Veri Madenciliği 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Veri Madenciliği 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Satış tahmininin yapılması veri madenciliğinin hangi alandaki uygulamalarına bir örnektir?

A
Finans
B
Sağlık
C
Endüstri
D
Eğitim
E
Pazarlama
1 numaralı soru için açıklama 
Satış tahmininin yapılması veri madenciliğinin pazarlama alanındaki uygulamalarına örnek olarak verilebilir.
Soru 2

I. Yatay düzlem veri modeli
II. Hiyerarşik veri modeli
III. Perseptron veri modeli
IV. Ağ veri modeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk veri modellerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
Yalnız III
2 numaralı soru için açıklama 
Zaman içinde giderek büyüyen veri tabanlarının organizasyonu, düzenlenmesi ve yönetimi de doğal olarak zorlaşmıştır. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek amacıyla ise veri modelleme kavramı ortaya atılmıştır. İlk veri modelleri; Hiyerarşik Veri Modeli ve Ağ Veri Modeli olarak adlandırılan basit veri modelleridir.
Soru 3

I. Felsefe
II. Ekonomi
III. İstatistik
IV. Görselleştirme
Yukarıdakilerden hangileri veri madenciliğine etki eden disiplinlerdendir?

A
I ve III
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve IV
E
Yalnız III
3 numaralı soru için açıklama 
Veri madenciliğine doğrudan etki eden disiplinler istatistik, makine öğrenimi, görselleştirme, veri tabanı sistemleri ve örüntü tanımadır.
Soru 4

Veri madenciliği için ilk yazılım ne zaman geliştirilmiştir?

A
1992
B
1960
C
1952
D
1980
E
1990
4 numaralı soru için açıklama 
Veri madenciliği için ilk yazılım, 1992 yılında geliştirilmiştir.
Soru 5

I. Modelin kurulması
II. Amacın tanımlanması
III. Modelin izlenmesi
IV. Veriler üzerinde ön işlemlerin yapılması
Yukarıdakilerden hangileri veri madeciliği öncesinde gerçekleştirilen işlemlerdendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
5 numaralı soru için açıklama 
Veri madenciliği öncesindeki işlemler; veri tabanlarında bilgi keşfi sürecinin ilk iki aşaması olan, amacın tanımlanması ve veriler üzerinde ön işlemlerin yapılması aşamalarına karşılık gelmektedir. Veri madenciliği işlemlerinin kendisi, modelin kurulması ve değerlendirilmesi aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Veri madenciliği sonrasındaki işlemler ise modelin kullanılması ve yorumlanması ile modelin izlenmesi aşamalarındaki işlemlerdir.
Soru 6

I. Regresyon
II. Kümeleme
III. İstisna analizi
IV. Genetik algoritmalar
Yukarıdakilerden hangileri veri madenciliğinde kullanılan tahmin edici modellerdendir?

A
I ve III
B
II ve III
C
I ve IV
D
III ve IV
E
Yalnız IV
6 numaralı soru için açıklama 
Veri madenciliğinde kullanılan modeller; tahmin edici modeller ve tanımlayıcı modeller olmak üzere temelde iki başlık altında incelenebilir. Tahmin edici modeller; regresyon, sınıflandırma, karar ağaçları, Bayes sınıflandırması, hatayı geri yayma, karar destek makineleri, k-en yakın komşu, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar, zaman seri analizi ve diğer metotlar olarak öne çıkmaktadır. Tanımlayıcı modeller ise, kümeleme, birliktelik kuralları, sıra örüntü analizi, özetleme, tanımlayıcı istatistik, istisna analizi ve diğer metotlardır.
Soru 7

Veritabanlarında bilgi keşif sürecinde en fazla zaman alan aşama hangisidir?

A
Amacın tanımlanması
B
Modelin kurulması ve değerlendirilmesi
C
Veriler üzerinde ön işlemlerin yapılması
D
Modelin kullanılması ve yorumlanması
E
Modelin İzlenmesi
7 numaralı soru için açıklama 
Açıklama: Veriler üzerinde yapılan ön işlemler, veri tabanlarında bilgi keşfi sürecinin en fazla zaman alan aşamasıdır.
Soru 8

Veri toplama sürecinde yanlış araçların kullanması, veri girişinde hataların yapılması ve veri toplama aşamasında sorulara eksik cevap verilmesi sonucu ortaya çıkan veriye ne ad verilir?

A
İşlenmiş veri
B
Depolanmış veri
C
Dönüştürülmüş veri
D
Normalizasyonu yapılmış veri
E
Kayıp veri
8 numaralı soru için açıklama 
Kayıp veri, veritabanlarındaki kayıtlarda eksik olan verilerdir. Veri toplamada yanlış araçların kullanılması, veri girişinde hata yapılması yada veri toplama aşamasında sorulara eksik cevap verilmesi bu nedenlerden bazılarıdır.
Soru 9

Veri ambarlarında aykırı veriyi bulma ve düzeltme için, verilerdeki gürültünün temizlenmesi yaklaşımlarından hangisi kullanılır?

A
Bölümleme yöntemi yaklaşımı
B
Sınır değerleri yaklaşımı
C
Kümeleme yöntemi yaklaşımı
D
Regresyon yöntemiyle yaklaşımı
E
Ayıklama yöntemi yaklaşımı
9 numaralı soru için açıklama 
Kümeleme yöntemi yaklaşımı: aykırı değerlerin ortaya çıkarılması ve düzeltilmesinde kullanılır. Buna göre, veri setinde yer alan veriler birbirlerine olan benzerlik ve yakınlıklarına göre kümelere ayrılır. Bu kümeleme işlemi sırasında uç değer olarak kabul edilen bazı veriler hiçbir küme içinde yer alamayacaktır. Bu şekilde belirlenen her bir aykırı değere, en yakın olduğu kümenin ortalama değeri veya en küçük ya da en büyük değeri atanarak aykırı veriler temizlenmiş olur.
Soru 10

Veri madenciliğine etki eden disiplinler düşünüldüğünde verilerin depolanmasını ve kullanıcıların veriler üzerinde işlem yapmasına olanak sağlayan disiplin seçeneklerden hangisidir?

A
Makine öğrenimi
B
İstatistik
C
Görselleştirme
D
Veritabanı sistemleri
E
Örüntü tanıma
10 numaralı soru için açıklama 
Veri madenciliğinin olmazsa olmazlarından biri de veritabanlarıdır. Bilindiği gibi işletmelerde ve yapısal diğer tüm kurumlarda günlük işlemler ve bu işlemlere konu olan veriler kaydedilmektedir. Bununla birlikte veritabanı kavramı gelişigüzel veri yığınları olmayıp birbiriyle ilişkili olan ve amaca uygun biçimde düzenlenmiş, mantıksal ve fiziksel olarak tanımlanmış veriler bütünüdür. Veritabanı yönetim sistemi ise kısaca veritabanı tanımlamak, veritabanı oluşturmak, veritabanında işlem yapmak, veritabanının farklı kullanıcı yetkilerini belirlemek, veritabanının bakımını ve yedeklemesini yapmak için geliştirilmiş programlar bütünüdür. Son olarak, veritabanı ve veri tabanı yönetim sisteminin birlikte oluşturduğu bütün de veritabanı sistemi olarak ifade edilir.
Soru 11

R yazılımı ile ilgili olarak aşağıda verilen İfadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I-R yazılımı büyük ve küçük harfe duyarlıdır.
II-R yazılımında vektör oluşturmak için c() fonksiyonu kullanılır.
III-Önceden tanımlanmış bir vektörün birim sayısını öğrenmek için length () fonksiyonu kullanılır.
IV-c() fonksiyonu karakter değişkenleri oluşturmak için kullanılır.

A
I-II-III-IV
B
Yanlız IV
C
II-III
D
II-III-IV
E
Yanlız I
11 numaralı soru için açıklama 
R yazılımı büyük ve küçük harfe duyarlıdır.X ve x değişkenleri tamamen farklı değişkenlerdir. R yazılımında vektör oluşturmak için c() fonksiyonu kullanılır. Ayrıca c() fonksiyonu karakter değişkenleri oluşturmak içinde kullanılır. Önceden tanımlanmış bir vektörün birim sayısını öğrenmek için length () fonksiyonu kullanılır.
Soru 12

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ek kütüphanelerin güncellenmesi için yapılması gereken işlem doğru bir biçimde verilmiştir?

A
“Packages” menüsü “update packages”
B
“update packages”
C
update- ek kütüphane
D
file-update
E
view-update
12 numaralı soru için açıklama 
“Packages” menüsü “update packages” yardımıyla kütüphanelerde meydana gelen değişimler güncellenebilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde R yazılımın hangi görev için kullanıldığı doğru verilmiştir?

A
R yazılımının bir veri işleme ve grafik çizme programıdır.
B
R yazılımının bir analiz programıdır.
C
R yazılımının bir sohbet programıdır.
D
R yazılımının bir sayfa tasarım programıdır.
E
R yazılımının bir fotoğraf düzenleme programıdır
13 numaralı soru için açıklama 
R yazılımının bir veri işleme ve grafik çizme programı olduğu unutulmamalıdır.
Soru 14

R yazılımında müdür müdür müdür ifadesini bir fonksiyonla oluşturmak istediğimizde aşağıdaki fonksiyonların hangisini kullanabiliriz?

A
sqrt(müdür,3)
B
sort(müdür,3)
C
rep(müdür,3)
D
seq(müdür,3)
E
matrix(müdür)
14 numaralı soru için açıklama 
Belirli bir düzene sahip verilerin oluşturulması için rep() fonksiyonu kullanılır. rep(müdür) fonksiyonunun girilmesi durumunda; müdür müdür müdür ifadesi oluşturulur.
Soru 15

R yazılımında; matrix(c(2,3,4,3,2,7,1,2,9,8,7,4,5,6,8),x)) matrisinin 3 satırdan oluşması için x ile gösterilen ifadenin yerine ne yazılmalıdır?

A
ncol=3
B
nrow=3
C
nrow=5
D
3
E
5
15 numaralı soru için açıklama 
R yazılımında matris oluşturmak için matrix() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun genelyazılımı;matrix(veri, nrow(satırsayısı), ncol(sütünsayısı) şeklindedir. x yerine; nrow=3 veya ncol=5 yazılması durumunda 3 satırdan oluşan bir matris elde edilebilir.
Soru 16

R yazılımda; x<-matrix(c(6,3,2,1),nrow=2) 2x2 tipinde bir matris oluşturur. x[1,2] yazılıp enter tuşuna basıldığında elde edilecek yeni satır değeri kaçtır?

A
1
B
3
C
6
D
NA
E
2
16 numaralı soru için açıklama 
x<-matrix (c (6,3,2,1), nrow=2) matrisi oluşturulurken, nrow=2 olarak girildiğinden iki satır olarak şekilde matris oluşturur. Bunu yaparken her defesında ve sırasıyla 2 eleman alarak satırlara atama yapar. İlk satır elemanları 6 ve 3 olurken; ikinci satır elemanları 2 ve 1 olur. X [1,2] ifadesi, x matrisinin 1. satır 2. sutün elemanı olan 3 değerini verecektir.
Soru 17

R yazılımda matematik dersinde alınan notlar x vektöründe tanımlanmıştır. Notları 45 üzerinde olan öğrenci sayıları belirlenmek istenmektedir. Bunun için ilgili satıra yazılması gereken fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
x[x>45]
B
x[x<45]
C
X[X>45]
D
lenght(x[x>45])
E
sort(x[x>45])
17 numaralı soru için açıklama 
R yazılımında ve genel olarak diğer yazılımlarda içten dışa doğru işlemler yapılır. lenght(x[x>45]) ifadesinde x[x>45] ile 45'ten büyük notlar belirlenir. length fonksiyonu ile de bu notların kaç tane olduğu bulunur. Ayrıca değişken isimleri küçük-büyük harflere duyarlıdır yani x, X eşit değildir.
Soru 18

R yazılımında veri seti içerisindeki faktör listeleri ve gözlem birimleri ____________ olarak bir araya getirilirler.
Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere gelmesi uygun olan kavramdır?

A
Data frame
B
Matrix
C
List nesneler
D
sqrt
E
Mantıksal operatörler
18 numaralı soru için açıklama 
R yazılımında veri seti içerisindeki faktör listeleri ve gözlem birimleri data frame olarak bir araya getirilirler.
Soru 19

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kütüphanelerde meydana gelen değişimlerin güncellenmesi için kullanılan doğru kavram verilmiştir?

A
matrix
B
update packages
C
scan
D
return
E
Install packages
19 numaralı soru için açıklama 
Zaman zaman bu kütüphanelerde meydana gelen değişimlerin güncellenmesi faydalı olacaktır. Bu işlemde yine “Packages” menüsü “update packages” seçeneği yardımıyla gerçekleştirilebilir.
Soru 20

R yazılımında; sayı<-c(3,7,12,4,9,17,2) vektör elemanları küçükten büyüğe doğru sıralanmak istendiğinde yazılacak fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
sqrt(sayı)
B
sqrt(c)
C
rep(sayı)
D
seq(sayı)
E
sort(sayı)
20 numaralı soru için açıklama 
R yazılımında sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanması için yazılacak olan fonksiyon sort() fonksiyonudur. Yukarıdaki örnekte bu vektöre atanan değişken ismi sayı olduğundan sort(sayı) yazılmalıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x