Vergi Usul Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı

Vergi Usul Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belirli bir olayda ve uyuşmazlık çözümünde izlenecek yolları gösteren kurallara ne ad verilir?

A
Maddi hukuk normları
B
Bağımsız normlar
C
Sınırlayıcı normlar
D
iradi hukuk normları
E
Şekli hukuk normları
Soru 2

Aşağıdaki hukuk ayırım ve türlerinin eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
icra hukuku - iflas hukuku
B
Maddi hukuk - şekli hukuk
C
Kamu hukuku - özel hukuk
D
Ulusal hukuk - uluslararası hukuk
E
Yazılı hukuk - yazılı olmayan hukuk
Soru 3

Vergi uyuşmazlıklarının yargı yoluna başvurulmaksızın taraflar arasında barışçıl yollardan çözümünü sağlamaya yönelik hükümleri içeren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi Ceza Kanunu
B
Arabuluculuk Kanunu
C
Türk Ticaret Kanunu
D
Vergi Usul Kanunu
E
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen konulardan biri değildir?

A
Matrah tespitine ilişkin hükümler
B
Vergi idaresi tarafından yapılan tarh sırasında uyulması gereken yöntemler
C
Vergiden istisna ve muafiyet hükümleri
D
Değerlemeye ilişkin hükümler
E
idarenin vergi ödevlilerini denetleme yolları
Soru 5

Maddi hukuk - şekli hukuk ayırımı açısından belirleyici olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilgili hukuk kuralından etkilenebilecek kişi sayısı
B
ilgili hukuk kuralın uygulanma süresi
C
ilgili hukuk kuralının yaptırım içerip içermediği
D
ilgili hukuk kuralının yöneldiği amaç
E
ilgili hukuk kuralının konulduğu tarih
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi vergiyi doğuran olayların örneklerinden biri değildir?

A
Emlak vergisi bakımından bir meskenin kiraya verilmesi
B
Katma değer vergisi bakımından bir malın teslim edilmesi
C
Motorlu taşıtlar verisi bakımından motorlu taşıtların trafik siciline kayıt ve tescili
D
Gelir vergisi bakımından bir gerçek kişinin gelir elde etmesi
E
Veraset ve intikal vergisi bakımından bir malın veraset yoluyla bir kişiden diğer bir kişiye intikali
Soru 7

Mükellefin beyanı üzerine yapılan tarhiyatta vergilendirme sürecinin aşağıdaki aşamalarından hangileri aynı anda gerçekleşir?

A
Tahakkuk ve tahsil
B
Tarh ve tahakkuk
C
Vergiyi doğuran olay ve tahakkuk
D
Tebliğ ve tahsil
E
Tarh ve tahsil
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunun doğabilmesi için ön koşul olarak sayılan hâllerden biridir?

A
Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
B
Bir vergi kanunu hükmünün bulunması
C
Verginin tarhı
D
Verginin tebliği
E
Verginin tahsili
Soru 9

Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde gelir vergisinde vergi matrahına uygulanacak oranın alt ve üst sınırları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
%5 - %15
B
%10 - %30
C
%15 - %35
D
%20 - %40
E
%25 - %45
Soru 10

“Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış bir faaliyet olması, vergi yükümlülüğünü ya da sorumluluğunu ortadan kaldırmaz” hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?

A
Vergi Usul Kanunu
B
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
C
Türk Ceza Kanunu
D
Vergi Ceza Kanunu
E
Türk Ticaret Kanunu
Soru 11

Vergilendirme işlemlerine ilişkin yargısal süreçte yapılacak tebligatlar için genel kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
B
Vergi Usul Kanunu
C
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
D
idari Yargılama Usulü Kanunu
E
Tebligat Kanunu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesinin alacağın tahsilini güvence altına almak için başvurabileceği önlemlerden biri değildir?

A
ihtiyati haciz
B
ihtiyati tahakkuk
C
Moratoryum
D
Rüçhan hakkı
E
Teminat isteme
Soru 13

Posta ile tebliğde, tebliğ edilecek belgenin konulduğu özel zarfları belirleyen bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Ticaret Bakanlığı
D
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
E
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Soru 14

Tarh işleminin hukuka aykırılığı iddiasıyla vergi mahkemesinde açılan dava sonuçlandıktan sonra istinaf yolu kullanılmak istenirse, istinaf istemi aşağıdaki mahkemelerden hangisine yapılır?

A
Yargıtay
B
Sayıştay
C
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru
D
Bölge idare Mahkemesi
E
Bölge Adliye Mahkemesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ilan yoluyla tebliğ yapılan durumlardan biri değildir?

A
Muhatap yabancı bir memlekette ise ve tebliğ yapılmasına imkân yoksa
B
Muhatabın farklı illerden en az üç işyeri varsa
C
Muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa
D
Muhatabın bilinen işyeri yoksa
E
Muhatabın yerleşim yeri yoksa
Soru 16

Kurumlar vergisi beyannamesi süresi içinde verilmez ise vergi idaresi tarafından yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Re’sen vergi tarhı
B
ikmalen vergi tarhı
C
Mükellef aleyhine vergi mahkemesinde dava açılması
D
Mükellefe 15 günden az olmamak üzere süre verilmesi
E
Takdir komisyonlarınca vergi tarhı
Soru 17

“Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” hükmü aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereğidir?

A
Vergilerin açıklığı ilkesi
B
Vergilerin yasallığı ilkesi
C
Vergi kanunlarının geriye yürümezliği ilkesi
D
Vergi mükellefinin yükümlülükleri ilkesi
E
Vergilerin denetim yolları ilkesi
Soru 18

30.10.2018’de doğan bir vergi alacağı aşağıdaki hangi tarihte zamanaşımına uğrar?

A
01.12.2019
B
15.12.2019
C
31.12.2020
D
30.11.2022
E
31.12.2023
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi vergi yükümlü ve sorumlularının lehine olan müsamaha hükümlerinden biridir?

A
Hak düşürücü süreler
B
Üst mahkeme kararının kesinliği
C
Vergi ziyaı hükümleri
D
Pişmanlık ve Islah hükümleri
E
Usulsüzlük cezası hükümleri
Soru 20

6183 sayılı AATUHK gereğince kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı, kısmen ödediği veya bu borcun zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde alacaklı tahsil dairesi hakkında itirazda bulunabilir?

A
3
B
10
C
15
D
21
E
30
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...