XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2018-2019 Final Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi manzum dînî destan anlatıcılarına verilen isimlerden biri değildir?

A
Kıssahân
B
Mesnevî-nüvis
C
Meddâh
D
Muarrif
E
Kassâs
Soru 2

Nizâmî’nin Heft Peykerini Türkçeye çeviren Fatih dönemi şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adlî
B
Nişânî
C
Cemâlî
D
Aşkî
E
Melîhî
Soru 3

XV yüzyılda yazılan Mk, Anadolu’da yazılan ikinci Hüsrev ü Şîrîn hikâyesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Şeyhî
B
Hamdullah Hamdî
C
Ahmed Paşa
D
Hüsrev-i Dihlevî
E
Abdülvehhâb Hayalî
Soru 4

Kenzü’l-kübera adlı eserinde nazire mecmualarından önce kimi şairlere yer veren ve onlardan beyitler alan ilk şair/yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhoğlu Mustafâ
B
Ahmedî
C
Ahmed-i Dâ'î
D
Hakîm Süleyman Ata
E
Ömer b. Mezîd
Soru 5

Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necâtının en uzun bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âlemin yaratılmasının sebebi
B
Tevhid-münacat
C
Velâdet
D
Miraç
E
Hz. Muhammed’in nurunun yaratılması
Soru 6

Fatih Sultan Mehmed’in himaye ettiği şairlerden biridir. Öğrenim için İran’a gitmiş, Molla Câmî ile sınıf arkadaşı olmuştur. Şiirde Ahmed Paşa’nın hocasıdır. Güzel, anlaşılır ve temiz bir Türkçe ile şiirlerini kaleme almıştır. Zarif ve nüktedan bir şairdir.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhî
B
Cemâlî
C
Nişânî
D
Aş kî
E
Melîhî
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi XVI yüzyıla ait bir nazire mecmuasıdır?

A
Hatimetüî-Eşar
B
Câmi’ü’n-nezâ’ir
C
Künhüî-Ahbar
D
Metâli’ü’n-nezâ’ir
E
Kenzüî-kübera
Soru 8

I. Şiirlerindeki yerli ve millî seçki ile klasik şiirin kurucuları arasında yer alır. Devrinin şairleri ile kıyaslandığı zaman, Şeyhî ve Ahmedî’den üstün olduğu görülür.
II. Kafiye, şekil ve dil yönünden Türk şiirinin sırlarına vâkıf, vezne hâkimiyeti tam olan ve Farsçayı iyi kullanan bir şairdir. Devrinin şairlerinde görüldüğü gibi Arapça ve Farsça tamlamalara ve yabancı cümle şekillerine şiirinde oldukça çok yer vermiştir.
III. ilk islami devir eserlerinde, Yûsuf Has Hâcib’in yaptığı gibi hece ile aruzu birbirine yakınlaştıran şairdir. O, aruzun keyfiliklerinden oldukça uzak olup heceye yakındır.
IV. Nazirecilikte ilk şairlerden saymak mümkündür.
Ahmed-i Dâ’î ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 9

Ömer ibni Mezîd tarafından yazılarak II. Murâd’a sunulan ilk nazire mecmuası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metâli’ü’n-nezâ’ir
B
Câmi'ü’n-nezâ’ir
C
Mecma’ü’n-nezâ’ir
D
Mecmu’atü’n-nezâ’ir
E
Kenzü’l-küberâ
Soru 10

Eşrefoğlu Rûmî’nin nefsin hâlleri, dünya ve ahiret, haset, cömertlik, cimrilik, fitne, öfke, zikir gibi pek çok konuyu ele aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vahdet-nâme
B
Teferrüc-nâme
C
Murâd-nâme
D
Müzekki’n-Nüfûs
E
Megâribü’z-zamân
Soru 11

Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necâtı üzerine en kapsamlı çalışmayı yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsmail Ünver
B
Faruk Kadri Timurtaş
C
Necla Pekolcay
D
Hasibe Mazıoğlu
E
Ahmet Ateş
Soru 12

XV. yüzyıl mesnevileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Klasik şairler, konuların işlenişinde, vakaların anlatımında, yaptıkları tasvirlerde, dilin kullanımında ve eserlerin üslubunda kendilerine has bir tarzı yakalama, kullanılmamış anlamları bulma amacını daima göz önünde bulundurmuşlardır.
B
Halk tipi mesnevilere nazaran aşk konulu mesnevilerin ön plana çıkması bu dönemi nicelik ve nitelik bakımından önemli bir konuma getirmiştir.
C
Dilin kullanımı, üslubun teşekkülü, veznin tatbiki, kafiyenin oluşumu, edebî sanatlar ve tasvirlerin yansıtılması önceki asra göre daha başarılı ve yetkindir.
D
Uzun mevzular ile hikâyelerin yazımında kullanılan mesnevilerde, aruzun uzun kalıpları kullanılmıştır.
E
En çok tercih edilen vezinler “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbı ile “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbı olmuştur.
Soru 13

Bugünkü bilgilere göre Batı Türk edebiyatında divanına dibace (önsöz) yazan ilk sair asağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed-i Da1?
B
Ahmedî
C
Şeyhî
D
Ahmed Paşa
E
Necâtî Bey
Soru 14

I. 1469-1506 yılları arasında hüküm süren, Herat’ı siyasî merkez olması yanında devrin sanat ve kültür merkezi hâline getiren Hüseyn-i Baykara ile onun himayesinde bulunan Ali Şir Nevâî’nin başlattıkları dönemdir.
II. Nevâî, Hüseyn-i Baykara, Hamîdî, Muhammed Salih, Şeybânî, Ubeydî ve Babür bu dönemin başlıca temsilcileridir.
III. 1507’de Özbeklere karşı yapılan savaşta ölen Baykara’dan sonra klasik Çağatay edebiyatı Şeybânîler tarafından Orta Asya’da, Babür ile de Hindistan’da olmak üzere iki bölgede devam etmiştir.
Çağatay Türkçesinin “Klasik Çağatayca Dönemi” olarak adlandırılan dönemi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Nazire geleneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her şiir, şekli ve içeriği uygun düşüyorsa nazire olarak değerlendirilebilir.
B
Genellikle gazel ve kaside nazım şekilleriyle yazıldığı görülen nazirelerin, mesnevi, müstezat ve musammat nazım şekillerinde yazılmış örnekleri de bulunmaktadır.
C
Kendisi örnek alınarak benzeri yazılan şiire “zemîn” veya “model” şiir denir.
D
Türk edebiyatında nazirede şart olan vezin, kafiye, kafiye-redif, konu ve eda bakımından, kısaca şekil ve muhteva yönünden bulunması gereken benzerliklere XVI yüzyıldan sonra, yer yer uyulmadığı görülür.
E
Bir beyit ve mısraı bir şairin, diğer beyit veya mısraı başka bir şairin söylediği gazellere “gazel-i müşterek”, şairlerin karşılıklı şiir söylemelerine ise gelenekte “müşâ’are” denir.
Soru 16

Türk edebiyatında İbrahim peygamberin hayatının anlatıldığı bilinen tek eser olan Halîl-nâmenin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülvâsî Çelebi
B
Mercimek Ahmed
C
Ahmed-i Dâ'î
D
Şeyhî
E
Süleyman Çelebi
Soru 17

Ahmedî’nin Emir Süleyman için yazdığı, onun ölümünden sonra eklediği başka şiirlerle genişleterek I. Mehmed’e sunduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıssa-i Yûsuf
B
Cemşîd ü Hurşîd
C
Tervîhüî-Ervâh
D
Mirkâtüî-Edeb
E
iskender-nâme
Soru 18

XV. asır mesnevîlerinden konu itibarıyla “dinî-ahlaki-tasavvufî” nitelikli olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sî-nâme
B
Gülşen-i Uşşak
C
Gülşen-i Râz
D
Fürkat-nâme
E
Heves-nâme
Soru 19

Âyet ve hadisleri şiirine katmada (iktibas) çok ileri giden şair, manzumelerinde tasavvufa geniş şekilde yer verir. Propaganda şairi olmasından dolayı şiirlerinde canlı ve samimi bir dil kullanmıştır. Bu bakımdan Yunus’a benzer. Kutadgu Bilig’teki gibi ön kafiye kullanması, yaptığı tekrarlar ve sorulu cevaplı bir dil kullanması şairin üslubuna canlılık katmıştır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pür Haşan
B
Âşık Paşa
C
Nesîmî
D
Gülşehrî
E
Kadı Burhaneddin
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi XV. asırda Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi yazan şairlerden biri değildir?

A
Hatâyî-i Tebrîzî
B
Fuzûlî
C
Hamdullah Hamdî
D
Çâkerî
E
Tebrizli Ahmedî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x