XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2018-2019 Final Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecek zamanda çekimlenmiş bir fiil vardır?

A
ikimiz bir yarudın kirelim.
B
Melül kılmayısar 'ârif ir kişi könlün.
C
Biri birine ohşayur.
D
ivde yahni bişe durur.
E
Açı sözin işitmegeyin.
Soru 2

Çağatay Türkçesi dönemine ait aşağıdakilerin hangisinde bir fiil öğrenilen geçmiş zaman üçüncü çokluk kişi çekiminde kullanılmıştır?

A
bilmesler
B
biledürler
C
bilgeyler
D
bilürler
E
bilipdürler
Soru 3

“tülki” kelimesinde bulunan ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ünsüz sertleşmesi
B
Ünlü düzleşmesi
C
Ünlü incelmesi
D
Ünlü daralması
E
Ünsüz düşmesi
Soru 4

mālı dökmege vü śaçmaġa başladı
Yukarıdaki mısrada altı çizili kelimedeki son ekin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyelik 3 çokluk kişi
B
iyelik 3 teklik kişi
C
Yükleme hali
D
isimden fiil yapan
E
Fiilden isim yapan
Soru 5

Eski Anadolu Türkçesi döneminde kelime sonunda /a/ ve /e/ sesleri genellikle nasıl yazılmıştır?

A
he ( ه) ile
B
elif-ye ( اي ) ile
C
harekesiz
D
elif ( ا) ile
E
elif-vav ( او ) ile
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir fiilimsi eki kullanılmıştır?

A
Ani yatur sen yatası yir degül.
B
Degül men zatım uruçı ilge zenbur.
C
Bu olturacak yirdür.
D
ihtiyâr körmegimnin sebebi ol turur.
E
Kaçan senden biligli ir açıp ağzın söze kilse.
Soru 7

Açup yüzini gördi.
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin dil incelemesi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
3 teklik kişi iyelik + vasıta hâli + 3 teklik iyelik
B
3 teklik kişi iyelik + zamir n’si + yükleme hâli
C
2 teklik kişi iyelik + zamir n’si + yükleme hâli
D
2 teklik kişi iyelik + vasıta hâli + yükleme hâli
E
ilgi hâli + yükleme hâli + 3 teklik iyelik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kısasü’l-Enbiyâdaki manzumelerin özelliklerinden biridir?

A
Secili ifadeler kullanılmaması
B
Rubai tarzında yazılmış olması
C
Hece ölçüsü kullanılmış olması
D
Mani, tuyuğ şeklinde dörtlükler bulunması
E
Farsça yazılmış olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi isimden isim yapma ekiyle türetilmiştir?

A
ilgek
B
içegen
C
uluğına
D
akın
E
yarkın
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Öncesi Çağatay Türkçesi dönemi şair ve yazarlarından biri değildir?

A
Yakînî
B
Haydar Tilbe
C
Seydî Ahmet Mirzâ
D
Şiban Han
E
Gedâyî
Soru 11

Hüseyin Baykara’nın saltanatı döneminde ________ siyasî merkez olmanın yanı sıra dönemin kültür ve sanat merkezi hâline de gelmiştir, işte Ali Şir Nevâyî, Hüseyin Baykara’nın himayesi altında böylesine bir kültür, sanat ve edebiyat merkezinde eserler vermiştir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kabil
B
Buhara
C
Semerkant
D
Taşkent
E
Herat
Soru 12

“ermez > irmes” kelimelerinde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ünlü darlaşması - Ünsüz ötümsüzleşmesi
B
Ünlü genişlemesi - Ünsüz ötümlüleşmesi
C
Ünlü yuvarlaklaşması - Ünsüz akıcılaşması
D
Ünlü düşmesi - Ünsüz türemesi
E
Ünlü düzleşmesi - Ünsüz ötümlüleşmesi
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde hem ötümlüleşme hem de akıcılaşma ses olayları gerçekleşmiştir?

A
tegiş- > deyiş
B
kigür-> kevür
C
saġlık > savluḫ
D
yabız > yawuz
E
teñri> taġrı
Soru 14

Kıpçak sahası eserlerinde geçen uruşğanda, çapdılar, kulçukaz dil birimlerindeki ortak ses bilgisi özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ünsüz ötümlüleşmesi
B
Ünsüz akıcılaşma
C
Ünsüz sızıcılaşması
D
Ünsüz uyumsuzluğu
E
Ünsüz dudaksılaşması
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirtili nesne” görevinde öge yoktur?

A
Azıcık yiyecek sevdayı yufkaldur.
B
Suçumuzı bağışlar.
C
Meğer şirâzînügdür bu cenaze.
D
Gerek kim her bakışug bir] yûsufı kul ala.
E
Kardaş ben seni bir tag gibi gördümidi.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesinde “zarf fiil” eki olarak kullanılmamıştır?

A
-GUnçA
B
-GAnçA
C
-GAndA
D
-GAç
E
-GUçI
Soru 17

Sırasıyla “iyelik üçüncü teklik kişi” ve “yönelme hâli” ekini alan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boynıga
B
Kişiniñ
C
Köñlini
D
Yolıda
E
Kılurga
Soru 18

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde fiilden fiil yapan ek yoktur?

A
segir-
B
koy-
C
gözet-
D
kayık-
E
depele-
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kıpçak sahası metinlerinde geçen sözlerdeki ünsüz sızıcılaşması olayına bir örnek değildir?

A
sub > suw
B
saḳış > saġış
C
tügme > tüvme
D
ışıḳ > ışıḫ
E
keçi > keşi
Soru 20

“uyandum gördüm kim bardaġum śınuk yatur”
Yukarıdaki parçada altı çizili kelimedeki son ekin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edilgenlik
B
Fiilden fiil
C
isimden fiil
D
isimden isim
E
Fiilden isim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x