XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2015-2016 Final Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “sıfat-f i i I eki” kullanılmıştır?

A
yigesi
B
kıldı erse
C
kiliben
D
baruçak
E
yöriy
Soru 2

Hilyetü'l-Lisân ve Hulbetü'l-Beyân adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutb
B
Mahmud bin Ömer ez-Zemahşerî
C
Harezmî
D
ibni Mühennâ
E
Berke Fakih
Soru 3

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde kullanılan “şimdiki zaman eki” aşağıdakilerden hangisidir?

A
-(y)VTurur
B
-(y) Up dur(ur)
C
-(y) Adurur
D
-(y)lsAr
E
-sA gerek
Soru 4

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin dil özelliklerine bakarak 3 ana ağız grubu bulunması gerektiğini söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İskender Pala
B
Hayati Develi
C
Muharrem Ergin
D
Mustafa Canpolat
E
Gürer Gülsevin
Soru 5

Eski Anadolu Türkçesinde istek-emir kipi çekimi için aşağıdaki eklerden hangisi kullanılmamıştır?

A
-sUn
B
-0
C
-mAdln
D
-sUnlAr
E
-(U)n
Soru 6

“tanımaz>tanımas” kelimelerinde görülen değişim aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnektir?

A
Ünsüz ötümlüleşmesi
B
Ünsüz sızıcılaşması
C
Ünsüz akıcılaşması
D
Ünsüz genizsileşmesi
E
Ünsüz ötümsüzleşmesi
Soru 7

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Haydar Tilbe - Mahzenü’l-esrâr
B
Yakînî - Ok Yaynıng Münazarası
C
Ahmedî - Mecâlisü’n-nefâis
D
Lutfî - Gül ü Nevrûz
E
Seydî Ahmet Mirza - Ta’aşşuk-nâme
Soru 8

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü düzleşmesi vardır?

A
erkek>irkek
B
kölige>kölege
C
yapşın->yapşun-
D
ilgerü>ilgeri
E
eksük>öksük
Soru 9

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde geçen “igen” kelimesinin Türkiye Türkçesindeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
aşağıya doğru inen
B
nazil olan
C
iken
D
kalbine inen
E
çok, gayet
Soru 10

“kondurdılar” kelimesinde kökten sonra yer alan ekler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru verilmiştir?

A
isimden fiil yapan ek+ettirgenlik+görülen geçmiş zaman 3. tekil kişi+ çokluk eki
B
dönüşlü-edilgenlik + geçişli-ettirgenlik + görülen geçmiş zaman 3. çoğul kişi
C
ettirgenlik+görülen geçmiş zaman 3. tekil kişi
D
dönüşlülük+bildirme eki+görülen geçmiş zaman 3. tekil kişi+çokluk eki
E
görülen geçmiş zaman 3. tekil kişi+geniş zaman+ çokluk eki
Soru 11

“yoğıdı” kelimesinde görülen ses değişmesi aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnektir?

A
Ünlü düşmesine
B
Dudaklılaşmaya
C
Sızıcılaşmaya
D
Ötümlüleşmeye
E
Patlayıcılaşmaya
Soru 12

63 yaprağı Arapça-Türkçe sözlük ve dilbilgisi, 13 yaprağı Moğolca-Farsça sözlük olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lûgati’t-Türkiyye
B
Kitâb-ı Mecmü-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî
C
Kitâbu Bülgatü’l-Müştâk fî Lûgati’t-Türk ve’l-Kıfçak
D
El-Kavânînü’l-Külliyyeli-Zabti’l-Lûgati’t-Türkiyye
E
Ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-Lûgati’t-Türkiyye
Soru 13

yahşi imestür kişinin asru uzum
Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili kelimenin Çağatay Türkçesindeki işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ek fiilin olumsuz görülen geçmiş zaman çekimi
B
Ek fiilin olumsuz öğrenilen geçmiş zaman çekimi
C
Ek fiilin olumsuz geniş zaman çekimi
D
Ek fiilin olumsuz şart çekimi
E
Ek fiilin olumsuz gelecek zaman çekimi
Soru 14

Aşağıdaki fiillerden hangisi öğrenilen geçmiş zamanda çekimlenmiştir?

A
keliptir men
B
üleştürdi
C
çaptılar
D
kördüm
E
yittiniz
Soru 15

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde isimden isim yapan ek kullanılmıştır?

A
iley
B
küleç
C
yaka
D
ölçek
E
keleçek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesinde “ek fiilin öğrenilen geçmiş zaman” çekiminde kullanılan biçimlerinden biri değildir?

A
imiş
B
irken
C
iken
D
irür
E
irmiş
Soru 17

Kıpçak sahası metinlerinde geçen “degül, iksülük, niçük” kelimelerinin hangisinde ses uyumunun dışına çıkılmıştır?

A
titreşim
B
kalınlık
C
incelik
D
yuvarlaklık
E
düzlük
Soru 18

Sözlük, cümle bilgisi ve dilbilgisi olmak üzere üç bölümde düzenlenen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitâb Gülistan bi’t-Türk
B
Münyetü’l-Guzât
C
Kitâbü’l-idrak li-Lisâni’l-Etrâk
D
İrşâdü’l-Mülük ve’s-Selâtîn
E
Kitâb fî İlmi’n-Nüşşâb
Soru 19

“biy turğaç men kaçtum” cümlesindeki “-gaç” ekinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
istek eki
B
Sıfat fiil eki
C
Zarf fiil eki
D
isim fiil eki
E
Gelecek zaman eki
Soru 20

kaçınlar ehl-i selâmet
Yukarıdaki cümlede altı çizili olan ekin Çağatay Türkçesindeki işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şart 2. çokluk kişi eki
B
Şart 3. çokluk kişi eki
C
Emir 3. çokluk kişi eki
D
Emir 2. çokluk kişi eki
E
Gereklilik 3. çokluk kişi eki
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x