Veritabanı Programlama 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Veritabanı Programlama 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sıklıkla kullanılana veri işleme dili komutları arasında yer almamaktadır?

A
SELECT
B
DELETE
C
UPDATE
D
INSERT
E
IF
1 numaralı soru için açıklama 
SELECT, DELETE, UPDATE ve INSERT sıklıkla kullanılan veri işleme dili komutları arasında yer almaktadır.
Soru 2

Bir veri tabanında veri girmek, değiştirmek, silmek ve verileri almak için kullanılan komutların tümü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?

A
Veri Okuma Dili
B
Veri Tanımlama Dili
C
Veri Kontrol Dili
D
Veri Yorumlama Dili
E
Veri İşleme Dili
2 numaralı soru için açıklama 
Bir veri tabanında veri girmek, değiştirmek, silmek ve verileri almak için kullanılan komutların tümü veri işleme dili olarak isimlendirilmektedir.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangi tetikleyici tabloya yeni kayıt eklemek için kullanılır?

A
INSERT
B
DELETE
C
UPDATE
D
DROP
E
SELECT
3 numaralı soru için açıklama 
Tabloya yeni bir kayıt eklemek için kullanılacak tetikleyici INSERT’dir.
Soru 4

Tetikleyiciler ne amaçla kullanılmaktadır?

A
Tetikleyiciler genelde veritabanı bütünlüğünün sağlanması için kontrol mekanizmaları oluşturmak amacıyla kullanılırlar.
B
Tetikleyiciler tablo oluşumunun yapısal değişikliği için kullanılır.
C
Tetikleyiciler vetitabanında bulunan kayıtarın güvenliği için oluşturulur.
D
Tetikleyiciler amacı hatalı giriş yapılmasını engellemektir.
E
Tetikleyiciler genelde yapısal değişikliklerin doğru yönde gitmesini sağlamak için kullanılır.
4 numaralı soru için açıklama 
Tetikleyiciler genelde veritabanı bütünlüğünün sağlanması için kontrol mekanizmaları oluşturmak amacıyla kullanılırlar.
Soru 5

UPDATE Urunler komutu aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A
Silme işlemi
B
Birincil anahtar oluşturma
C
Güncelleme işlemi
D
Yeni veri ekleme işlemi
E
Tekil alan kısıtlayısıcı
5 numaralı soru için açıklama 
UPDATE komutuyla tabloda bilgi güncellemesi yapılmaktadır.
Soru 6

MS SQL Server VTYS’nin varsayılan hareket yönetim modudur. Hareket içindeki her bir SQL komutu tamamlandıktan sonra otomatik olarak veritabanına kaydedilir.
Yukarıda bahsedilen hareket yöneti m modu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğal hareket
B
Oto-kayıt hareket
C
Örtük hareket
D
Açık hareket
E
Beklenen hareket
6 numaralı soru için açıklama 
Hareket yönetimi oto-kayıt hareket, açık hareket ve örtük hareket olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Bahsi geçen hareket yönetim modu oto-kayıt hareket (autocommit transaction) olarak adlandırılır.
Soru 7

SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON
Yukarıdaki komut satırı ile aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilmektedir?

A
Tüm hareketler kaydedilmeye başlar
B
Oto kayıt modu açılır
C
Açık hareket eylemlerine izin verilir
D
Eş zamanlılık devreye alınır
E
Örtük hareket modu aktiflenir
7 numaralı soru için açıklama 
Soruda verilen komut satırı ile örtük hareket modu aktiflenmektedir.
Soru 8

CREATE USER komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Veri tabanında kullanıcı oluşturmak
B
Veri tabanından kullanıcı silmek
C
Veri tabanında kural oluşturmak
D
Veri tabanında rol oluşturmak
E
Veri tabanından rol silmek
8 numaralı soru için açıklama 
CREATE USER komutu ile veri tabanında kullanıcı oluşturma işlemi gerçekleştirilmektedir.
Soru 9

Bilgi güvenliği, verilerin yetkisiz kişilerce kötüye kullanımı engellemek üzere tedbirler alınması ve bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılması oldukça önemli bir husustur. Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifinin kaçıncı maddesi yukarıdaki hususu düzenlemektedir?

A
11. madde
B
17. madde
C
20. madde
D
21. madde
E
23. madde
9 numaralı soru için açıklama 
Bilgi güvenliği, verilerin yetkisiz kişilerce kötüye kullanımı engellemek üzere tedbirler alınması ve bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılması demektir. Örneğin 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifinin 17’nci maddesinde: “Üye devletler kişisel verilerin kazara kaybını, yetkisiz kişilerin eline geçmesini ve bu kişilerce yasa dışı bir biçimde imha edilmesini önlemek amacıyla veri koruma kontrollerinin uygun teknik ve kurumsal önlemler almasını sağlayacaktır.” ifadesi yer almaktadır. Burada bahsedilen teknik önlemler bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin alınması gereken tüm tedbirleri kapsamaktadır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işlevini yitirmesi durumunda da SQL Server çalışmaya devam edebilmektedir?

A
SQL Server uygulaması
B
Master veritabanı
C
Msdb veritabanı
D
Disk sistemi
E
Model veritabanı
10 numaralı soru için açıklama 
Model veritabanı, işlevini yitirmesi durumunda da SQL Server çalışmaya devam edebilmektedir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yedeklemenin temel prensipleri arasında yer almaktadır?

A
Yedekleme senaryosunda maksimum veri kaybI 1 saati geçmemelidir.
B
Güncel yedeklerin birer kopyası veritabanı sunucusunda bırakılmalıdır.
C
Her disk sistemi bir gün bozulur.
D
Her gün mutlaka yedek alınmalıdır.
E
Yedekler, veritabanı sunucusunun dışına çıkartılmalıdır.
11 numaralı soru için açıklama 
Yedekler, veritabanı sunucusunun dışına çıkartılmalıdır, yedeklemenin temel prensipleri arasında yer almaktadır.
Soru 12

SQL Server’da işlem kayıtlarını tutan hareket dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
mdf
B
ndf
C
ldf
D
mdlf
E
ndlf
12 numaralı soru için açıklama 
SQL Server’da işlem kayıtlarını tutan hareket dosyalarının uzantısı ldf’dir.
Soru 13

Verinin, veri tabanı sunucusunun dışına çıkartılması ve güvenlik altına alınması işlemi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A
Replikasyon
B
İkizleme
C
İhraç Etme
D
Yedekleme
E
Yoklama
13 numaralı soru için açıklama 
Verinin, veri tabanı sunucusunun dışına çıkartılması ve güvenlik altına alınması işlemi yedekleme olarak ifade edilmektedir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel veritabanlarının kararlı çalışması ve veri bütünlüğünün korunması için gerekli durumlar arasında yer almamaktadır?

A
Bölünmezlik
B
Tutarlılık
C
İzolasyon
D
Dayanıklılık
E
Tekrar edilebilirlik
14 numaralı soru için açıklama 
Tekrar edilebilirlik ilişkisel veritabanlarının kararlı çalışması ve veri bütünlüğünün korunması için gerekli durumlar arasında yer almamaktadır.
Soru 15

Verilerin tutulduğu nesneler olan tabloların oluşturulmasını, silinmesini ve bazı temel özelliklerinin düzenlenmesini sağlar. İfadesi aşağıdakilerden hangi kullanım amacına girer?

A
Veri Tanımlama Dili
B
Veri İşleme Dili
C
Veri Kontrol Dili
D
Veri Koruma Dili
E
Veri Yedekleme Dili
15 numaralı soru için açıklama 
Veri İşleme Dili (DML), veri girmek, değiştirmek, silmek ve verileri almak için kullanılan DML komutlarının tümüdür. Veri Kontrol Dili (DCL) veritabanı kullanıcısı veya rolü ile ilgili izinlerin düzenlenmesini sağlar. Veri Koruma Dili ile Veri Yedekleme Dili diye bir şey yok.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Koklayıcı (Sniffer) tanımıdır?

A
Bir sayısal ağ üzerinden geçen trafiği izlemeye yarayan yazılımların genel adıdır.
B
Bir sayısal ağ üzerinden geçen trafiği engellemeye yarayan yazılımların genel adıdır.
C
Bir sayısal ağ üzerinden geçen zararlı trafiği izlemeye yarayan yazılımların genel adıdır.
D
Bir sayısal ağ üzerinden geçen trafiği ayıklamaya yarayan yazılımların genel adıdır.
E
Bir sayısal ağ üzerinden geçen trafiği kayıt etmeye yarayan yazılımların genel adıdır.
16 numaralı soru için açıklama 
SQL Server bilindiği üzere sunucu / istemci ve istemci / sunucu bir yapıdadır. Bu yapılardan dolayı, doğal olarak ağ üzerinden haberleşirler. Yine ağ üzerinden veri girişleri ve veri sorgulamaları yapılır. SQL Server ile istemciler arasındaki haberleşmenin ağ üzerinde, koklayıcı dediğimiz araçlar ile izlenmesi gayet kolaydır.
Soru 17

Bir hareket tarafından değiştirilmiş fakat kalıcı olarak veri tabanına kaydedilmemiş bir verinin başka bir hareket tarafından geçerli bir veri gibi okunması aşağıdakilerden ne olarak ifade edilir?

A
Kayıt Güncelleme
B
Kirli okuma
C
Tekrarlanmayan Okuma
D
Hayalet Okuma
E
Zamansal Okuma
17 numaralı soru için açıklama 
Bir hareket tarafından değiştirilmiş fakat kalıcı olarak veri tabanına kaydedilmemiş bir verinin başka bir hareket tarafından geçerli bir veri gibi okunması kirli okuma olarak ifade edilmektedir.
Soru 18

Veritabanında bütünlüğü sağlamak için veri üzerindeki oluşturulmuş mantıksal sınırlamalara aşağıdakilerden hangi ad verilir?

A
Tetik
B
Kısıt
C
Sınır
D
Bütünlük
E
Zorunluk
18 numaralı soru için açıklama 
Veritabanında bütünlüğü sağlamak için veri üzerindeki oluşturulmuş mantıksal sınırlamalara kısıt adı verilir.
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x