XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XV. yüzyılda Azerî sahasında, Nesîmî ile Fuzûlî arasında yetişen şairlerin en önemlisidir. Divan’ı ele geçmemiştir. Fuad Köprülü, 42 şiirini yayımlamıştır. Fuzûlî, onun bir müseddesine nazire yazmış ve bir gazelini tahmis etmiştir. Şiirlerinden Şiî olduğu ve Hurûfîliğe meyli bulunduğu anlaşılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bursalı Celîlî
B
Hakîkî
C
Hamîdî
D
Hatâ’î
E
Habîbî
Soru 2

Ömer ibni Mezîd tarafından yazılarak II. Murâd’a sunulan ilk nazire mecmuası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Câmi'ü’n-nezâ’ir
B
Kenzüî-küberâ
C
Mecmu’atü’n-nezâ’ir
D
Mecma’ü’n-nezâ’ir
E
Metâli’ü’n-nezâ’ir
Soru 3

Nazire geleneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir şair bazen kendi yazdığı şiirine de nazire yazabilir. Bu durum şairin şiirde ilerlemesi ve ele aldığı konuyu daha da ileri seviyeye götürmesi ve genişletmesi demektir.
B
Nazireler; kafiyeleri veya kafiye ve redifleri aynı olan, aynı vezin ve konuda yazılan, çoklukla gazel ve kasidelerde görülen benzer şiirlerdir.
C
ikinci şiiri yazan şairin birinci şairi söyleyiş, eda ve konuda geçmemesi gerekir.
D
Nazireye cevap da denilir. Cevabın aynı dilde ve şivede olması gerekir.
E
Nazire yazan kimi şairler, hangi şairin şiirini tanzir ettiklerini, genellikle makta beytinde zikrederler. Bu da Eski Türk edebiyatında XVI. yüzyıldan sonra görülmeye başlar.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi nazire yazan şairler için kullanılan ifadelerden biridir?

A
Nazîre-perdâz
B
Nazîre-pesend
C
Nazîre-perver
D
Nazîre-pesendîde
E
Nazîre-perest
Soru 5

XV. yüzyılda manzum ve mensur her türde ve her konuda yazılmış pek çok eserle edebiyat iyice gelişerek bir yükselme devri başlamıştır. Şuara tezkirelerine alınmış olan ve ________’in Mecmû’atü’n-nezâ’iri ile ________ ’in Câmi’ü’n-nezâ’irinde şiirleri bulunan yüzlerce şairin, kaside ve gazel sahasında büyük bir gelişme sağladıkları açıkça görülür.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
Ömer ibni Mezîd- Eğirdirli Hacı Kemâl
B
Âşık Paşazade- Kemal Paşazade
C
Abdülvâsi Çelebi- Süleyman Çelebi
D
Kemal Paşazade- Âşık Paşazade
E
Eğirdirli Hacı Kemâl- Ömer bin Mezîd
Soru 6

XV. yüzyılda yazılan ilk, Anadolu’da yazılan ikinci Hüsrev ü Şîrîn hikâyesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Ahmed Paşa
B
Abdülvehhâb Hayâlî
C
Şeyhî
D
Hüsrev-i Dihlevî
E
Hamdullâh Hamdî
Soru 7

Abdülvâsi Çelebi, eserinde İbrahim peygamberin hayatını anlatırken devrindeki hadiselere de yer vermiş, böylece eserindeki monotonluğu kırdığı gibi, eserini de güncelleştirmiştir. Hz. İbrahim’in peygamber oluşunun ardından sözü Çelebi Mehmed ile Musa Çelebi’ye getiren şair, iki şehzade arasındaki mücadeleleri anlatmış ve Mehmed Çelebi’nin galibiyetine yer vermiştir. Ayrıca Hz. İbrahim’in şahsında yeri geldikçe Çelebi Mehmed’i anlatmıştır. Böylece tarihe ışık tutan bir belge de bırakan Abdülvâsi Çelebi, Ahmedî gibi bir eser yazmıştır. Eserin bu kısımları tarihimiz içinde gerçek vakalardır. Bu yönü ile Âşıkpaşazâde Tarihinden önce iki şehzade arasındaki mücadeleyi ele alan ilk şair Abdülvâsi Çelebi’dir.
Yukarıda sözü edilen Abdülvâsi Çelebi’nin eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halîl-nâme
B
Mi’râc-nâme
C
Câmâsb-nâme
D
Dânişmend-nâme
E
Har-nâme
Soru 8

Türk edebiyatında “Leylâ vü Mecnûn” hikâyesini tam olarak nazmeden ilk şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamdullâh Hamdî
B
Cemâlî
C
Ahmed-i Rıdvân
D
Edirneli Şâhidî
E
Ümmî îsâ
Soru 9

Osmanlı’da ilk şiir söyleyen padişah ve kullandığı mahlası aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
II. Murâd- Murâdî
B
II. Bayezid-Adlî
C
Kanunî- Muhibbî
D
Şehzade Korkut- Harimî
E
Fatih- Avnî
Soru 10

Hz. Peygamber’in hayatı etrafında oluşturulan, Türklere has olan ve ilk defa XIV. yüzyılda Ahmedî tarafından kaleme alınan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyer-i Nebî
B
Mevlid
C
Naat
D
Hilye
E
Miraciye
Soru 11

Tarihî-destani-menkıbevi” mesneviler içerisinde değerlendirilebilecek konulardan biri de “Behrâm-ı Gûr hikâyeleredir. Nizâmî-i Gencevî’nin eseriyle klasik bir konu haline gelen bu hikâyeler, konusunu 420-438 yılları arasında İran’ı yönetmiş olan Sasanî hükümdarı V. Behrâm’ın anonimleşmiş halk hikâyelerinden almaktadır. Anadolu’da bilinen ilk örneği ise Aşkî tarafından yazılmıştır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazavât-nâme
B
Heft Peyker
C
Düstûr-nâme
D
iskender-nâme
E
Kutb-nâme
Soru 12

Şiirine, devrindeki hadiseleri sokan şair, halk psikolojisine önem verir. Böylece yaşadığı hayattan yansımalar ve gözlemler, şiir olarak en güzel şekilde dile getirilir. Katırının ölümü üzerine yazdığı “Mersiye-i Ester” başlıklı şiiri, onun hayata ve halka bağlı yönünü en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Sözleri basit, kolay söylenebilir gibi görünse de, onun şiirinde halk düşüncesine dayalı bir derinlik, millî kültüre bağlı bir genişlik ve hayattan aldığı bir canlılık vardır. Bu sebeple pek çok beyti sehl-i mümteni olarak karşımıza çıkar. Tek eseri Divan’ıdır. Bu eser, Ali Nihad Tarlan’ın neşrine göre bir önsöz ile başlamaktadır. Bugünkü bilgilere göre, Batı Türk edebiyatında divanında dîbâce (önsöz) yazan ilk şairdir.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hafî
B
Necâtî Bey
C
Karamanlı Aynî
D
Karamanlı Nizamî
E
Hamdullah Hamdî
Soru 13

Ahmedî’nin en önemli eseri olan ________ , edebiyatımızda bu konuda yazılan mesnevilerin ilk ve en başarılı örneğidir. Eserin aslı Firdevsî’ye dayanmakla birlikte, asıl yazarı ________ ’dir. Ahmedî eseri kendine göre ele almış, yaptığı eklemelerle mesneviyi telif duruma getirmiştir. MakedonyalI Büyük İskender’in Doğu ülkelerine yaptığı seferler ve fetihler efsaneleştirilerek anlatılmıştır. Eser, ________ ve Tevârih-i Âl-i Osman bölümleri ile ayrı bir önem taşır. Eserde Tevârih-i Al-i Osman dışındaki bu bölümle Türk edebiyatında bu türün Ahmedî ile ortaya çıktığı görülür.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
iskender-nâme- Nizamî- Methiye
B
iskender-nâme- Attar- Naat
C
iskerder-nâme- Nizâmî- Mevlid
D
iskender-nâme- Nizâmî- Münacaat
E
iskender-nâme-Attar-Tevhid
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Cem Sultan'ın etrafında toplanan şairlerden biridir?

A
Sarıca Kemâl
B
Aş kî
C
Adnî
D
Türâbî
E
Hafî
Soru 15

Çağataycanın Köktürk ve Uygur Türkçesi ile müşterek Orta Asya Türkçesinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan edebî bir dil olduğunu belirten Türkolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
A. Vâmbery
B
J. Eckmann
C
Wilhelm Radloff
D
Muharrem Ergin
E
Ahmet Caferoğlu
Soru 16

Yûnus tarzında şiirleri ile tanınan, ilahiler yazan bir şair olarak dikkat çeker. Bilinen eserleri, Divanı ile Müzekki’n-nüfûsudur. Eserlerinde anlaşılır bir Türkçe kullanan sanatçının akıcı ve gönle hoş gelen, hece ve aruz ile yazdığı şiirleri vardır. Açık ve samimi bir dille kaleme aldığı Müzekki’n-nüfûsu özellikle dinî-tasavvufî terimler bakımından da önemli bir eserdir.
Yukarıda sözü edilen mutasavvıf şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibrâhîm Tennûrî
B
Kemâl Ümmî
C
Dede Ömer-i Rûşenî
D
Cemâl-i Halvetî
E
Eşrefoğlu Rûmî
Soru 17

Ahmed-i Yesevî’nin hikmetlerine hikmetlerle karşılık veren; onun yolunu, sadık bir öğrencisi olarak devam ettirip şiirlerine nazireler söyleyen ve Yûnus’tan önce bu türün ilk şairleri arasında yer verilecek isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhoğlu Mustafâ
B
Necâtî Beg
C
Ahmedî
D
Hakîm Süleyman Ata
E
Ali Şir Nevâî
Soru 18

“Garib-nâme” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
En önemli özelliğinden biri, tercüme değil telif olmasıdır. Eser, hacimli olduğu için bazı beyitlerin aynen veya az çok değiştirilerek tekrar edildiği görülür.
B
10613 beyitten meydana gelen ve gözleme dayanan bu mesnevi; sosyal yönü zengin, dinî, tasavvuf? ve ahlaki bir eserdir.
C
Tasavvufun Türkçe olarak en ince şekilde anlatıldığı bir eser olan Garîb-nâme, insân-ı kâmil olmayı öğütleyen, ahlaki, öğretici bir özellik taşır.
D
Eserde, seyrek de olsa, Eski Türkçeden gelen bazı kelime ve ekler bulunur. Bunun yanında eser genelinde Arapça ve Farsça tamlamaların yoğunlaştığı ve dilin ağırlaştığı görülür.
E
On bölümden meydana gelen eser, fâilâtün fâilâtün fâilün vezni ile yazılmıştır.
Soru 19

XV. yüzyıl mesnevileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Klasik şairler, konuların işlenişinde, vakaların anlatımında, yaptıkları tasvirlerde, dilin kullanımında ve eserlerin üslubunda kendilerine has bir tarzı yakalama, kullanılmamış anlamları bulma amacını daima göz önünde bulundurmuşlardır.
B
Halk tipi mesnevilere nazaran aşk konulu mesnevilerin ön plana çıkması bu dönemi nicelik ve nitelik bakımından önemli bir konuma getirmiştir.
C
Dilin kullanımı, üslubun teşekkülü, veznin tatbiki, kafiyenin oluşumu, edebî sanatlar ve tasvirlerin yansıtılması önceki asra göre daha başarılı ve yetkindir.
D
En çok tercih edilen vezinler “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbı ile “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbı olmuştur.
E
Uzun mevzular ile hikâyelerin yazımında kullanılan mesnevilerde, aruzun uzun kalıpları kullanılmıştır.
Soru 20

Ahmed Paşa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir söylenti üzerine hapse atılmış, meşhur “Kerem Kasidesi”ni yazarak Fâtih’e kendini affetti rm iştir.
B
Ahmed Paşa’nın Türkçe, Arapça, Farsça Divanları vardır.
C
Arapça, Farsça şiirlerin yanında Rumca da gazel yazmıştır.
D
Câmi’ü’n-nezâ’irde şiirlerine en çok yer verilen şairlerin başında gelir.
E
Şiirlerini temiz, açık, akıcı ve anlaşılır bir Türkçe ile söyleyen Ahmed Paşa’nın, ahenkli ve zarif bir üslubu vardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x