XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kutbuddîn-i İznikî’nin Mukaddime-i Kutbiddîn olarak bilinen eserinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nazmü’l-Hilâfiyyât
B
Râhatu’l-Kulûb
C
Sîretü’n-Nebî
D
Gevher-nâme
E
Minber-nâme
Soru 2

'Risâletü’n-Nushiyye' adlı eserin başında bulunan ve on üç beyitten meydana gelen manzumenin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
mefâ’ilün mefâ’ilün fe’ûlün
B
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
C
fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün
D
fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün
E
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Soru 3

Ahmed-i Dâî’nin Çeng-nâmesini yazarken etkilendiği İranlı şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Firdevsî
B
Hâfız
C
Sa’dî
D
Câmî
E
Nizâmî
Soru 4

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Haydar Tilbe - Gencine-i Râz
B
Yakînî - Ok ve Yaynın Münâzarası
C
Ahmedî - Sazlar Münâzarası
D
Yûsuf Emîrî - Deh-nâme
E
Seyyid Ahmed Mirzâ - Ta'aşşuk-nâme
Soru 5

II. Mehmed’in sadrazamı olan ve onun ölümünden sonra yeniçeriler tarafından şehit edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aş kî
B
Adnî
C
Avnî
D
Nişânî
E
Aynî
Soru 6

Nizâmî’nin Heft Peykerini Türkçeye çeviren Fatih dönemi şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Melîhî
B
Nişânî
C
Cemâlî
D
Adlî
E
Aş kî
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Arap veya Fars edebiyatında nazire yerine kullanılan kelimelerden biri değildir?

A
mümessil
B
cevâb
C
muhâkât
D
istikbâl
E
tazmin
Soru 8

Ahmedî, “Râzumı halka ayân itmek dilersin itmegil / Beni rüsvâ-yı cihân itmek dilersin itmegil” matlaı ile başlayan gazelini aşağıdaki şairlerden hangisine nazire olarak yazmıştır?

A
Nesîmî
B
Mevlânâ
C
Sultan Veled
D
Avnî
E
Karamanlı Nizâmî
Soru 9

Anadolu’da gelişen Türk edebiyatında ilk nazire yazan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Fakih
B
Sultan Veled
C
Hoca Dehhanî
D
Yunus Emre
E
Âşık Paşa
Soru 10

Fuzûlî’nin “gayrı” redifli tanınmış gazelinde vezin, redif ve kafiyeden başka mazmun bakımından da etkisinde kaldığı şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Melîhî
B
Ahmet Paşa
C
Necâtî
D
Hamdullah Hamdî
E
Şeyhî
Soru 11

Eşrefoğlu Rûmî’nin nefsin hâlleri, dünya ve ahiret, haset, cömertlik, cimrilik, fitne, öfke, zikir gibi pek çok konuyu ele aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vahdet-nâme
B
Teferrüc-nâme
C
Murâd-nâme
D
Megâribü’z-zamân
E
Müzekki’n-Nüfûs
Soru 12

Türk edebiyatında gönül redifli nazire şiirlere örnek olan manzume aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Avnî
B
Şeyhoğlu Mustafa
C
Karamanlı Nizâm!
D
Ahmet Paşa
E
Melîhî
Soru 13

Bahâr tevbeye Şeyhî cünûn dimiş âkil Bugün muvâfakat it irte pârsâ olalum
Yukarıdaki beytin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ey Şeyhî! Aklı başında olan, baharda tevbe etmek (içmeyeceğim demek) deliliktir demiş. Gel bugün bu söze uyup, içelim, keyfimize bakalım da yarın işi sofuluğa vururuz.
B
Akıl, Şeyhî’nin bahar tevbesine delilik demiş. Bugün anlaşalım, ertesi gün pars gibi oluruz.
C
Şeyhî, akıllıya bahar tevbesi cünunluk demiş. Bugün dediklerime muvâfakat et, ertesi gün namuslu oluruz.
D
Şeyhî, baharın tevbesine akıllıca (bir iş) değil, deliliktir demiş. O köpek bugün anlaşsın, ertesi gün parçalarız.
E
Bahar, Şeyhî’nin tevbesine akıllıca (bir iş) değil, deliliktir demiş. Bugün anlaşın, yarın vazgeçeriz.
Soru 14

Görsek ol gonca lebi çâk-i girîbân iderüz Gül yüzün yâdına bülbül gibi efgân iderüz
Yukarıdaki beyitte yer alan gonca, gül, bülbül kelimeleri arasında bulunan edebî sanat aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Kinaye
B
Tevriye
C
Cinas
D
Tenasüp
E
Leff ü neşr
Soru 15


A
fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün
B
mefâ’ilün/mefâ’ilün/mefâ’ilün/mefâ’ilün
C
mefûlü/fâ’ilâtü/mefâ’ilü/fâ’ilün
D
mefûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün
E
mefâ’ilün/fe’ilâtün/mefâ’ilün/fe’ilün
Soru 16


A

B

C

D

E

Soru 17

Yüri yıllarla yilersen yetemezsin iy dil Şol cihetden ki perî şîvelü âhûdur bu
Yukarıdaki beyitte üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gönlün yıllarca boş yere gezip dolaşması
B
Sevgilinin ahu gibi güzel oluşu
C
Sevgilinin peri gibi şiveli oluşu
D
Sevgilinin ulaşılmazlığı
E
Gönlün rüzgâr gibi gidemeyişi
Soru 18

Hicâb oldı yaşum kirpiklerüme Kaçan yol bula anda hâb her dem
Yukarıdaki beyitte öne çıkan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevriye
B
Telmih
C
Mübâlağa
D
Tedriç
E
Tezat
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x