XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Üç Ders Sınavı

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi XVI-XIX. yüzyıllarda kaleme alınmış Çağatay Türkçesi eserlerinden biridir?

A
Atabetü’l-Hakayık
B
Bahru’l-Hudâ
C
Divan-ı Lugati’t-Türk
D
Kutadgu Bilig
E
Divan-ı Hikmet
Soru 2

Zati, Hayreti ve Nev’i ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özgün imgeler kullanmışlardır.
B
XVI. yüzyıl şairleridir.
C
Şiirlerinde yerli hayat tasvirleri yapmışlardır.
D
Mesnevi türünde ünlenmişlerdir.
E
Gazel türünde ünlenmişlerdir.
Soru 3

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tonlulaşma vardır?

A
Gavur
B
Seyis
C
Ahval
D
Canib
E
Lokma
Soru 4

“Anı gördüm bu Mahmûdî askerinin çoğu atların bırağup üç bini piyâde, iki bini esbsüvâr 'Allah Allah!' deyüp kayalara yarasa gibi tırnak urarak kayalara çıkup meterislerde karâr-dâde olan hân askerleri üzre hücûm etdiler.” ifadesinin ait olduğu cümle grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basit cümle
B
Şartlı birleşik cümle
C
Ki’li birleşik cümle
D
Bağımsız birleşik cümle
E
Devrik cümle
Soru 5

ki’li yan cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ana cümlenin nesnesini açıklar.
B
Sıfatları ve zarfları açıklar.
C
Ana cümlenin tümlecini açıklar.
D
Ana cümlenin öznesini açıklar.
E
Ana cümlenin yüklemini açıklar.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ikinci tipteki şahıs eklerinden biridir?

A
+k
B
+vAn
C
+Am
D
-sIňIz
E
-vuz
Soru 7

Ocak içinde kazan asacak demir zincir
Yukarıdaki cümlede yer alan kelime grupları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ünlem grubu ve aitlik grubu
B
Gerundium grubu ve sıfat tamlaması
C
Kısaltma grubu ve isim tamlaması
D
Unvan grubu ve aitlik grubu
E
Partisip grubu ve sıfat tamlaması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde -A isimden isim türeten ek kullanılmamıştır?

A
uğra-
B
düzel-
C
donat-
D
kuşat-
E
tüket-
Soru 9

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalıplaşmış bir ek kullanılmıştır?

A
Bilme
B
Horultu
C
Bayramlık
D
Yağmur
E
Dilenci
Soru 10

“Örme”, “işleme”, “döşeme”, “olma” kelimeleri aşağıdaki eklerden hangisi ile türetilmiştir?

A
isimden fiil türeten ek
B
Zarf fiil eki
C
Fiilden isim türeten ek
D
Fiilden fiil türeten ek
E
isimden isim türeten ek
Soru 11

“Andan aşağı bu kûh-ı bâlânın dibinde __________” ifadesindeki altı çizili kelime grubunun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıfat tamlaması
B
iyelik grubu
C
Belirtili isim tamlaması
D
Belirtisiz isim tamlaması
E
Bağlama grubu
Soru 12

Fiil ile fiil kuruluşunda olan birleşik fiil cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azerbaycan hudûdı add olınur.
B
Cân havliyle gerüye nazar etdim.
C
Gemi direklerin kazıklar kakup bend etdiler...
D
Kürek çekerek ubûr ederdi.
E
Anın boğazına bir burgu asa koşalar.
Soru 13

Osmanlı Türkçesindeki üsluplar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sadece dini nitelikli alıntılar kullanılmıştır.
B
Nasihatlerde üslup sade değildir.
C
Yazı dilinde üslup kaygısı yoktur.
D
Arapça ve Farsçadan alınan dil unsurlarını kullanmak yaygındır.
E
Tasvirler sade bir üslupla yazılır.
Soru 14

Latin temelli 29 Harfli Yeni Türk Alfabesi’nin kabulü ile ilgili kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A
23 Ağustos 1928
B
1 Eylül 1928
C
1 Kasım 1928
D
3 Kasım 1928
E
1 Kasım 1932
Soru 15

Osmanlı Türkçesinde hangi yüzyıldan itibaren Batılı kelimeler yazıda görülmeye başlanmıştır?

A
XIX. yüzyıl
B
XVIII. yüzyıl
C
XVII. yüzyıl
D
XVI. yüzyıl
E
XV. yüzyıl
Soru 16

“Mekteb-i Edeb”, “Istılâhât-ı Edebiyye”, “İntikâd” adlı eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Şemseddin Sami
B
Ahmet Vefik Paşa
C
Muallim Naci
D
Abdülhak Hamid
E
Recâîzade Mahmut Ekrem
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi iç cümleli dolaylı anlatımlarda, iç cümleyi ana cümleye bağlayan fiillerden biridir?

A
ifade etmek
B
Eyitmek
C
Yansıtmak
D
Anlatmak
E
Sohbet etmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sonrasında Namık Kemal’in mevcut yapıdan ve durumdan Türkçeye geçmek için ileri sürdüğü fikirlerden biri değildir?

A
Mevcut eserlerin doğal anlatıma sahip olan makalelerinden tertip edilen karşılaştırmalı bir antolojinin hazırlanması
B
Dilimize ait bir belagat kitabının yazılması
C
Mevcut gramer kitaplarının düzeltilmesi ve herkesin faydalanacağı bir yaygınlığa kavuşturulması
D
Türkçeye mahsus mükemmel bir sözlüğün hazırlanması
E
Yeni bir Arapça-Farsça-Türkçe sözlüğün hazırlanması
Soru 19

Türkî-i Basît akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şairler genellikle şiirlerinde Türkçe kelimeler kullanmaya özen göstermişlerdir.
B
Üslup muhatap kitleye göre değişmez, sabittir.
C
Edirneli Nazmi bu akımın temsilcilerindendir.
D
Kelime anlamı Basit Türkçedir.
E
Yazarlar daima “sanat” ve “yarar” olmak üzere iki temel amaç gütmüşlerdir.
Soru 20

Sizleri cümle kırsa gerekdir.
Yukarıdaki cümle aşağıdaki ifade kalıplarından hangisine örnektir?

A
Dua
B
Şaşkınlık
C
Nasihat
D
Rica
E
Beddua
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x