XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bu cihânun devletüne eyleme zerre tama'
Pek sakın ilhamî zîrâ bî-vefâdur saltanat
Yukarıda makta beyti verilen gazelin ait olduğu Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Mahmut
B
III. Mustafa
C
III. Selim
D
Fatih Sultan Mehmet
E
Kanuni Sultan Süleyman
Soru 2

Hidîv-i Baykara-meclis ki târ-ı zülf-i nâhîde
Kemîne mutrıbı der sen benim târ-ı rebâbımsın
Yukarıdaki beyitte “Hidîv-i Baykara-meclis” olarak nitelendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Şir Nevayi
B
III. Ahmet
C
Şehit Ali Paşa
D
Nedim
E
Damat İbrahim Paşa
Soru 3

Enderunlu Fazıl’ın Hubanname adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fransızcaya çevrilen eser Reşit imrahor tarafından günümüz Türkçesine kazandırılmıştır.
B
İstanbul kadınlarının güzelliklerini anlatır.
C
Reisülküttab Ebubekir Ratip Efendi’ye ithaf edilmiştir.
D
Şehrengiz geleneğine eklenebilecek bir eserdir.
E
Aruzun “feilâtün feilâtün feilün” kalıbıyla yazılmış bir mesnevidir.
Soru 4

Hüsn ü Aşk’ın manzum olarak diliçi çevirisini yaparak Güzellik ve Aşk altbaşlığıyla neşreden şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fazıl Hüsnü Dağlarca
B
Sezai Karakoç
C
Hilmi Yavuz
D
Ahmet Necdet
E
Beşir Ayvazoğlu
Soru 5

Kan ağlasın bu dîde-i dürbârım ağlasın
Ansın benim o yâr-i vefâdârım ağlasın
Şeyh Galip yukarıdaki mısralarla başlayan mersiyesini hangi şairin ölümü üzerine yazmıştır?

A
Şahidi
B
Nahifi
C
Hoca Neşet
D
Nesip Dede
E
Esrar Dede
Soru 6

Tasawufun sembolik diliyle Hüsn ü Aşk’ı yorumlayanlar Şeyh Galip’in “Sühan” adını verdiği mesnevi kahramanıyla neyi kasdettiğini ileri sürmektedirler?

A
Mevlana veya Mesneviyi
B
Manevi yolculuktaki engelleri
C
Mevlevi tekkesini
D
Müridin gönlünü
E
Mutlak güzeli
Soru 7

Sana arz-ı mahabbet sevdiğim ayn-ı mahabbetdir
Sühan-sâz-ı cünûnun dinlenir da'vâsı bürhânsız
Yukarıdaki beyitten hareketle Şeyh Galip’in şiir dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Her beytinde yeni mazmun peşindedir.
B
Renkli ve alışılmamış hayalleri ifade eder.
C
Sözün kısa, anlamın derin olmasını hedefler.
D
Sözden ziyade anlama önem verir
E
Bercesteli mısra söylemede başarılıdır.
Soru 8

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûna salâ
Yüz çevirmem olsa dünyâ bir yana ben bir yana
ŞenVine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
Anlasın bigâne bilsin âşinâ sevdim seni

Şeyh Galip’in yukarıda beşinci bendi alıntılanan şiirinin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rubai
B
Murabba
C
Kıta
D
Terbi
E
Taştir
Soru 9


Yukarıdaki beyte göre, ayrılık gecesinde durmadan ateş saçan aşağıdakilerden hangisidir.

A

B

C

D

E

Soru 10


Yukarıdaki beyitte altı çizili sözcüklerle yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık istiare
B
Kinaye
C
Hüsn-i talil
D
Tenasüb
E
Teşbih
Soru 11

Tezkirelerde kendine has tarzı olan hoş edalı bir şair olarak takdim edilen Nevres’in döneminde hak ettiği ilgiyi görememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul’da yaşamaması
B
Divan tertip etmemesi
C
Saygın bir meslek sahibi olmaması
D
Şiirlerinin kapalı, anlaşılmaz olması
E
Sürgün şairlerden olması
Soru 12

“Şecâ’at arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler”
“Ehl-i feyzin eseri kalmasa da nâmı kalır”
“Pes rif atlere ziynet ile rif’at gelmez”
Yukarıdaki mısra-ı bercesteleriyle tanınan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çelebizade Asım
B
Şeyhülislam Esat
C
Nabi
D
Koca Ragıp Paşa
E
Haşmet
Soru 13

Baki ve Şeyhülislam Yahya’da en güzel ifadesini bulan klasik üslubu “tarz-ı hasen” diye nitelendiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pertev
B
Kâmî
C
Sünbülzade Vehbi
D
Beliğ
E
Seyyit Vehbi
Soru 14

Arapça ve Farsça'nın yanında Latin, İtalyan ve Rum dillerini de bilen; Lügat-ı Talyan adlı yarım kalmış küçük bir sözlük tercümesi bulunan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esrar Dede
B
Nevres-i Kadim
C
Koca Ragıp Paşa
D
Şeyhülislam Yahya
E
Münif Paşa
Soru 15

Mevlevi şeyhleri ve tanınmış dervişlerin biyografilerinden oluşan Sefme-i Nefîse-i Mevleviyân adlı eseriyle Mevleviler arasında oldukça meşhur olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Galip Dede
B
Esrar Dede
C
Nesip Dede
D
Sakıp Dede
E
Enis Dede
Soru 16

Osman Gazi’den II. Mustafa’ya kadar tahta çıkan Osmanlı padişahlarının hayat ve hayratları hakkında bilgi veren Hadikatü’l-Mülûk adlı eser kime aittir?

A
Şeyhülislam Esat
B
Şeyhi Mehmet
C
Osmanzade Ahmet Taip
D
Ahmet Resmi
E
Müstakimzade Süleyman
Soru 17

Gelibolulu Ali’nin Künhü’l-Ahbar adlı eserinde olduğu gibi her padişah döneminin sonunda müstakil bir bölüm halinde klasik tezkire geleneğine uygun olarak şair biyografilerine yer veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadikatü’l-Vüzera
B
Vakayi’u’l-Fuzala
C
Tabsıratu’n-Nuzama
D
Meşahir-i Rical
E
Zübdetü’l-Eşar
Soru 18

“Bir büyük devlet düzeni, bu düzeni yöneten insanlar, pek çok ilgi çekici yönüyle günlük hayat, bizim insanımızın meydana getirdiği bir şehir kültürünün olanca zenginliği, bugün yalnızca övünç duyulabilecek bir üstünlüğü yansıtan bütün sesler, renkler ve görüntüler ve daha neleriyle yaşanmış bir tarih dönemi, ihtişam ve bu ihtişama yaraşır bir devlet ve düğün şöleni”
Vehbi’nin Surname’si ile ilgili yukarıdaki değerlendirmeleri yapan ve eseri ilk neşreden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mertol Tulum
B
Mücteba ilgürel
C
Mehmet Arslan
D
Fahi iz
E
Beynun Akyavaş
Soru 19

Hekimoğlu Ali Paşa ile ilgili mensur gazavatname yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanzade Ahmet Taip
B
Haşmet
C
Cemali
D
Abdurrezzak Nevres
E
Sümbülzade Vehbi
Soru 20

Kaldı ki sinn-i şerîfleri tashihine dâ’ir bazı su’âlin cevâbı mîrâhûr ağa kullarının takrîr-i sıhhat-semîrine ihale olundukda nev'-i beşere mahsûs olan 'ömr-i tabî'îyi birkaç kerre tekmîl idüp...
Kânî’nin mektubundan alıntılanan yukarıdaki cümlede atın hangi özelliğiyle ilgili olarak Mirahur Ağa’ya soru yöneltilmiştir?

A
Toynakları
B
Rengi
C
Cinsi
D
Yaşı
E
Fiyatı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x