XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı

XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


Yukarıdaki beyte göre Şeyhülislam Yahya’nın çağdaşlarında gördüğü eksiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güzel sözü, kötü sözden ayırt etmemek
B
Meslektaşlarına sevgi beslememek
C
Yeni mazmun üretememek
D
Yahya’nın şiirine ilgisiz kalmak
E
Yetenekli kişilere engel olmak
Soru 2

Vefâyî mahlasını kullanan Osmanlı sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Ahmed
B
II. Osman
C
II. Süleyman
D
IV. Murad
E
IV. Mehmed
Soru 3

Neft vâdi-i kasâidde suhan-perdâzdır Olamaz ammâ gazelde Bakî vü Yahyâ gibi
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki beyitte yer alan ifadelerden biri değildir?

A
Bakî ve Yahya gazel alanında birer üstattır.
B
Nef’î, kaside alanında söz ustasıdır.
C
Nef’î, gazel alanında Bakî ve Yahya’yı geçemez.
D
Bakî ve Yahya’dan sonra onlar gibi gazel şairi yetişemez.
E
Nef’î, başarılı bir şairdir.
Soru 4


Yukarıdaki beyitte yer alan gam kelimesi aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?

A
Bulut
B
Örtü
C
Asker
D
Elbise
E
Toz
Soru 5

XVII. yüzyıl Türk edebiyatında en fazla şairin yetiştiği şehirler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Edirne-Manisa-lstanbul
B
Istanbul-Bursa-Edirne
C
Istanbul-Amasya-Kastamonu
D
Istanbul-Trabzon-Bursa
E
Istanbul-Ankara-Edirne
Soru 6


Yukarıdaki beyitte şair aşağıdakilerden hangisine seslenmektedir?

A
Tarafsızmış gibi görünenlere
B
Mutsuz kişilere
C
Vefasız sevgiliye
D
Kıymet bilmeyen dostlara
E
Kendi hüzünlü, mutsuz gönlüne
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tasaWufi şiirin XVII. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biridir?

A
Neft
B
Fehîm-i Kadîm
C
Bîdil
D
Elmalılı Ümmî Sinan
E
İsmetî
Soru 8

Genç Osman’ın şiirlerinde kullandığı mahlası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farisî
B
Bahtî
C
Muradî
D
Osmanî
E
Fahrî
Soru 9

Osmanlı toplumunda sanatçıların üretimine destek olan kişi için kullanılan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhü’l-muharririn
B
Hami
C
Musahib
D
Sultanu’ş-şuara
E
Nedim
Soru 10

Müzeyyel gazelin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslam yazı çeşitlerinin estetik ölçü ve endişeler içerisinde yazılmasıdır.
B
Bir şairin şiirine aynı vezin ve kafiyede ve o şiire benzetme amacıyla yazılan şiirlerdir.
C
Bir gazelin ya da bir kasidenin her beytinin önüne aynı vezin ve kafiyede üç mısra eklenerek oluşturulan şiirdir.
D
Arapça, Farsça ve Türkçe karışık olarak yazılan şiirlerdir.
E
Şairin, gazel içinde mahlasını söyledikten sonra, birini övmek için şiirine yaptığı eklemedir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Şeyhülislam Yahya’nın gazel tarzındaki ustalarından biridir?

A
Bahayî
B
Fuzulî
C
Bakî
D
Nefî
E
Zatî
Soru 12

Nefî’nin hicivlerinin toplandığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicivname
B
Siham-ı Kaza
C
Farsça Divan
D
Türkçe Divan
E
Kazaname
Soru 13

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Nefî’nin şiirinde vurgu yaptığı özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiciv ve mizah
B
Mecazi anlatım
C
TasaWufi sembolizm
D
Ses ve eda
E
Anlam derinliği
Soru 14

Girân etsün ko diller târ târ-ı zülfün olsun tek
Ruhun bağında nice müşg-bîd-i ser-nigûn peyda
Yukarıdaki beyitin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün
B
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün
C
Mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün
D
Mefâ'îlün fe'ilâtün mefâ'îlün fe'ilün
E
Mef'ûlü fâ'îlâtü mefâ'îlü fâ'ilün
Soru 15

Celâlî Yağızı da ne kadar çâpükdür
Ki olurken ana meydân-ı cihan teng-fezâ
Başlasa cilveye mânend-i kümeyt-i
Merkez-i nokta olur ana feyz-i pehna
Yukarıdaki beyitlerde de görüldüğü gibi, anlamın tamamlanmadan bir sonraki beyite aktarılmasına ne ad verilir?

A
Girizgâh
B
Merfuk
C
Makta
D
Merhun
E
Merbut
Soru 16

Nefî’nin “Tuhfetü’l-Uşşak” adlı 97 beyitli manzumesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kahire’de basılmıştır.
B
Bir hicviyye olarak bilinir.
C
Farsça Divanı’nda yer alan bir şiirdir.
D
Tam metni ilk defa Metin Akkuş tarafından yayımlanmıştır.
E
Terkib-bent nazım şekliyle yazılmış bir mersiyedir.
Soru 17

Nailî-i Kadîm’in şairliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirleri başta Neşatî ve Şehrî olmak üzere çağdaşı olan şairler tarafından takdirle karşılanır.
B
Encümen-i Şuara mensuplarının ilham aldıkları şairlerden biridir.
C
Sebk-i Hindî’nin bütün özelliklerini şiirlerinde yansıtır.
D
Bir ıstırap şairi olmasında yaşadıklarının da etkisi vardır.
E
Musammatları onun edebi kişiliğini en iyi yansıtan ürünleridir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı şairlerini en cok etkileyen Sebk-i Hindî şairlerinden biridir?

A
Şevket-i Buharî
B
Bîdil-i Dehlevî
C
Nazirî
D
Şifayî
E
Muhteşem-i Kâşânî
Soru 19

Nefî’nin şöhretinin zirvesine ulaştığı dönemde tahtta bulunan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Mustafa
B
III. Selim
C
IV. Murat
D
II. Mehmet
E
II. Osman
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x