Veritabanı Programlama 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Veritabanı Programlama 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir veri tabanında bir tabloyu güncelleştirmek için aşağıdaki veri tanımlama dili komutlarından hangisi kullanılmaktadır?

A
CREATE
B
DELETE
C
DROP TABLE
D
CREATE TABLE
E
ALTER TABLE
1 numaralı soru için açıklama 
Veri tabanında bir tabloyu güncelleştirmek için ALTER TABLE komutu kullanılır.
Soru 2

Bir veri tabanında kullanıcı yetkilerini engellemek için aşağıdaki veri kontrol dili komutlarından hangisi kullanılmaktadır?

A
GRANT
B
DENY
C
REVOKE
D
ALTER
E
DELETE
2 numaralı soru için açıklama 
Bir veri tabanında kullanıcı yetkilerini engellemek için veri kontrol dili komutlarından DENY kullanılmaktadır.
Soru 3

ODBC, JDBC ve ADO.NET aşağıdakilerden hangisine ait örneklerdir?

A
Veritabanı Yazılımları
B
Veritabanı Kütüphaneleri
C
Veritabanı Sertifikaları
D
Veritabanı Geliştiricileri
E
Veritabanı Sorgulama Merkezi
3 numaralı soru için açıklama 
ODBC, JDBC ve ADO.NET veritabanı kütüphanelerinin örnekleri arasında yer almaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi SQL Server Management Studio için doğru bir bilgidir?

A
Yordamsal bir dildir.
B
Bildirim dilidir.
C
Görsel arayüzü bulunmamaktadır.
D
Oracle sunucuları içindir.
E
T-SQL ile SQL sunucu üzerinden işlem yapmayı sağlayan istemci bir yazılımdır.
4 numaralı soru için açıklama 
Microsoft sunucuları için, T-SQL ifadeleri ile SQL Sunucu üzerinden işlem yapabilmek için istemci bir yazılıma ihtiyaç vardır. SQL Server Management Studio bu amaçla kullanılabilecek bir yazılımdır. Bu yazılım standart SQL komutlarının da kullanılmasına imkân vermektedir. Ayrıca, veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, indeks oluşturma vb. birçok işlem kod kullanılmadan yardımcı görsel arayüzler ile sağlanabilmektedir.
Soru 5

VTYS’nin aynı veriyi güncelleme ve okuma erişimlerinde doğruluğu garantilemek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görünüm (View) ayarlarının yapılması
B
Eş zamanlılık (Concurrency) kontrolünün yapılması
C
Hesap yönetiminin yapılması
D
DCL ile kullanıcı rollerinin düzenlenmesi
E
DCL ile erişim haklarının düzenlenmesi
5 numaralı soru için açıklama 
İşletmelerin veritabanı sistemleri birçok kullanıcı için tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Bundan dolayı aynı veriye birden fazla kullanıcının aynı anda erişimi gerekebilir. VTYS’nin aynı veriyi güncelleme ve okuma erişimlerinde doğruluğu garantilemek için eş zamanlılık (concurrency) kontrolü gerekir.
Soru 6

Veri tabanında yer alan bir tabloda bulunan herhangi bir alanın mutlaka bir değer alması bekleniyorsa o alan için aşağıdaki özelliklerden hangisi tanımlanmalıdır?

A
A ŞIKKI
B
PRIMARY KEY
C
FOREIGN KEY
D
INT
E
NOT NULL
6 numaralı soru için açıklama 
Eğer herhangi bir alan için mutlaka değer olması isteniyorsa alan tanımlama devamında “NOT NULL”un olması gerekir.
Soru 7

I. Veri tabanları kurmayı
II. Veri tabanları oluşturmayı
III. Kullanıcı haklarını tanımlama
IV. Verilere erişim
V. Sorgu optimizasyonu
VI. Ses bilgisi
Yukarıdakilerden hangileri “Veritabanı Yönetim Sistemi” tanımında vardır?

A
I, II, III, IV, V
B
II, III, V, VI
C
I, III, IV, V
D
I, II, IV, V, VI
E
Hepsi
7 numaralı soru için açıklama 
Genel olarak Veritabanı Yönetim Sistemi, veri tabanlarını kurmayı, oluşturmayı, kullanıcı haklarını tanımlama, verilere erişim ve sorgu optimizasyonu gibi özellikleri sağlayan programlar topluluğu olarak tanımlanabilir. Bu tanımda ses ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “Veri Tanımlama Dili” komutlarındandır?

A
CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE
B
SELECT, DELETE, INSERT
C
GRANT, DENY, REVOKE
D
FOR, DO WHILE, INTEGER
E
IF, WHILE, STRING
8 numaralı soru için açıklama 
SELECT, DELETE, INSERT veri işleme dilidir. GRANT, DENY, REVOKE veri kontrol dilidir. FOR, DO WHILE, IF, WHILE programlama dili komutlarıdır. INTEGER ve STRING değişken türleridir.
Soru 9

SQL Server 2014 Express kurulum dosyalarının güncel sürümü aşağıdaki yükleme sayfalarından hangisinden indirilmeli?

A
SQLA Express yükleme sayfası
B
MS SQL Express yükleme sayfası
C
MSQL Express yükleme sayfası
D
MySQL Express yükleme sayfası
E
MS Express yükleme sayfası
9 numaralı soru için açıklama 
İnternet bağlantısının değişmesi ya da yeni sürümlerin çıkması durumunda Microsoft web sayfasından MS SQL Express yükleme sayfasına ulaşmanız gerekecektir.
Soru 10

Veri tabanında “NOT NULL” aşağıdakilerden neyi ifade eder?

A
Mutlaka bir değerin olması
B
Değer sıfır
C
Sıfırdan farklı
D
Sıfır ile karşılaştırma
E
Sıfırıncı bilgi
10 numaralı soru için açıklama 
Eğer herhangi bir alan için mutlaka değer olması isteniyorsa alan tanımlama devamında “NOT NULL” un olması gerekir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi T-SQL’de değişken isimlendirme kuralları arasında yer almamaktadır?

A
Değişkenler Türkçe karakter ve boşluk içermez
B
Değişkenler SQL komutlarından oluşabilir
C
Değişken isimleri ilk karakteri harf ile başlar
D
Değişken ismi, SQL’de özel anlamı olan sembollerle (@, @@, #, ##, $) başlamaz
E
Değişken isimlerinde küçük veya büyük harf kullanımı fark etmez
11 numaralı soru için açıklama 
T-SQL’ de değişken isimlendirme sırasında SQL komutları kullanılamamaktadır.
Soru 12

T-SQL’de verilen bir koşulun sağlanması durumunda belirlenen komut bloğununu tekrar eden yapı aşağıdaki komutlardan hangisiyle sağlanmaktadır?

A
CASE
B
SELECT
C
WHILE
D
IF
E
ALTER
12 numaralı soru için açıklama 
T-SQL’de verilen bir koşulun sağlanması durumunda belirlenen komut bloğununu tekrar eden yapı WHILE ile gerçekleştirilmektedir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde T-SQL’de değişken tipi değiştirmek için kullanılan komut doğru olarak verilmektedir?

A
CATCH
B
CAST
C
TRY
D
DECLARE
E
SET
13 numaralı soru için açıklama 
T-SQL’de değişken tipi değiştirmek için kullanılan komut CAST’dir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Yordamsal Dil (Procedural Language) özelliklerini barındırmaktadır?

A
SQL
B
DCL
C
DML
D
T-SQL
E
DDL
14 numaralı soru için açıklama 
Yordamsal dil (procedural language): Hedeflenen çıktıları üretmek üzere belirlenebilecek algoritmaların kodlanabildiği dildir. Değişken tanımlama, akış kontrolü, döngüler vb. özellikleri vardır. T-SQL (Transact-SQL) Microsoft ve Sysbase tarafından geliştirilen ve bazı yordamsal dil özelliklerini barındıran bir dildir.
Soru 15

T-SQL’de tanımlanmış bir sayısal değişkenin değerini ekrana yazdırmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
DECLARE
B
PRINT
C
SET
D
VARCHAR
E
INT
15 numaralı soru için açıklama 
Değişkenlere atanan değerleri ekranda göröntölemek için PRINT (veya SELECT) komutu kullanılabilir.
Soru 16

IF (@Sayi>0)PRINT ‘Pozitif sayı.’ELSE IF (@Sayi=0)PRINT ‘Sıfır.’ELSEPRINT ‘Negatif
sayı.’
Yukarıdaki kodlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Ekrana değeri 0’dan büyük, 0’a eşit ve 0’dan küçük değişkenleri yazdırır.
B
Sayi değişkenine 0’dan büyük, 0’a eşit ve 0’dan küçük değerler atar.
C
Sayi değişkeninin değeri 0’dan büyükse ekrana “Pozitif sayı.”, 0’a eşitse “Sıfır.”, hiçbiri değilse “Negatif sayı.” yazdırır.
D
Sayi değişkenin değerini Pozitif, Negatif ve Sıfır olarak değiştirir.
E
Pozitif sayılar için ekrana “0’dan büyük”, negatif sayılar için “0’dan küçük” ve Sıfır sayısı için “0” yazdırır.
16 numaralı soru için açıklama 
IF ya da Türkçe karşılığı ile “EĞER” koşul yapısı programlamada oldukça yaygın olarak kullanılır. Belirli koşullar sağlandığı takdirde gerçekleştirmesi istenen işlemler için kullanılır. Bu durumda verilen kodlardaki ilk koşul Sayi değişkeninin 0’dan büyük olması durumudur. Bu durum doğru ise ekrana “Pozitif sayı.” yazdırır. İlk koşul ifadesi doğru değilse ikinci koşul ifadesi yani sayının 0’a eşit olup olmadığı kontrol edilir. Bu koşul doğru ise ekrana “Sıfır.” yazdırır. Bu koşul da doğru değilse ekrana “Negatif sayı.” yazdırır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Dinamik SQL Sorgularında hazırlanan sorgu değişkenlerinin çalıştırılabilmesi için gerekli olan fonksiyondur?

A
DECLARE
B
CURSOR
C
GO
D
INSERT INTO
E
EXECUTE
17 numaralı soru için açıklama 
SQL sorgularını esnek bir şekilde T-SQL programlama ortamında kullanmak mümkündür. Bunun için çalıştırılması planlanan SQL sorgu komutunun bir değişkene aktarılarak çalıştırılması sağlanır. “Dinamik SQL Sorguları” ismi de verilen bu yöntemde hazırlanan sorgu değişkenleri “EXECUTE” fonksiyonu ile çalıştırılabilirler.
Soru 18

T-SQL’de akış kontörlüde aşağıdaki komutların hangisi kullanılır?

A
BEGIN… END
B
FOR…NEXT
C
DO…WHILE
D
IF…ELSE
E
CASE…END
18 numaralı soru için açıklama 
FOR…NEXT ve DO…WHILE birer döngüdür. IF…ELSE ve CASE…END birer koşudur. Akış kontrollerine bağlı işletilecek komut sayısı birden fazla olduğu takdirde BEGIN... END bloğu arasında yazılır.
Soru 19

FETCH FIRS komutu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A
Bir sonraki kayda gider
B
Bir önceki kayda gider
C
Son kayda gider
D
İlk kayda gider
E
Ortadaki kayda gider
19 numaralı soru için açıklama 
FETCH NEXT bir sonraki, FETCH PRIOR bir önceki, FETCH LAST en son kayda gider, Ortadaki kayda giden bir komut yok. FETCH FIRST ilk kayda gider.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ile değişkenlere değer ataması yapabiliriz?

A
DECLARE
B
SELECT
C
PRINT
D
INSERT
E
UPDATE
20 numaralı soru için açıklama 
Değişkenlere SET ya da SELECT ifadeleri kullanılarak değer ataması yapabiliriz.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x