XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı

XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Nailî-i Kadîm’in şairliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Musammatları onun edebi kişiliğini en iyi yansıtan ürünleridir.
B
Sebk-i Hindî’nin bütün özelliklerini şiirlerinde yansıtır.
C
Şiirleri başta Neşatî ve Şehrî olmak üzere çağdaşı olan şairler tarafından takdirle karşılanır.
D
Encümen-i Şuara mensuplarının ilham aldıkları şairlerden biridir.
E
Bir ıstırap şairi olmasında yaşadıklarının da etkisi vardır.
Soru 2

Nefî’nin ilk şiirlerinde kullandığı mahlas aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarzî
B
Dürrî
C
Örfî
D
Darrî
E
Şâhî
Soru 3

Klasik şiirin etkisiyle hecenin yanı sıra aruz ölçüsünü de kullanan, devrin modasına uyup klasik şiire ait nazım şekilleriyle şiirler söyleyen Gevherî’nin, bu tarz şiirlerinde etkilendiği şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhülislam Yahya
B
Nabî
C
Fuzulî
D
Bakî
E
Nailiî
Soru 4

Müzeyyel gazelin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir gazelin ya da bir kasidenin her beytinin önüne aynı vezin ve kafiyede üç mısra eklenerek oluşturulan şiirdir.
B
Arapça, Farsça ve Türkçe karışık olarak yazılan şiirlerdir.
C
İslam yazı çeşitlerinin estetik ölçü ve endişeler içerisinde yazılmasıdır.
D
Bir şairin şiirine aynı vezin ve kafiyede ve o şiire benzetme amacıyla yazılan şiirlerdir.
E
Şairin, gazel içinde mahlasını söyledikten sonra, birini övmek için şiirine yaptığı eklemedir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi temsilî mesnevilerin özelliklerinden biri değildir?

A
TasaWufi konuların tercih edilmesi
B
Didaktik konuların tercih edilmesi
C
Tarihî kahramanlar etrafında kurgulanması
D
Sembolik bir dilin tercih edilmesi
E
Farsçadan çevirisi yapılanlarının da olması
Soru 6

Bilinen ilk Osmanlı vakanüvisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naima
B
İbrahim Peçevî
C
Kâtip Çelebi
D
Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa
E
Haşan Beyzade
Soru 7

XVII. yüzyılda mensur olarak yazılmış Hadayıku’l-Hakayık fi Tekmileti’ş-Şakayık adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazavatname
B
Münşeat mecmuası
C
Sefaretname
D
Seyahatname
E
Biyografi
Soru 8

Düşüncelerini Nabî kadar güçlü vansıtamasa da şiirlerinin öğretici olma amacıyla söylendiği izlenimi bırakan XVII. yüzyıl şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Münif
B
Seyyit Vehbî
C
Sabit
D
Fıtnat
E
Raşit
Soru 9

Şahıs kadrosunda “Hurrem, Cavid, Fahr, Çalâk ve TamtanT’ın yer aldığı aşk mesnevisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bülbülname
B
Âlemnüma
C
Edhem ü Hüma
D
Gamze vü Dil
E
Hayrabad
Soru 10

Sakiname, Nefhatü’l-Ezhar, Sohbetü’l-Ebkâr, Heft-Hân ve Hilyetü’l-Efkâr isimli beş mesneviden oluşan hamse aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A
Nadirî
B
Nevizade Atayî
C
Siilkeşzade Feyzî
D
Sabit
E
Nabî
Soru 11

Hikemî şiirde anlatımın özlü ve dolayısıyla kısa olması beklentisi, bu şiir türünün aşağıdaki özelliklerinin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A
Varlığın, olup bitenlerin arkasındaki nedeni veya nedenleri araştırması
B
Varlık ve eşyanın yaradılış amacını vermeye çalışması
C
Telmih, tevriye ve kinaye gibi özlü anlatımda önemli olan söz sanatlarına yer vermesi
D
Düzeltici ve yol gösterici olması
E
insanları, olayları, dünyayı değerlendiren konuları işlemesi
Soru 12

XVII. yüzyılda Nabi’nin hac hatıralarını anlattığı eserdir. Hac yolculuğunun başlangıcından, konakladığı menzillere; Urfa, Suriye, Filistin, Mısır ve nihayet Mekke’ye ulaşmasına kadar gördüğü yerleri tarihi, coğrafi ve sosyo-kültürel özellikleriyle beraber ayrıntılı biçimde anlatır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih-i Peçevi
B
Tuhfetü’l Haremeyn
C
Tarih-i Naima
D
Defter-i Ahbar
E
Risale-i Koçi Bey
Soru 13

Suheni ibret-i dürr ü güher it Müilkin olduğı kadar muhtasar it
Olur insanda zeban bir iki gûş Sen dahi söyle bir ol iki hamûş
Yukarıdaki beyitlerin yer aldığı ve Nabi’ye ait olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Surname
B
Türkçe Divan
C
Farsça Divançe
D
Azliyye
E
Hayriyye
Soru 14

Ulüvv istersen ol fevvâre-i âb âteşîn olma
Fişek nâ-bûd olur şiddetle bâlâya su‘ûdundan
Yukarıdaki beyitte yer alan altı çizili sözcüklerin anlamları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve birlikte olarak verilmiştir?

A
Fıskiye-yüksek
B
Çeşme-yüksek
C
Fıskiye-soğuk
D
Sıcak-yüksek
E
Soğuk-sıcak
Soru 15

ihtiyarî ise de azl aceb halet imiş
Dile elbette virürmiş keder-i bî-hengâm
Yukarıdaki beytin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan yaşlandığında diline ne gelirse onu hemen söyler.
B
Kederli insanlar sırlarını yaşlılarla paylaşır.
C
insan kendi isteğiyle bir görevden ayrıldığında üzülmez.
D
Makamdan ayrılmak insanın kendi isteğiyle de olsa gönle keder verir.
E
Yaşlı insanlar beklenmedik anlarda kederlenirler.
Soru 16

Tiz ferâmûş olınur nesr sühan
Nazm amma ki ider devr-i dehen
Türkiye Türkçesi karşılığı “Düzyazıyla anlatılanlar çabuk unutulur ama şiir ağızdan ağıza dolaştığı için kolay unutulmaz, uzun süre yaşar.” olan yukarıdaki beyitte şiir ile düzyazı arasındaki hangi farka işaret edilmiştir?

A
Nesrin çabuk unutulmasına rağmen şiirin ağızdan ağza dolaşmasına
B
Şairlerin nesir yazıları değil, şiir ezberlemelerine
C
Şiirin nesirden daha etkileyici olduğuna
D
Nesrin şiirden daha kolay kavranmasına
E
Devrinde şiirin nesirden daha üstün tutulmasına
Soru 17

Sakinameler aşağıdaki mesnevi türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Temsili mesneviler
B
Eğitici ve öğüt verici mesneviler
C
Yerli ve realist mesneviler
D
Aşk konulu mesneviler
E
Tarihi ve destani nitelikli mesneviler
Soru 18

Güftî’nin Zafername’si ve Cevri’nin Selimname’si aşağıdaki mesnevi türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Eğitici ve öğüt verici mesneviler
B
Tarihi ve destani nitelikli mesneviler
C
Aşk konulu mesneviler
D
Temsili mesneviler
E
Yerli ve realist mesneviler
Soru 19

Kâtip Çelebi’nin, on beş bine yakın eserden ve bu eserlerin müelliflerinden bahsettiği eserinin adı nedir?

A
Esmaü’l-Müellifin
B
Devhatü’l-Küttab
C
Ravzatü’l-Ebrar
D
Keşfu’z-Zünun
E
Süllemü’l-Vüsul
Soru 20

Şehzadelerin sünnet düğünlerinin ve padişah kızlarının evlenme merasimlerinin anlatıldığı edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazavatname
B
Surname
C
Seyahatname
D
Sefaretname
E
Şerh
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,83. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x