XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şeybaniler döneminde klasik tarzı devam ettirmekle birlikte, Ahmet Yesevî hikmetlerine yakın bir söyleyiş biçimini de eserlerine yansıtan hükümdar şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bayram Han
B
Ömer Mirza
C
Kâmrân Mirza
D
Şeybani Han
E
Zahirüddin Babür
Soru 2

Osmanlı toplumu gibi statü ve mertebelerin mutlak egemen bir hükümdar tarafından belirlendiği bir toplumda, sanatçının belli bir kültür çerçevesinde sanatını ifade edebilmesine yardımcı olan kişiye ne ad verilir?

A
Mühürüdar
B
Meddah
C
Hami
D
Mütevelli
E
Musahib
Soru 3

Kanuni döneminin bürokratı olmasının yanı sıra, bilgin ve sanatçıları himaye etmesiyle de tanınan ünlü devlet adamı Celalzade Mustafa Çelebi’nin, bürokrat olarak unvanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darüssaade Ağası
B
Kaptan-ı Derya
C
Sadrazam
D
Nişancı
E
Meddah
Soru 4


Yukarıda makta beyti alıntılanan gazel, aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Şah Abbas
B
Uzun Haşan
C
Şah Tahmasp
D
Şah İsmail
E
Babür Şah
Soru 5

II. Bayezit’in şehzadeliğinde sancakbeyi olarak görev yaptığı ve Müeyyedzade Abdurrahman ile Cafer Çelebi gibi şairlerle tanıştığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trabzon
B
Amasya
C
Manisa
D
Edirne
E
Karaman
Soru 6

Molla Camî ve Ali Şir Nevayî ile kurduğu münasebet, Osmanlı şairleri tarafından yönetici-sanatkâr ilişkisinin güzel bir modeli olarak algılanmış ve takdim edilmiş olan Timurlu hükümdarı kimdir?

A
Hüseyin Baykara
B
Şeybani Han
C
Şahruh Mirza
D
Ubeydullah Han
E
UluğBey
Soru 7

Nilüfer açıldı suya girdi
Pîrahenini başına bürdi

Çaylar bulandı yıhdı arhın
Bağlar ağacı gögertdi şâhın

Yüz dürlü kabâ giydi çemenler
Ağ donını giydi yasemenler**SATIR
Yukarıdaki beyitlerde Pîrahen, şâh ve kabâ sözcüklerinin günümüz Türkçesindeki karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yaprak-dal-çanak
B
Gömlek-padişah-elbise
C
Yaprak-dal-elbise
D
Yaprak-padişah-elbise
E
Gömlek-dal-elbise
Soru 8

Babür Divanı’nın bilinen sekiz nüshasını karşılaştırarak bilimsel metnini hazırlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kemal Eraslan
B
Reşit Rahmeti Arat
C
Bilal Yücel
D
Ali Nihat Tarlan
E
Gönül Alpay Tekin
Soru 9

İbrahim Gülşeni’nin Farsça rubailerini topladığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Razname
B
Pendname
C
Kıdemname
D
Mübeyyen
E
Kenzü’l-cevâhir
Soru 10

Şiirlerinde aruz ve hece ölçüsünü kullanarak divan tertip eden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yavuz Selim
B
III. Mehmet
C
III. Murat
D
II. Bayezit
E
Kanuni Süleyman
Soru 11

Osmanlı toplumunda şairler, devlet büyüklerine sunduğu kaside ve gazellerde kalem gücünü, sanatını gösterir ve hünerini parasal (nakdî) malsal (aynî) karşılığa dönüştürürdü.
Yukarıda sözü edilen caize geleneğine yeterince uymadığı için yoksul bir hayat sürdüren divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nevî
B
Emrî
C
Hayali
D
Gelibolulu Âlî
E
Zatî
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hayalî’nin öykündüğü şairlerden biri değildir?

A
Nevayî
B
Şevket-i Buharî
C
Hafız-ı Şirazî
D
Molla Camî
E
Selman-ı Savecî
Soru 13

Edebiyat tarihinde Zatî’nin remilci dükkânından söz edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Bayezit’in ziyaret ettiği hususi mekânlardan biri olması
B
Remilciliğin yapıldığı tek yer olması
C
Tokatlı Melihî ile Zatî’nin tanıştığı mekân olması
D
II. Bayezit’in bu dükkânı, bir kasidesinin karşılığı olarak Zatî’ye vermesi
E
Genç yeteneklerin kendilerini sınadıkları bir yer olması
Soru 14

Hayalî’nin Yenice’de tanıyıp bağlandığı Baba Ali Mest’in mensup olduğu tarikat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalenderilik
B
Cerrahilik
C
Alevilik
D
Bektaşilik
E
Mevlevilik
Soru 15

Eylesen tûtîye ta'lîm-i edâ-yı kelimât
Sözi insan olur amma özi insan olmaz
Yukarıdaki beytin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Papağanın konuşma yeteneği vardır.
B
Taklitçilik kötüdür.
C
Şairler papağan gibidir.
D
Papağan eğiten kişi, iyi insan olamaz.
E
Konuşmak marifet değildir.
Soru 16

Bakî’nin, hocası Karamanizade Mehmed Efendi’ye yazdığı kaside aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hançer Kasidesi
B
Gül Kasidesi
C
Sünbül Kasidesi
D
Lâmiyye Kasidesi
E
Tiğ Kasidesi
Soru 17

Hayalî’nin ömrünün son yıllarını geçirdiği ve mezarının bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yenice
B
Bağdat
C
Üsküp
D
Edirne
E
İstanbul
Soru 18

Kaddün gamında servin sormağa za'f-ı hâlin
Gülzârdan kesilmez ırmakların ayağı
Yukarıdaki beyte göre, ırmakların gül bahçesine doğru sürekli akışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suyun, servinin hatırını sormak istemesi
B
Kederinden ötürü suyun, ne yaptığını bilmemesi
C
Kesilen servi ağaçlarının köklerinden yeniden dal vermesini sağlaması
D
Suyun, sevgilinin yürüyeceği yolları serinletmek arzusunda olması
E
Yeni dikilmiş servi ağaçlarını sulaması
Soru 19

Fuzulî’nin Taşlıcalı Yahya ve Hayalî Bey’in teşvikiyle yazdığını belirttiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıhhat u Maraz
B
Hadikatü’s-Süeda
C
Şikâyetname
D
Beng ü Bâde
E
Leyla ile Mecnun
Soru 20

Ger müşg derse âşık ol bûy-i zülfe sâkî
Tünd olma bir kadeh ver ter eylesün dimağı
Yukarıdaki beyitte vurgulanmak istenen temel anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevgilinin zülfünün kokusunun miskten daha güzel olması
B
Âşığın sakîden bir kadeh daha şarap istemesi
C
Öfkeli âşığın sakî tarafından teselli edilmeyi beklemesi
D
Âşığın, damağı kuruduğu için konuşamaması
E
Şarabın miskten daha güzel kokması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x