Veritabanı Programlama 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı

Veritabanı Programlama 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

MS SQL Server, çalışmak için dört sistem veritabanına ihtiyaç duymaktadır, aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A
Master
B
Model
C
Disk sistemi
D
Msdb
E
Tempdb
1 numaralı soru için açıklama 
MS SQL Server, çalışmak için dört sistem veri tabanına ihtiyaç duymaktadır, Disk sistemi bunlardan biri değildir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi MS SQL veritabanının bakım planındaki desteklediği görevler arasında değildir?

A
Disk bakımı
B
Yedekleme görevlerini planlamak
C
Tutarlılık kontrolü
D
İndeks bakımı
E
İstatistik bakımı
2 numaralı soru için açıklama 
Disk bakımı, MS SQL veritabanının bakım planındaki desteklediği görevler arasında değildir.
Soru 3

Veritabanı çalışırken verinin çeşitli formatlarda elde edilmes iişlemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Kopyalama
B
Replikasyon
C
İkizleme
D
Oturum Açma
E
İhraç Etme
3 numaralı soru için açıklama 
Veri tabanı çalışır ken verinin çeşitli formatlarda elde ed ilmes i işlem i ihraç etme işlemidir.
Soru 4

Verinin, veri tabanı sunucusunun dışına çıkartılması ve güvenlik altına alınması işlemi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A
Replikasyon
B
İkizleme
C
İhraç Etme
D
Yedekleme
E
Yoklama
4 numaralı soru için açıklama 
Verinin, veri tabanı sunucusunun dışına çıkartılması ve güvenlik altına alınması işlemi yedekleme olarak ifade edilmektedir.
Soru 5

SQL Server’da farklı yerlerde en az birer kez veritabanının kopyasının oluşturulabildiği iki durum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Replikasyon/ İkizleme
B
Replikasyon/ Modelleme
C
Modelleme/ İhraç Etme
D
İhraç Etme/ İkizleme
E
İhraç Etme/ Replikasyon
5 numaralı soru için açıklama 
SQL Server’da farklı yerlerde en az birer kez veritabanının kopyasının oluşturulabildiği iki durum Replikasyon/ İkizleme’dir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi MS SQL Server’da Tempdb veritabanı üzerinde gerçekleştirilen işlemlerden birisi değildir?

A
Geçici tablolar, her türlü yordam değişkenleri ve imleç verileri yazılır ve okunur.
B
Veri tabanı uyarı ve işleri ile ilgili bilgileri tutulur.
C
Verilerin sıralama işlemleri gerçekleştirilir.
D
Sürüm yönetimi bulunan tablolarda verilerdeki değişiklikler depolanır.
E
Çevrimiçi oluşturulan indeksler, Tempdb’ye yazılarak oluşturulur.
6 numaralı soru için açıklama 
Bir veri MS SQL Server’da aşağıdaki işlemler Tempdb veritabanı üzerinde gerçekleştirilir: - Geçici tablolar, her türlü yordam değişkenler ve imleç verileri Tempdb’ye yazılır ve okunur. - Verilerin sıralama işlemleri Tempdb üzerine yazılarak gerçekleştirilir (order by). - Sürüm yönetimi bulunan tablolarda verilerdeki değişiklikler Tempdb’de depolanır. Bazı hareket türlerinde (isolation level transactions) verinin değişmeden önceki hâli, diğer kullanıcıların erişimine sunulabilmesi için Tempdb’de saklanır. - Çevrimiçi oluşturulan indeksler, Tempdb’ye yazılarak oluşturulur ve tamamlandıktan sonra Tempdb’den okunarak sahibi olan veritabanına yazılır. Msdb ise MS SQL Server SQL Agent servisinin yapılandırma bilgilerini içerir. Veritabanı uyarı ve işleri ile ilgili bilgileri tutar.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi veritabanı çalışır iken verinin çeşitli formatlarda elde edilmesi işlemine verilen addır?

A
İhraç etme
B
Kopyalama
C
Yedekleme
D
Replikasyon
E
Oturum açma
7 numaralı soru için açıklama 
MS SQL Server’ın tüm yapılandırma bilgileri bu veritabanında yer alır. Bu yapılandırma bilgilerinde; genel sistem yapılandırması, oturum açma bilgileri, veritabanlarının konumları, diğer bağlı sunucular, replikasyon ve ikizleme gibi işlemlerin bilgileri yer alır. Yedekleme; verinin, veritabanı sunucusunun dışına çıkartılması ve güvenlik altına alınmasıdır. İhraç etme ise veritabanı çalışır iken verinin çeşitli formatlarda elde edilmesi işlemidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yedeklerin kaydedildiği ortamların bir arada kullanılan tanımıdır?

A
Recovery model
B
Media options
C
Destination
D
Media set
E
Source
8 numaralı soru için açıklama 
Recovery model, seçili veri tabanınızın hareket günlük türünü belirtir. Media options, veritabanı yedekleme ayarları sayfalarından birisine verilen addır. Destination, yedeklemenin nereye yapılacağını belirtir. Source, yedeklencek very tabanına işaret eder. Media set, yedeklerin kaydedildiği ortamların bir arada kullanılan tanımıdır.
Soru 9

MS SQL aşağıda verilmiş olan veritabanı bakım planındaki görevlerden hangisini desteklemez?

A
İndeks bakımı
B
İstatistik bakımı
C
Verimlilik kontrolü
D
Bakım sonrası temizlik
E
Yedekleme görevlerinin planlamak
9 numaralı soru için açıklama 
MS SQL aşağıda verilmiş olan veritabanı bakım planındaki görevleri destekler: - Yedekleme görevlerini planlamak. - Tutarlılık kontrolü - İndeks bakımı - İstatistik bakımı - Bakım sonrası temizlik - Veritabanı sıkıştırma Buradan da anlaşılacağı üzere verimlilik kontrolü bir veritabanı planı görevi değildir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin tanımı verinin, veritabanı sunucusunun dışına çıkartılması ve güvenlik altına alınmasıdır?

A
Senaryo
B
Yedekleme
C
Planlama
D
Kopyalama
E
Yerleştirme
10 numaralı soru için açıklama 
Yedekleme, verinin, veritabanı sunucusunun dışına çıkartılması ve güvenlik altına alınmasıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi veritabanlarındaki indeksleri yeniden oluşturmaya yarayan bakım planı görevidir?

A
İstatistik bakımı
B
Veritabanı sıkıştırma
C
Tutarlılık kontrolü
D
İndeks bakımı
E
Yedekleme görevlerini planlama
11 numaralı soru için açıklama 
İndeks bakımı, veritabanlarındaki indeksleri yeniden oluşturmaya yarayan bakım planı görevidir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yedeklemenin temel prensipleri arasında yer almaktadır?

A
Yedekleme senaryosunda maksimum veri kaybI 1 saati geçmemelidir.
B
Güncel yedeklerin birer kopyası veritabanı sunucusunda bırakılmalıdır.
C
Her disk sistemi bir gün bozulur.
D
Her gün mutlaka yedek alınmalıdır.
E
Yedekler, veritabanı sunucusunun dışına çıkartılmalıdır.
12 numaralı soru için açıklama 
Yedekler, veritabanı sunucusunun dışına çıkartılmalıdır, yedeklemenin temel prensipleri arasında yer almaktadır.
Soru 13

SQL Server’da işlem kayıtlarını tutan hareket dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
mdf
B
ndf
C
ldf
D
mdlf
E
ndlf
13 numaralı soru için açıklama 
SQL Server’da işlem kayıtlarını tutan hareket dosyalarının uzantısı ldf’dir.
Soru 14

Veritabanı çalışırken verinin çeşitli formatlarda elde edilmes iişlemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Kopyalama
B
Replikasyon
C
İkizleme
D
Oturum Açma
E
İhraç Etme
14 numaralı soru için açıklama 
Veri tabanı çalışır ken verinin çeşitli formatlarda elde ed ilmes i işlem i ihraç etme işlemidir.
Soru 15

I. Altyapı arızaları nedeni ile oluşabilecek veri bütünlüğünün bozulması
II. Veri tabanına ya da üzerinde çalıştığı sistemlere müdahale eden kullanıcıların erişim kısıtları
III. Kullanıcıların yanlış işlemleri nedeniyle veri kayıplarının oluşması
IV. Yasal nedenlerle herhangi bir verinin eski hâlinin talep edilmesi
V. Veritabanları, geliştirme ve test ekiplerinin güncel veritabanı şemasına kolay ulaşabilmeleri
Yukarıda numaralandırılmış durumlardan hangisi veya hangilerinin oluşması durumlarına önlem olarak veri tabanları yedeklenir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve V
D
I, II ve V
E
I, III, IV ve V
15 numaralı soru için açıklama 
Riskleri telafi edebilmek için veritabanlarının yedeklenmeleri gerekir. Veritabanları ve veriler sıklıkla şu risklerle karşı karşıyadırlar:- Donanım / altyapı arızaları nedeni ile oluşabilecek veri bütünlüğünün bozulması hâlleri- Veritabanına ya da üzerinde çalıştığı sistemlere müdahale eden kullanıcıların yanlış işlemleri nedeni ile oluşabilecek kayıplar ya da veri bütünlüğünün bozulması hâlleri- Yasal nedenlerle herhangi bir verinin eski hâlinin talep edilmesi,Ayrıca veritabanları, geliştirme ve test ekiplerinin güncel veritabanı şemasına kolay ulaşabilmeleri, (belli şartlar altında) geliştirmelerini gerçek veri ile test edebilmeleri için de yedeklenir. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere II. numarada verilen durum çeldirici olarak verilmiştir. Diğer durumlar yedekleme için riskleri ortaya koymaktadır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi veritabanı çalışır iken verinin çeşitli formatlarda elde edilmesi işlemine verilen addır?

A
İhraç etme
B
Kopyalama
C
Yedekleme
D
Replikasyon
E
Oturum açma
16 numaralı soru için açıklama 
MS SQL Server’ın tüm yapılandırma bilgileri bu veritabanında yer alır. Bu yapılandırma bilgilerinde; genel sistem yapılandırması, oturum açma bilgileri, veritabanlarının konumları, diğer bağlı sunucular, replikasyon ve ikizleme gibi işlemlerin bilgileri yer alır. Yedekleme; verinin, veritabanı sunucusunun dışına çıkartılması ve güvenlik altına alınmasıdır. İhraç etme ise veritabanı çalışır iken verinin çeşitli formatlarda elde edilmesi işlemidir.
Soru 17

I. Veri tabanında bulunan verilerin güvenlik ihtiyacının tespit edilmesi
II. Veritabanının öneminin tespit edilmesi
III. Veri değişimi yoğunluğunun tespit edilmesii
IV. En kötü durumda ne kadarlık verinin kaybına tahammül edilebileceği belirlenmesi
Yukarıda numaralandırılmış durumlardan hangisi veya hangileri yedekleme maliyetlerinin hesaplanması için gereklidir?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
17 numaralı soru için açıklama 
Yedekleme Senaryosu bir uygulamanın verisinin hangi şartlarda ve ne şekilde yedekleneceğinin belirlenmesidir. Yedekleme/ Geri yükleme maliyetlerinin hesaplanması için ihtiyaçların tespiti gereklidir. Bunun için veri tabanının öneminin tespit edilir, veri değişimi yoğunluğu tespit edilir, en kötü durumda ne kadarlık verinin kaybına tahammül edilebileceği belirlenir, veri tabanının durduğu ortamın risklere etkisi incelenir, veri tabanında bulundurulan verilen güvenlik ihtiyacı tespit edilir.
Soru 18

Veritabanları, sıklıkla risklere karşı yedeklenir ve riskler gerçekleştiğinde geri getirilir.
Aşağıdakilerden hangisi sıklıkla karşılaşılan geri yükleme nedenlerinden birisi değildir?

A
Gerçek verilerin test ortamında kullanılması için
B
Felakete uğrayan veritabanını yerine koymak için
C
Yanlış yapılan bir işlemi verinin önceki hâline ulaşarak onarmak için
D
Eski hâline ulaşarak çeşitli araştırmalar yapmak için
E
Bir ikizleme kurgusunun kurulumunu yapabilmek için
18 numaralı soru için açıklama 
Geri yükleme işleminin yapılmasında risklerle ilgili olmayan nedenler de vardır ve aslında geri yükleme işlemleri en çok aşağıdaki nedenlerle kullanılır. Felakete uğrayan veri tabanını yerine koymak için, Yanlış yapılan bir işlemi verinin önceki hâline ulaşarak onarmak için, Eski hâline ulaşarak çeşitli araştırmalar yapmak için, Bir ikizleme kurgusunun kurulumunu yapabilmek için ve Test ortamı oluşturmak için. A seçeneğinde verilen bilgi çeldirici olarak verilmiştir.
Soru 19

MS SQL aşağıda verilmiş olan veritabanı bakım planındaki görevlerden hangisini desteklemez?

A
İndeks bakımı
B
İstatistik bakımı
C
Verimlilik kontrolü
D
Bakım sonrası temizlik
E
Yedekleme görevlerinin planlamak
19 numaralı soru için açıklama 
MS SQL aşağıda verilmiş olan veritabanı bakım planındaki görevleri destekler: - Yedekleme görevlerini planlamak. - Tutarlılık kontrolü - İndeks bakımı - İstatistik bakımı - Bakım sonrası temizlik - Veritabanı sıkıştırma Buradan da anlaşılacağı üzere verimlilik kontrolü bir veritabanı planı görevi değildir.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x