Web’de Telif Hakları ve Etik 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Web’de Telif Hakları ve Etik 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar programlarının FSEK tarafından korunan unsurlarından biridir?

A
Programın tamamı
B
Algoritma
C
Kullanıcı arayüzü
D
Program akışı
E
Programın dağıtımı
1 numaralı soru için açıklama 
Bilgisayar programları birbirinden ayrılması ve gözlenmesi mümkün olan dört unsurdan oluşur. Bu unsurlar program akışı, kaynak kodu ve nesne kodu, algoritma ve kullanıcı arayüzüdür. Bu unsurlardan algoritma ve kullanıcı arayüzünün FSEK koruması bulunmazken, program akışı ile kaynak ve nesne kodu FSEK koruması altındadır.
Soru 2

Eserin, eser sahibinin rızası olmaksızın İnternet’ten indirilmesi aşağıdaki haklardan hangisinin ihlali anlamına gelir?

A
Çoğaltma hakkı
B
Yayma hakkı
C
Umuma erişilebilir kılma hakkı
D
Umuma sunum hakkı
E
Yayın hakkı
2 numaralı soru için açıklama 
Eserin İnternet’ten indirilmesi bir çoğaltma işlemidir. Bu nedenle FSEK m. 22’de düzenlenen çoğaltma hakkının ihlali gerçekleşmiştir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yayın kuruluşlarının haklarından biridir?

A
İşleme hakkı
B
Eserin aslına ulaşma ve teşhir hakkı
C
Eserde değişiklik yapılması ve tahrip etmeyi önleme
D
Eserin ilk defa umuma arzı hakkı
E
Umuma açık yerlerde iletilme
3 numaralı soru için açıklama 
Yayın kuruluşlarının manevi hakkı bulunmamaktadır. Yayın kuruluşlarının yayınlar üzerindeki mali hakları ise şunlardır: Tespit. Eş zamanlı, gecikmeli ve yeniden iletim. Uydu ve kablo ile dağıtım. Özel kullanımlar hariç olmak üzere çoğaltma. Dağıtma. Umuma açık yerlerde iletme. Umuma iletim ve erişilebilir kılınma, yeniden iletim. Yayın sinyallerinin umuma iletimi. Şifreli yayınların çözülmesi.
Soru 4

Hangisi Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu’nun madde 1/B’de sayılan eser türlerinden biri değildir?

A
İlim ve edebiyat eserleri
B
Musiki eserleri
C
Sinema eserleri
D
Güzel sanat eserleri
E
Kültür eserleri
4 numaralı soru için açıklama 
Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu’nun madde 1/B’de sayılan eser türleri şunlardır: İlim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, sinema eserleri ve güzel sanat eserleridir.
Soru 5

Hangisi eser sahibinin mali haklarından biri değildir?

A
Çoğaltma hakkı
B
Yayma hakkı
C
İşleme hakkı
D
Temsil hakkı
E
Teşir hakkı
5 numaralı soru için açıklama 
Eser sahibinin mali hakları şunlardır: Çoğaltma hakkı, yayma hakkı, umuma iletim hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkıdır. Teşir hakkı ise eser sahibinin manevi haklarındandır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi eser çoğaltılırken dikkate alınmayan durumlardan biri değildir?

A
Kaç adet çoğaltıldığı
B
Eser sahibinin izni
C
Tamamının algılanır olup olmadığı
D
Hangi tür ve tarzda çoğaltıldığı
E
Hangi biçim ve yöntemle çoğaltıldığı
6 numaralı soru için açıklama 
Eser çoğaltılırken; kaç adet çoğaltıldığı, tamamının algılanır olup olmadığı, dolaylı şekilde algılanıyor olması, hangi tür ve tarzda çoğaltıldığı, hangi biçim ve yöntemle çoğaltıldığı ve çoğaltmanın süresi dikkate alınmaz.
Soru 7

I. Program Akışı
II. Algoritma
III. Kaynak ve nesne kodu
IV. Kullanıcı arayüzü
Bilgisayar programları birbirinden ayrılması ve gözlenmesi mümkün olan yukraıdaki unsurlardan oluşur ve unsurların hepsi FSEK tarafından korunmaz. Bunlardan hangileri Bilgisayar programlarının, FSEK tarafından korunmayan unsurlarıdır.

A
I ve II
B
II ve IV
C
I ve III
D
I ve IV
E
III ve IV
7 numaralı soru için açıklama 
Bilgisayar programlarının yukarıda verilen unsurlarından algoritma ve kullanıcı arayüzü, FSEK tarafından korunmaz.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Manevi hakları kendi namlarına kullanılabilecek kişiler arasında yer almaz?

A
Sağ kalan eş ile çocuklar
B
Anne-baba
C
Kardeşler
D
Kuzenler (eser sahii tarafından belirlenmemiştir)
E
Eser sahibi tarafından belirlenen kişi veya kişiler
8 numaralı soru için açıklama 
Manevi hakları kendi namlarına kullanabilecek kişiler kanunda sırasıyla şu şekilde sayılmıştır: - Eser sahibi tarafından belirlenen kişi veyakişiler - Eser sahibi tarafından tayin edilmişse vasiyeti tenfiz memuru - Sağ kalan eş ile çocuklar - Mansup mirasçılar - Anne - baba - Kardeşler
Soru 9

Eser sahibinden veya mirasçılardan hakları devir ve lisans alınmasına ne ad verilir?

A
Devren iktisap
B
Aslen iktisap
C
Devir
D
Lisans
E
Hiçbiri
9 numaralı soru için açıklama 
Eser sahibinden veya mirasçılardan hakları devir ve lisans alınmasına aslen iktisap denir.
Soru 10

İcranın ses veya görüntü ya da her ikisini de barındırabilecek bir fiziki ortama kaydedilmesine ne ad verilir?

A
Eserin tespiti
B
Icracı sanatçı
C
Şahsi bağlantı
D
Lisans
E
Devren kitap
10 numaralı soru için açıklama 
İcranın ses veya görüntü ya da her ikisini de barındırabilecek bir fiziki ortama kaydedilmesidir; örneğin bilgisayarın veya mobil cihazın hafızasına, kameraya, CD’ye vb. sesli, görüntülü şekilde kaydedilmesidir.
Soru 11

Dünyanın en büyük ve en önemli standart oluşturma kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amerikan Standartlar Enstitüsü
B
Alman Standartlar Enstitüsü
C
Fransa Standart Komitesi
D
Uluslararası Standartlar Enstitüsü
E
Dünya Çapında Ağ Konsorsiyumu
11 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası Standartlar Enstitüsü (ISO), dünyadaki en büyük ve en önemli standart oluşturma kuruluşudur.
Soru 12

I- Ziyaret edilen siteleri doğru ve hatasız şekilde göstermesi,
II- Oluşturulan her sayfayı otomatik olarak diğer tarayıcı ve platformlara uyumlu hale getirilmesi,
III- Web sayfalarının her şekilde çalışıyor olması.
Yukarıda verilenlerden hangileri web standartlarının kullanma sebeplerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
I ve II nolu maddeler web standartlarının kullanılma sebeplerindedir. Web sitelerinin her şekilde çalışıyor olması ise web standartlarının kullanılmasının önünde ki engellerden biridir
Soru 13

I. Renkler
II. Logolar
III. Rakamlar Marka, bir teşebbüs tarafından sunulan mal ya da hizmetlerin diğer teşebbüslerinkinden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri malları veya hizmetleri ayırmak için kullanılan ayırt edici özelliklerdir ve marka tescili ile korunabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
Malları veya hizmetleri ayırmak için kullanılan ayırt edici kelimeler, harfler, rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, renkler, logolar veya bunların kombinasyonları marka olarak tescil edilebilir.
Soru 14

Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkına ne ad verilir?

A
Tescil
B
Patent
C
Buluş
D
Marka
E
Hiçbiri
14 numaralı soru için açıklama 
Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Aynı zamanda, bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı” özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi istemci taraflı bir metin işaretleme dilidir?

A
HTML
B
XHTML
C
XML
D
CSS
E
DOM
15 numaralı soru için açıklama 
XHTML: istemci taraflı bir metin işaretleme dilidir
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri ta rafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir?

A
HTML
B
XHTML
C
XML
D
CSS
E
DOM
16 numaralı soru için açıklama 
XML: hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri ta rafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi belir li etiketler ile HTML veya XML öğelerine atanabilen, HTML veya XML elemanla rının görünüm ve konumunda değişiklik gerçekleştiren mekanizmadır?

A
HTML
B
XHTML
C
XML
D
CSS
E
DOM
17 numaralı soru için açıklama 
CSS:belir li etiketler ile HTML veya XML öğelerine atanabilen, HTML veya XML elemanla rının görünüm ve konumunda değişiklik gerçekleştiren mekanizmadır
Soru 18

Hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dili aşağıdakilerden hangisidir?

A
HTML
B
CSS
C
DOS
D
XHTML
E
XML
18 numaralı soru için açıklama 
XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili): Hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir.
Soru 19

Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkına ne ad verilir?

A
Patent
B
Marka
C
Tescil
D
Üretim
E
Ticaret
19 numaralı soru için açıklama 
Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Aynı zamanda, bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı” özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir.
Soru 20

aşağıdakilerden hangisi telif hakkı uyarısı özelliklerinden biri değildir?

A
Bildirim şekli
B
Telif hakkı sahibinin fotoğrafı
C
Telif hakkı sembolü
D
Yayın yılı
E
Telif hakkı sahibinin adı
20 numaralı soru için açıklama 
Telif hakkı uyarısının özellikleri aşağıdaki gibidir; Bildirim şekli Telif hakkı sembolü Yayın yılı Telif hakkı sahibinin adı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x