VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kırk hadis türünün Türkçedeki ilk örneği ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Muînü’l-Mürîd - İslâm
B
Nehcü’l-Ferâdîs - Kerderli Mahmud bin Ali
C
Muhabbet-nâme - Harezmî
D
Dâsitân-ı Cumcuma - Hüsâm Kâtib
E
Berîdü’s-Sa’âde - Muhammed bin Gâzî
Soru 2

Mevlânâ’nın yedi vaazının yakın çevresi tarafından kaydedilip bir araya getirilmesiyle meydana getirilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mektûbât
B
Fîhi Mâ Fîh
C
Mecâlis-i Seb’a
D
Mekteb-i Mevlevîye
E
İbtidâ-nâme
Soru 3


Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
müstefilün müstefilün müstefilün müstefilün
B
mef ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün
C
mefûlü mefâ’îlün mef ûlü mefâ’îlün
D
mefûlü fâ’ilâtün mefûlü fâ’ilâtün
E
müfte’ilün mefâ’ilün müfte’ilün mefâ’ilün
Soru 4

İbn Bîbî’nin Selçuklu tarihini konu alan ve 1281’de tamamladığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşrâkât
B
el-Evâmirü’l-Alâ’îye
C
Bezm ü Rezm
D
Selçuklular Şehnâmesi
E
Menakıbu’l-Ârifin
Soru 5

Anadolu’da lâ-dinî özellik taşıyan aşk ve şarap şiirlerini Türkçe olarak ilk kez kaleme alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesîmî
B
Ahmedî
C
Elvan Çelebi
D
Hoca Dehhânî
E
Kadı Burhâneddîn
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi XIII. yüzyılda Anadolu’da dinî-tasavvufî edebiyatın gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Anadolu’da Arapça, Farsça ile Islâm kültürünü iyi öğrenen aydınların çoğalması
B
Anadolu’ya Horasan’dan gelen mutasavvıfların yerleşmesi
C
Moğol istilası sonrasında halkta ortaya çıkan maneviyat ihtiyacı
D
Anadolu’ya yerleşen Türklerin henüz Islâmiyeti kabul etmemiş olması
E
İslam kaynaklarını halkın kendi diliyle öğrenme ihtiyacı
Soru 7

Harezm Türkçesi dil evresinden sonra aynı coğrafyada ortaya çıkan yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azerî Türkçesi
B
Kıpçak Türkçesi
C
Çağatay Türkçesi
D
Hakaniye Türkçesi
E
Özbek Türkçesi
Soru 8


Yukarıdaki beyitte “ateş”e benzetilen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünyâ
B
İnsan
C
Odun
D
Günah
E
Aşk
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Mevlânâ’nın Şems’e olan muhabbetinden dolayı şiirlerinde kullandığı mahlaslardan biridir?

A
Tebrizî
B
Sultân
C
Hâmûş
D
Hüşyâr
E
Garîbî
Soru 10

Temâşâ çün berü gel kim göresin
Nite gözüm yaşı ırmak u çaydur
Yukarıdaki beyitte gözyaşı için yapılan benzetmede bulunan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mübalağa
B
Hüsn-i talil
C
Tevriye
D
İntak
E
Irsâl-i mesel
Soru 11

Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer tarafından atanarak Harezmşahların en parlak dönemini başlatan Harezm hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alâeddîn Muhammed
B
Atsız
C
Alâeddîn Tekiş
D
Anuştigin
E
Kutbüddîn Muhammed
Soru 12

Eski Türk yazıtlarının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aliterasyonlu ve uyaklı ifadeler kullanılmıştır.
B
O dönem için bir şiirin gerektirdiği ölçüden yoksundur.
C
Benzetme sık kullanılan bir edebî sanattır.
D
En çok öne çıkan kullanım koşutluktur.
E
Atasözleri ve deyimlere yer verilmemiştir.
Soru 13


Yukarıdaki beytin kafiyesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Müreddef
B
Mürdef
C
Mukayyed
D
Mücerred
E
Müesses
Soru 14

Bu kaç söz aytgan atı Islâm ol
Tilegi âhir vakt İslâm ol
Atam baba Islâm veliyyü’l-verâ
Özi zikri tilde tümen alsam ol
Yukarıdaki mısraların yer aldığı, İslâm adlı şaire ait eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüsrev ü Şîrîn
B
Muhabbet-nâme
C
Kısasü’l-Enbiyâ
D
Mu’înü’l-Mürîd
E
Mi’râc-nâme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde “Mesnevî”nin tamamını tercüme veya şerh eden isimlerden biri değildir?

A
Nahîfî
B
Yûsuf Dede
C
Şâkir Mehmed
D
Mehmed Murâd
E
İsmail Hakkı Bursevî
Soru 16

1245’te II. İzzeddîn Keykâvûs’un emriyle Münşî-i Sultâni Melik İbn Ûlâ tarafından yazılan ancak bugün henüz ele geçmemiş olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danişmend-nâme
B
Salsal-nâme
C
Garib-nâme
D
Marzuban-nâme
E
Çarh-nâme
Soru 17

Divanü Lugati’t-Türk’ten sonra Orta Türkçe döneminin en zengin kelime hâzinesini içinde barındıran sözlük ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Nehcü’l-Ferâdîs - Kerderli Mahmud bin Ali
B
Kısâsü’l-Enbiyâ - Rabgûzî
C
Mukaddimetü’l-Edeb - Mahmud bin Ömer ez-Zemahşerî
D
Muhabbet-nâme - Harezmî
E
Muhâkemetü’l-Lugateyn - Ali Şir Nevâyî
Soru 18

Mevlânâ hakkında bilgiler veren ve Mevlevîliğin kaynaklarının başında gelen Menâkıbu’l-Ârifm adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Eflâkî
B
Sultan Veled
C
Ulu Ârif Çelebi
D
Fahreddîn-i Irâkî
E
Evhadüddîn-i Kirmânî
Soru 19


Yukarıdaki beyit aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

A
Ahmedî
B
Hoca Dehhânî
C
Yunus Emre
D
Sultan Veled
E
Ahmed Fakih
Soru 20

Kutadgu Biligin yazarı Yusuf Has Hacib ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir.
B
Uygurlar döneminde yaşamıştır.
C
Ana dilinden başka Arapça, Farsça ve Soğdçaya da hâkimdir.
D
Balasagun’da doğmuştur.
E
Hükümdar sarayında önemli görevlerde bulunmuştur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x