XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Üç Ders Sınavı

XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XVII. yüzyılın sufi şairlerinden Ümmi Sinan’dan aldığı feyzi İbn Arabî’nin görüşleriyle yorumlayarak tasavvuf edebiyatı içinde müstesna bir konuma erişen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niyazî-i Mısrî
B
Sunullah Gaybî
C
İsmail Hakkı Bursevî
D
Erzurumlu İbrahim Hakkı
E
Şeyhülislam Yahya
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi şiirin XVII. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biridir?

A
Fehîm-i Kadîm
B
ismetî
C
Elmalılı Ümmî Sinan
D
Bîdil
E
Nefî
Soru 3

Müzeyyel gazelin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şairin, gazel içinde mahlasını söyledikten sonra, birini övmek için şiirine yaptığı eklemedir.
B
İslam yazı çeşitlerinin estetik ölçü ve endişeler içerisinde yazılmasıdır.
C
Bir gazelin ya da bir kasidenin her beytinin önüne aynı vezin ve kafiyede üç mısra eklenerek oluşturulan şiirdir.
D
Bir şairin şiirine aynı vezin ve kafiyede ve o şiire benzetme amacıyla yazılan şiirlerdir.
E
Arapça, Farsça ve Türkçe karışık olarak yazılan şiirlerdir.
Soru 4

Nef’î vâdi-i kasâidde suhan-perdâzdır
Olamaz ammâ gazelde Bakî vü Yahyâ gibi
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki beyitte yer alan ifadelerden biri değildir?

A
Nefî, gazel alanında Bakî ve Yahya’yı geçemez.
B
Bakî ve Yahya’dan sonra onlar gibi gazel şairi yetişemez.
C
Nefî, kaside alanında söz ustasıdır.
D
Nefî, başarılı bir şairdir.
E
Bakî ve Yahya gazel alanında birer üstattır.
Soru 5

Nefî’nin eserleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güfteleri musiki meclislerinde icra edilmiştir.
B
Farsça divan tertip etmiştir.
C
Mübalağa sanatını şiir anlayışının merkezine yerleştirmiştir.
D
Tuhfetüî-uşşak adlı Türkçe manzume yazmıştır.
E
Siham-ı Kaza en ünlü eseridir.
Soru 6

Sekb-i Hindî’nin XVII. yüzyıl Osmanlı sahasındaki temsilcilerinin çoğunlukla meylettiği tarikat hangisidir? aşağıdakilerden

A
Gülşenilik
B
Hurufilik
C
Halvetilik
D
Nakşibendilik
E
Mevlevilik
Soru 7

Nailî’nin kasideler sunarak affını talep ettiği bürokrat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kemankeş Mustafa Paşa
B
Tiryaki Haşan Paşa
C
Kuyucu Murat Paşa
D
Baltacı Mehmet Paşa
E
Fazıl Ahmet Paşa
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hint üslubunun ortaya çıkışında etkili olan unsurlardan biri değildir?

A
Hint ve İran kültürlerinin karışımı sonucunda Farsça şiirlerin yazılması
B
Osmanlı Devleti ile Safeviler arasındaki savaşlar
C
Safeviler döneminde Şiilik anlayışının dışlayıcı tutumu
D
Hindistanlıların Farsça vasıtasıyla İslam dinini tanımaları
E
Hindistan’daki Türk ve Hint yöneticilerin güzel sanatlara olan yaklaşımları
Soru 9

Güftî’nin Zafername’si ve Cevri’nin Selimname’si aşağıdaki mesnevi türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Aşk konulu mesneviler
B
Temsili mesneviler
C
Eğitici ve öğüt verici mesneviler
D
Yerli ve realist mesneviler
E
Tarihi ve destani nitelikli mesneviler
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi temsilî mesnevilerin özelliklerinden biri değildir?

A
Tasavvufi konuların tercih edilmesi
B
Didaktik konuların tercih edilmesi
C
Tarihî kahramanlar etrafında kurgulanması
D
Sembolik bir dilin tercih edilmesi
E
Farsçadan çevirisi yapılanlarının da olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda beş mesnevi yazarak hamse tertip eden şairlerden biridir?

A
Taşlıcalı Yahya
B
BosnalI Sabit
C
Ganizade Nadirî
D
Nabî
E
Nevizade Atayî
Soru 12

Düşüncelerini Nabî kadar güçlü vansıtamasa da şiirlerinin öğretici olma amacıyla söylendiği izlenimi bırakan XVII. yüzyıl şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyyit Vehbî
B
Sabit
C
Raşit
D
Münif
E
Fıtnat
Soru 13

Suheni ibret-i dürr ü güher it
Mümkin olduğı kadar muhtasar it
Olur insanda zebân bir iki gûş
Sen dahi söyle bir ol iki hamûş

Yukarıdaki beyitlerin yer aldığı ve Nabi’ye ait olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayriyye
B
Türkçe Divan
C
Azliyye
D
Surname
E
Farsça Divançe
Soru 14


Bu beyitte Nabî’nin vurgulamak istediği temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fler mutluluğun içinde sona erme ihtimali de vardır.
B
Geçici mevki ve makamlar mutluluk vermez.
C
Sözünü bilmeyen insanlarla yaşamak zordur.
D
Dünya dedikleri bir gölgeliktir; aldanmamak lazım.
E
Teveccüh edenlere karşılık vermemek olmaz.
Soru 15

Nabî’nin yaşadığı yerler arasında en uzun süre kaldığı şehir Halep’tir. Halep’te
bulunduğu yıllardaki edebî faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Hayriyye adlı mesnevisini Halep’te yazmıştır.
B
Türkçe Divanı’nı Halep’te tertip etmiştir.
C
Hayrabad adlı aşk mesnevisini Halep’te kaleme almıştır.
D
Halep’te bulunduğu sırada sadece Farsça ve Arapça şiir yazmıştır.
E
Düşünceye dayalı dünya görüşünü Halep’te geliştirmiştir.
Soru 16

Hikemî şiirde anlatımın özlü ve dolayısıyla kısa olması beklentisi, bu şiir türünün aşağıdaki özelliklerinin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A
Telmih, tevriye ve kinaye gibi özlü anlatımda önemli olan söz sanatlarına yer vermesi
B
insanları, olayları, dünyayı değerlendiren konuları işlemesi
C
Düzeltici ve yol gösterici olması
D
Varlığın, olup bitenlerin arkasındaki nedeni veya nedenleri araştırması
E
Varlık ve eşyanın yaradılış amacını vermeye çalışması
Soru 17

Sakinameler aşağıdaki mesnevi türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Eğitici ve öğüt verici mesneviler
B
Tarihi ve destani nitelikli mesneviler
C
Temsili mesneviler
D
Yerli ve realist mesneviler
E
Aşk konulu mesneviler
Soru 18

Şehzadelerin sünnet düğünlerinin ve padişah kızlarının evlenme merasimlerinin anlatıldığı edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şerh
B
Sefaretname
C
Surname
D
Seyahatname
E
Gazavatname
Soru 19

XVII. yüzyılda Nabi’nin hac hatıralarını anlattığı eserdir. Hac yolculuğunun başlangıcından, konakladığı menzillere; Urfa, Suriye, Filistin, Mısır ve nihayet Mekke’ye ulaşmasına kadar gördüğü yerleri tarihi, coğrafi ve sosyo-kültürel özellikleriyle beraber ayrıntılı biçimde anlatır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuhfetü’l Haremeyn
B
Risale-i Koçi Bey
C
Defter-i Ahbar
D
Tarih-i Peçevi
E
Tarih-i Naima
Soru 20

Kefeli Hüseyin’in mensur biyografi ve fal bakma hikâyelerinden oluşan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Garaibü’n-Nevadir
B
Cevahir-i Bevahir
C
Acaibü’l-Mesair
D
Razname
E
Vakayiname
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x