XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Ahmedî’nin İskender-nâme’ye sonradan eklediği bölümlerden biridir?

A
Siyer
B
Mevlid
C
Münâzara-i Şem ba Micmer
D
Fi't-temsîl ve't-tevîl
E
Keşfü'l-Me'ânî
Soru 2

Türk edebiyatında ilk kez bahariyye ve hazaniyye kasideleri yazan ve kasidelerinin çoğunu Emir Süleyman’a sunan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmedî
B
Ahmed-i Dâî
C
Kutb
D
Şeyhî
E
Necâtî
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Nesîmî'nin edebî özelliklerinden biri değildir?

A
İlk şiirlerinden itibaren aruzu kusursuz kullanması
B
Şiirlerinde ayet ve hadislerden sıkça yararlanması
C
Arapça gazeller ve mülemmalar yazması
D
Şiirlerinde tasavvufa yer vermesi
E
Türk edebiyatında Âşık Paşa'dan sonra elif-nâme yazan şair olması
Soru 4

Şeyhoğlu Mustafa’nın kendi devrini ve toplumu gözleyip eksiklikleri tenkit ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marzuban-nâme
B
Hurşîd-nâme
C
Kenzü'l-Küberâ
D
Mirsâdü'l-İbâd
E
Tervîhü'l-Ervâh
Soru 5

Kâbus-nâme ve Marzunban-nâme adlı eserler aşağıdaki beyliklerden hangisinin döneminde Türkçeye çevrilmiştir?

A
Saruhanoğulları Beyliği
B
GerminyanoğuNan Beyliği
C
Menteşeoğullan Beyliği
D
İnançoğullan Beyliği
E
Aydınoğulları Beyliği
Soru 6

Âşık Paşa ve soyunun aydınlatılması bakımından önemli olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menâkıbü'l-Kudsiyye
B
Menâkıbü'l-Ârifîn
C
Menâkıb-ı Guzât
D
Menâkıb-ı Çehâr-Yâr
E
Kerâmât-ı Ahi Evren
Soru 7

Dede Korkud Hikâyeleri’ni ilk kez Arap harfleri ile yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kilisli Rifat Bilge
B
Kemal Yavuz
C
N. Sami Banarlı
D
Muharrem Ergin
E
O. Şaik Gökyay
Soru 8

Nesîmî ve Ahmed-i Dâî gibi şairler üzerinde etkisi olan XIV. yüzyıl Azerî sahası şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultan Gavri
B
Seyf-i Serâyî
C
Sultan Ahmed b. Veys
D
Hasanoğlu
E
Erzurumlu Darîr
Soru 9

XIV. yüzyılda Azeri sahasında yetişen şair, Irak'ta hüküm süren Türk sülalesi Celâyirlilere mensup olup aynı zamanda sanatkâr bir hükümdardır (1382-1410). Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazan şairin yedi Farsça divandan oluşan bir külliyatı vardır. Mecmu'atü'n-Nezâ'ir'de de bir gazeli bulunur.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadı Burhaneddin
B
Seyyid Nesîmi
C
Hasanoğlu
D
Kadı Darîr
E
Sultan Ahmed b. Veys
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Gülşehrî'nin Mantıku’t-Tayrı yazarken yararlandığı eserlerden biri değildir?

A
Kabus-nâme
B
Esrâr-nâme
C
Mesnevî-i Ma'nevî
D
Lema'ât
E
Süheyl ü Nevbâhar
Soru 11

Çağatay şiirinin kurucularından olan Sekkâkî hakkında en önemli bilgiyi veren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevlânâ Lütfî
B
Ali Şir Nevâî
C
Atâî
D
Yûsuf Emîrî
E
Gedâî
Soru 12

Ahmed-i Dâî’nin İranlı şairlerden Nasîrüddîn-i Tûsî’nin gizli ilimlerden bahseden “yıldız-nâme” türündeki 33 beyitlik mesnevisini aynı isimle genişleterek tercüme ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Miftahu'l-Cenne
B
Ukûdü'l-Cevâhir
C
Çeng-nâme
D
Camasb-nâme
E
Teressül
Soru 13

Yazdığı şiirlerde aruzun keyfiliklerinden uzaklaşıp heceye yaklaşmıştır. Yusuf Has Hâcib'in yaptığı gibi hece ile aruzu birbirine yaklaştıran şairdir. Şiirlerindeki yerli ve milli seçki ile Divan şiirinin kurucuları arasında yer alır. Bilindiği kadarı ile Türk edebiyatında ilk müstezad kaside yazan şairdir.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmedî
B
Ahmed-i Dâî
C
Şeyhî
D
Şeyhoğlu Mustafa
E
Kadı Burhaneddin
Soru 14

Seyyid Ahmed'in 1436'da yazıp Şahruh Mirza'ya sunduğu mesnevi, Hocendî'nin Letâfet-nâme'si tarzında yazılmıştır. Sebeb-i telif bölümünden sonra on aşk mektubunun yer aldığı eserde, her mektubun sonunda bir gazel ve “sözün hulâsası” başlıklı bölüm yer alır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deh-nâme
B
Letâfet-nâme
C
Mahzenü'l-Esrâr
D
Gencine-i Râz
E
Ta'aşşuk-nâme
Soru 15

Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’da mesnevi yazarı olarak bahsettiği ve bir tevhidini tanzir ettiği şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhî
B
Celîlî
C
Kutb
D
Hayâtî
E
Harîmî
Soru 16

Karakoyunlu hükümdarı Cihânşâh b. Karayusuf’un Türkçe ve Farsça şiirlerinde kullandığı mahlâsı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatâî
B
Hamîdî
C
Habîbî
D
Hakîkî
E
Celîlî
Soru 17

Ahmedî’nin önce Emir Süleyman’a sunduğu, sonradan bazı küçük ilaveler yaparak Çelebi Mehmed’e de sunduğu mesnevisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çeng-nâme
B
Cemşîd ü Hurşîd
C
Tervîhü'l-Ervâh
D
iCâmi'u'l-Ahbâr
E
Hüsrev ü Şîrîn
Soru 18

Türk edebiyatında afyon ve şarabı başlı başına bir konu olarak ilk kez edebî bir eserde işleyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haydar Tilbe
B
Gedâî
C
Yûsuf Emîrî
D
Atâî
E
Fuzûlî
Soru 19

Nevâî’nin çocukluk, gençlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerinde yazdığı şiirleri ihtiva eden divanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fevâ'idü'l-Kiber
B
Bedâyi'ü'l-Vasat
C
Garâ'ibü's-Sıgâr
D
Hazâ'inü'l-Me'ânî
E
Nevâdirü'ş-Şebâb
Soru 20

Hüseyin Baykara’nın Amasya Beyazıt Kütüphanesi'nde bulunan otobiyografi tarzındaki küçük risalesini 1945’te faksimile olarak yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zeynep Korkmaz
B
Talat Tekin
C
İsmail Hikmet Ertaylan
D
İsmail Ünver
E
Muharrem Ergin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x