XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Üç Ders Sınavı

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XVI. yüzyıl Azeri sahası Türk edebiyatının en önemli sairi kimdir?

A
Fuzulî
B
Hatayî
C
Emanî
D
Habibî
E
Nesimî
Soru 2

Trabzon’da görev yaptığı yıllardan itibaren Yavuz Sultan Selim’in hizmetinde olan ve gazellerinde hep şarap, meyhane ve rintlik temalarını işleyen şair kimdir?

A
Fevrî
B
Âgehî
C
Bakî
D
Enverî
E
Revanî
Soru 3

XVI. yüzyıl Osmanlı padişahlarının adları ile mahlasları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A
Kanuni Sultan Süleyman - Avnî
B
Yavuz Selim - ilhamî
C
II. Bayezit - Adlî
D
III. Murat - Farisî
E
II. Selim - Şahî
Soru 4

İbrahim Gülşeni’nin Farsça rubailerini topladığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Razname
B
Mübeyyen
C
Kıdemname
D
Kenzüî-cevâhir
E
Pendname
Soru 5

Bakî’nin, hocası Karamanizade Mehmed Efendi’ye yazdığı kaside aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tiğ Kasidesi
B
Hançer Kasidesi
C
Sünbül Kasidesi
D
Lâmiyye Kasidesi
E
Gül Kasidesi
Soru 6

Eylesen tûtîye ta'lîm-i edâ-yı kelimât
Sözi insan olur amma özi insan olmaz
Yukarıdaki beytin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şairler papağan gibidir.
B
Papağanın konuşma yeteneği vardır.
C
Taklitçilik kötüdür.
D
Konuşmak marifet değildir.
E
Papağan eğiten kişi, iyi insan olamaz.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hayalî’nin öykündüğü şairlerden biri değildir?

A
Hafız-ı Şirazî
B
Selman-ı Savecî
C
Şevket-i Buharî
D
Nevayî
E
Molla Camî
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Fuzulî’nin şiirlerinden beste yapan musikişinaslardan biridir?

A
Hayri Yenigün
B
Bekir Sıtkı Sezgin
C
Urmiyeli Safiyüddin
D
Bekir Sıtkı Erdoğan
E
Maragalı Abdülkadir
Soru 9

Hayalî’nin Yenice’de tanıyıp bağlandığı Baba Ali Mest’in mensup olduğu tarikat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalenderilik
B
Alevilik
C
Bektaşilik
D
Mevlevilik
E
Cerrahilik
Soru 10

Osmanlı toplumunda şairler, devlet büyüklerine sunduğu kaside ve gazellerde kalem gücünü, sanatını gösterir ve hünerini parasal (nakdî) malsal (aynî) karşılığa dönüştürürdü.
Yukarıda sözü edilen caize geleneğine yeterince uymadığı için yoksul bir hayat sürdüren divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelibolulu Âlî
B
Hayali
C
Zatî
D
Emrî
E
Nevî
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılın hamse sahibi şairlerinden biridir?

A
Celilî
B
Bursalı Rahmî
C
Ahmet Paşa
D
Bağdatlı Ruhî
E
Emrî Çelebi
Soru 12

Bursa’daki Yeşil Türbe ve Yeşil Cami’nin nakışlarını işleyen Nakkaş Ali, aşağıdaki şairlerden hangisinin sanata yöneliminde etkili olmuştur?

A
Gelibolulu Âlî
B
Bursalı Rahmî
C
Bakî
D
Lamiî Çelebi
E
Ahmet Paşa
Soru 13

Sanma ey hâce ki senden zer ü sîm isterler Yevme lâ-yenfa'uda kalb-i selîm isterler Ruhî’nin yukarıdaki beytinin ana fikri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Kıyamet gününde hiç bir şey fayda vermez.
B
Kıyamet gününde altın gümüş istemezler.
C
Kıyamet gününde zenginlik para etmez.
D
Kıyamet gününde temiz kalpten başkası fayda vermez.
E
Kıyamet gününde temiz kalp gerekmez.
Soru 14

Aşağıdaki mesnevilerden hangisinde “çocuk hasreti çeken hükümdar” motifi kullanılmamıştır?

A
Salaman u Absal
B
Ferhad u Şirin
C
Şem ü Pervane
D
Vamık u Azra
E
Şah u Geda
Soru 15

Ben ol bahrem ki dürr-i ma'rifet ka'rumdadur Âlî
Hevâ-yı ışk-ı pâküm cünbiş-i bî-i’tidâlümdür
Âlî’nin yukarıdaki beytinde bahr-dürr ve pâk sözcüklerinin anlamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Balık-diş-temiz
B
Deniz-inci-temiz
C
Deniz-inci-güçlü
D
Balık-inci-temiz
E
Deniz-diş-temiz
Soru 16

Gelibolulu Âlî’nin münşeat türünde yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şebistan-ı Hayal
B
Menşeü’l-inşa
C
inşa-yı Atik
D
Bahrüî-Maarif
E
Münşeatü’s-Selatin
Soru 17

Selâm virdüm rüşvet degüldür diyü almadılar, hüküm gösterdüm fâ’idesüzdür deyü mültefit olmadılar. Eğerçi zâhirde sûret-i itâ‘at gösterdiler ammâ zebân-ı hâl ile cem‘î-i suâlüme cevâb virdiler. Dedüm yâ eyyüha'l-eshâb bu ne fi'l-i hatâ ve çîn-i ebrûdur. Dediler muttasıl âdetümüz budur...
Yukarıdaki metnin alıntılandığı eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Mecdî-Hadayıku’ş/Şakayık
B
Zatî/Letayifname
C
Sürurî-Bahrü’l/Maarif
D
Birgivî MehmetA/asiyetname
E
Fuzulî/Nişancı Celalzade’ye Mektup
Soru 18

“Cami’u’l-Buhur der-Mecalis-i Sur” adlı eser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
III. Mehmet’in sünnet düğünü konu edinilmiştir.
B
Bu mesnevide 16 ayrı aruz kalıbı kullanılmıştır.
C
Gelibolulu Âlî’nin eseridir.
D
Eser 2775 beyitli mesnevidir.
E
Kanunî’nin Erivan ve Nahcivan seferleri anlatılmıştır.
Soru 19

XVI. yüzyıl mesnevi şairlerinden Cinanî, “Riyazü’l-Cinan” adlı eserini yazarken aşağıdaki eserlerin hangisinden esinlenmiştir?

A
Gülşen-i Envar
B
Nakş-ı Hayal
C
Gencine-i Raz
D
Gül-i Sad-Berg
E
Cilau’l-Kulub
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x