığının denetimi
C
Yükümlüler ile ilişki içindeki kimselerin denetimi
D
Vergi ile ilgili muamelelerin kontrol edilmesi
E
Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap sonuçlarının görülmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeli ile değerlenen iktisadi kıymetlerden biri değildir?

A
Ticari mallar
B
Gayrimenkuller
C
Zirai mahsuller
D
Demirbaşlar
E
Hisse senetleri
Soru 14

Enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi için üretici fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan hesap döneminde yüzde kaçtan fazla olması gerekmektedir?

A
10
B
25
C
55
D
75
E
90
Soru 15

Saklama ödevinin hukuksal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyanname verme ödevi
B
ibraz ödevi
C
Bilgi verme ödevi
D
Defter tutma ödevi
E
Değerleme ödevi
Soru 16

Bilgi verme ödevini yerine getirmeyen mükelleflere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi ziyaı
B
Kaçakçılık
C
Özel usulsüzlük
D
Tazyik hapsi
E
Genel usulsüzlük
Soru 17

Kamuya yararlı bir dernekten veya kolektif şirketten kurumlar vergisi istenmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Mevzuda hata
B
Matrahta hata
C
Vergi miktarında hata
D
Mükellefiyette hata
E
Mükellefin şahsında hata
Soru 18

İlk defa vergi ziyaı cezası kesilen bir mükellefin yararlanabileceği indirim tutarı cezanın ne kadarıdır?

A
1
B
1/2
C
1/3
D
1/4
E
1/5
Soru 19

Hata düzeltme başvurusunun, başvurunun aynı merciye yapılması nedeniyle başvuru yeri açısından hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
istitaf
B
istinaf
C
ihtirazi başvuru
D
Temyiz
E
Resen başvuru
Soru 20

Bir vergi alacağı 01.12.2018 tarihinde doğmuş ise, bu vergi alacağına ilişkin düzeltme zamanaşımı aşağıdaki tarihlerden hangisinde sona erer?

A
31.12.2018
B
01.01.2019
C
31.12.2020
D
01.01.2022
E
31.12.2023
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...