VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2018-2019 Üç Ders Sınavı

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fuat Köprülü’nün, Anadolu’da XIII. yüzyılda yazılan ilk Türkçe eser olarak kabul ettiği metin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çarh-nâme
B
Behçetü’l-Hadâik
C
Risâletü’n-Nushiyye
D
Makâlât
E
Selçuklu Şeh-nâmesi
Soru 2

Divanü Lugati’t-Türkten sonra kaleme alınmış ikinci büyük sözlük ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mukaddimetü’l-Edeb-Mahmud bin Ömer ez-Zemahşerî
B
Kısâsü’l-Enbiyâ-Rabgûzî
C
Muhâkemetü’l-Lugateyn-Ali Şir Nevâyî
D
Nehcü’l-Ferâdîs-Kerderli Mahmud bin Ali
E
Muhabbet-nâme-Harezmî
Soru 3

Feridüddin Attar tarafından kaleme alınan, çerçeve hikâye ve araya yerleştirilen irili ufaklı hikâyelerden oluşan, dervişleri temsil eden kuşlar aracılığıyla vahdet-i vücûd düşüncesi temsilî olarak anlatılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mantıku't tayr
B
Bülbül-nâme
C
Pend-nâme
D
Heft-evreng
E
Nefahâtü'l-üns
Soru 4

Kutadgu Biligin üç nüshasını karşılaştırarak tenkitli metnini yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kemal Eraslan
B
Osman Fikri Sertkaya
C
Ahmet Bican Ercilasun
D
Reşit Rahmeti Arat
E
Zeki Velidi Togan
Soru 5

Türk edebiyatında kırk hadis türünde yazılmış bir eser olarak değerlendirilen ve müellifinin de eserini kırk hadis tercümesi türünde yazdığını ifade ettiği eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mi’rac-nâme
B
Kısâsü’l-Enbiyâ
C
Nehcü’l-Ferâdis
D
Cümcüme-nâme
E
Hüsrev ü Şirin
Soru 6

Gizli ilimlere dair Dakâyiku'l-hakâyık adlı eseri kaleme alan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fahreddin-i Irakî
B
Nasireddin-i Sicistanî
C
Kadı Burhaneddin-i Anevî
D
Kani-i Tusî
E
Nasırî
Soru 7

Çün murassa’ söylene te’lîfümüz Kimseden utanmaya tasnîfümüz
Gülşehrî’nin yukarıdaki beyti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Şiirini Türkçe yazdığı için eleştirenler olmuştur.
B
Şiirini Türkçe yazdığı için utanç içerisindedir.
C
Şiiri tasnif ettiği için utanç içerisindedir.
D
Şiiri tasnif edilmediği için utanç içerisindedir.
E
Şiirini Türkçe yazdığı için kimseden utanmamaktadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi XII-XIII. yüzyıllarda Anadolu'da edebî ve işlenmiş bir Türkçenin olmamasının sebeplerinden biri değildir?

A
Arapça ve Farsçanın yabancı bir dil gibi algılanmaması, hatta kimi zaman bu dillerin öğreniminin Türkçeden önce gelmesi
B
Gerek resmî gerekse edebî metinlerde Arapça ve Farsça kullanılması
C
Türkçedeki söz varlığının edebî eser ortaya koymaya yetecek hüviyete sahip olmaması
D
Türkçe eser verenlerin hor görülmesi
E
Türkçenin henüz kuralları yerleşmiş bir imlasının bulunmaması
Soru 9

Ussun var-ısa iy gafil aldanmagıl zinhar mala
Şol nesneye ki sen koyup gidersin ol girü kala
Yukarıdaki beytin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıllılar, mal ve mülkün geçici olduğunu bilip insanları kandırmaya çalışan kişilere aldanmamalıdır.
B
Kişiler, dünyadan göçtüğünde geri bıraktığı mal nispetince akıllı sayılırlar.
C
Kişiler dünyayı terk eylediğinde geri bırakacakları nesne, varsa eğer “us”ları olacaktır.
D
Akıllı insanlar, gafil kişilerin mal biriktirme çabalarını kendilerine örnek almamalıdır.
E
Dünyaya ait her şey geçicidir; akıllı kimseler bundan gafil kalmamalıdır.
Soru 10

Behcetü’l-hadâik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Haliloğlu Ali tarafından kaleme alınmıştır.
B
Yalnızca Türkçe şiirlerden oluşmaktadır.
C
Destansı öğelere sahip manzum eserdir.
D
XI. yüzyıl Türkçesi ile XIII. yüzyıl Anadolu Türkçesi arasında köprü vazifesi gören bir eserdir.
E
Vezin ve kafiye açısından olgun bir eser hüviyetine sahiptir.
Soru 11

Mevlânâ müritlerine sülük adabını öğretmek amacı ile yazdığı Mesnevîyi kimin ısrarıyla kaleme almıştır?

A
Hüsâmeddin Çelebi
B
Şems-i Tebrizî
C
Feridüddin Attâr
D
Selahaddin Zerkûb
E
Sadreddin-i Konevî
Soru 12

Mevlana nın, Şems-ı Tebrızı’ye olan sevgisinden dolayı Divan-ı Kebîr’de kullandığı mahlaslar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Hazret-i Pîr-Şems
B
Hünkâr-Şems
C
Hâmûş-Hünkâr
D
Rûmî-Mevlevî
E
Şems-Hâmûş ve doğru olarak
Soru 13

Altın Ordu sahasında yazılan en eski Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhababbet-nâme
B
Hüsrev ü Şîrîn
C
Nehcü’l-Ferâdîs
D
Kısasüî-Enbiyâ
E
Mukaddimetüî-Edeb
Soru 14

Moğolistan'ın Dundgovi eyaletinde bulunan yazıt Ulanbatur Tarih Müzesi'nde korunmaktadır. Bugünkü bilgilere göre en eski Türk yazıtı olarak bilinmektedir. Yazıtın 687-692 yılları arasında dikildiği tahmin edilmektedir. Yazıtta bir Köktürk erinin ilteriş Kağan'a katıldığı anlatılır. Yazıt üzerinde ayrıca dağ tekesi ve yılanlı damga bulunmaktadır.
Yukarıda sözü edilen yazıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ongin
B
Köl iç Çor
C
Hoytu Tamir
D
Çoyr
E
İhe-Aşete
Soru 15

Budist Uygur edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Budhaların verdiği vaazların bir araya getirildiği eserler sutra olarak adlandırılmıştır.
B
Altun Yaruk Sudur adlı metin Beşbalıklı Singko Şeli Tutung tarafından Çinceden çevrilmiştir.
C
Budizmin felsefî yönünü ele alan eserler Abhidharma olarak adlandırılmıştır.
D
Metinlerinin çoğu Moğolcadan çevrilmiştir.
E
Tripit aka adı verilen külliyattan meydana gelmiştir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da hastanelere verilen isimlerden biri değildir?

A
Dârü’ş-şifâ
B
Dârü’l-âfiye
C
Dârü’l-fünûn
D
Bîmâristân
E
Dâru’s-sıhha
Soru 17

Ravendî'nin 1203'te başlayıp 1206'da tamamlayıp Gıyaseddin Keyhüsrev'e ithaf ettiği, Büyük Selçuklular ile İsfahan Selçukluları konu edinen tarihî bir esedir. Fars nesrinin en güzel örneklerinden biri olan eser, hem sahip olduğu akıcılık hem de birçok tarihî, kültürel ve sosyal olaydan bahsetmesinden dolayı, VII/XIII. asrın en önemli kitaplarındandır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
İntihâ-nâme
B
Râhatu's-sudûr ve Âyetü's-sürûr
C
Kaside-i Rûhiye
D
Nüzhetüî-mecâlis
E
Uşşâk-nâme
Soru 18

Muhammed b. el-Hüseyn el-Mu'inî'nin Kur'ân'ın anlaşılmasını kolaylaştırmak için hazırladığı sözlük aşağıdakilerden hangisidir?

A
İntihâ-nâme
B
Nüzhetü'l-mecâlis
C
Kaside-i Rûhiye
D
Uşşâk-nâme
E
Beşâirü'n-nezâ'ir
Soru 19

Sultan Veled’in telif ettiği, içerisinde Mevlânâ hakkında geniş bilgi verilen ve 162 Türkçe beyit barındıran 8000 beyitlik mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Garîb-nâme
B
Çarh-nâme
C
Rebâb-nâme
D
İntihâ-nâme
E
İbtidâ-nâme
Soru 20

Harezmî’nin Muhabbet-nâmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserde, sevgi ve sevgilinin güzelliği konuları işlenmiştir.
B
1453 yılında yazılmıştır.
C
Eserin biri Uygur diğerleri Arap alfabesiyle yazılmış dört nüshası vardır.
D
Bazı bölümleri Farsçadır.
E
Harezmî eserini Muhammed Hoca Big için yazmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x