XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gülüm şöyle gülüm böyle demekdir yâra mu‘tâdım
Seni ey gül sever cânım ki cânâna hitâbımsın
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün
B
mefâ'ilün fe'ilâtün mefâ'ilün fe'ilâtün
C
fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün
D
fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
E
mefâ‘îlün fe‘ûlün mefâ‘îlün fe‘ûlün
Soru 2

Ne dâniş itdi tahsîl Sebkatî tab-ı seher-pîşen
Ki her nazm-ı neşât-efzâyı sen şâhâne söylersün
Yukarıda makta beyti alıntılanan gazelin ait olduğu Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yavuz Sultan Selim
B
Fatih Sultan Mehmet
C
III. Mustafa
D
III. Ahmet
E
I. Mahmut
Soru 3

Elin koy sîne-i billûra rahm et âşıka zîrâ
Beyaz üzre bizim de pençe bir fermânımız vardır
Yukarıdaki beyitte “Elin koy sîne-i billûra” ifadesiyle yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
İham-ı tenasüb
B
Kinaye
C
Telmih
D
Teşhis
E
Mecaz-ı mürsel
Soru 4

Oldukça sûmnât-ı hayâlim suver-nümâ
Ebkâr-ı ma‘nî secdeler eyler mugân gibi
Yukarıdaki beyitte altı çizili sözcüklerin anlamları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tapınak-kıble-kıvılcım
B
Köşk-resim-önder
C
Tapınak-söz-el değmemiş
D
Tapınak-resim-el değmemiş
E
Köşk-tablo-imam
Soru 5

Tarikat bağlısının kendi manevi gelişmişlik düzeyini gizlemek amacıyla giyim kuşamı, söz ve davranışlarıyla halkın ayıplamasına neden olacak bir görüntü vermesi aşağıdaki tasavvufi terimlerden hangisi ile ifade edilir?

A
Melamilik
B
Halvetilik
C
Seyrüsüluk
D
Nakşibendilik
E
Dervişlik
Soru 6

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
Yukarıdaki beyitte Şeyh Galib aşağıdakilerden hangisine seslenmektedir?

A
Şevket-i Buhar!
B
Hz. Âdem
C
Mevlana
D
Esrar Dede
E
İnsan
Soru 7

Âdeme muttasıl ol tâ ki cüdâ olmayasın
Secdeler eyle ki merdûd-ı Hudâ olmayasın
Şeyh Galip’in yukarıdaki beytinde telmihte bulunduğu inanış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âdem’in topraktan, Şeytan’ın ateşten yaratılması
B
İnsanoğlunun Allah’a ibadet etsin diye yaratılması
C
Şeytan’ın Hz. Âdem’e secde etmekten kaçınması
D
Hz. Âdem ile Havva’nın cennetten kovulması
E
Islâm’dan çıkanların tarihte cezalandırılmış olması
Soru 8

Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk adlı eserinde, kendisinden uzun uzadıya söz ettiği ve “Bu güm-rehin oldı dest-gîri / Öğretdi sühanda tarz-ı Pîr’i diyerek kendisine yol gösterdiğini söylediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kûçek Muhammet Dede
B
Mustafa Reşit Efendi
C
İbrahim Şahidi Dede
D
Hoca Neşet
E
Aşçıbaşı Hüseyin Dede
Soru 9


Yukarıdaki beytin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ol nigâh-ı çeşm-i zehr-âlûddan mînû-veş nâz/Ben mestânesi hımâr-ı nergis-i şehlâsının
B
Ol nigâh-ı çeşmiz her âlûddan mey-nûş-ı nâz/Bin mestânesi humâr-ı nergis-i şehlâsının
C
Ol nigâh-ı çeşm-i zehr-i âlevden mey-nûş-ı nâz/Ben mestânesi humâr-ı ter-kes-i şehlâsının
D
Ol nigâh-ı çeşm-i zehr-âlûddan mey-nûş-ı nâz/Ben mestânesi humâr-ı nergis-i şehlâsının
E
Ol nikâh-ı çeşm-i zehr-âlûddan mey-nûş-ı nâz/Ben mestânesi humâr-ı nergis-i şehlâ senin
Soru 10

Tasavvufun sembolik diliyle Hüsn ü Aşk’ı yorumlayanlar
Şeyh Galip’in “Sühan” adını verdiği mesnevi kahramanıyla neyi kasdettiğini ileri sürmektedirler?

A
Mutlak güzeli
B
Mevlevi tekkesini
C
Mevlana veya Mesneviyi
D
Müridin gönlünü
E
Manevi yolculuktaki engelleri
Soru 11

Şeyh Galip’i, şiirini derinden etkileyen Şevket-i Buhari’yi okumaya yönlendiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Emin Çelebi
B
Esrar Dede
C
Pertev
D
Mustafa Reşit Efendi
E
Hoca Neşet
Soru 12

Baki ve Şeyhülislam Yahya’da en güzel ifadesini bulan klasik üslubu “tarz-ı hasen” diye nitelendiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sünbülzade Vehbi
B
Pertev
C
Seyyit Vehbi
D
Kâmî
E
Beliğ
Soru 13

Ahmet Lutfî adlı bir mahkeme kâtibi, 1708-1740 tarihleri arasında yetişen yirmi şairin biyografisini içeren bir Tezkire-i Şuara yazmıştır.
Bu eserde biyografilerine yer verilen şairler hangi şehirde yetişmiştir?

A
Tekirdağ
B
Bursa
C
Edirne
D
Konya
E
Kütahya
Soru 14

Gül-zemîn-i çemeni ebr-i bahara suladup
Cûları mevce-i reşk ile bulandurdı sabâ
Yukarıdaki beyitte şair kıskançlığı aşağıdakilerden hangisine benzetmiştir?

A
rüzgâra
B
gül bahçesine
C
ırmağa
D
dalgaya
E
yağmura
Soru 15

Nabî’nin takipçisi olan ve kendisini Nabî’nin “hayru’l-halef’i sayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürrî
B
Raşit
C
Seyyit Vehbî
D
Koca Ragıp Paşa
E
Rahmî
Soru 16

Gelibolulu Ali’nin Künhü’l-Ahbar adlı eserinde olduğu gibi her padişah döneminin sonunda müstakil bir bölüm halinde klasik tezkire geleneğine uygun olarak şair biyografilerine yer veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadikatü’l-Vüzera
B
Vakayi’u’l-Fuzala
C
Zübdetü’l-Eşar
D
Meşahir-i Rical
E
Tabsıratu’n-Nuzama
Soru 17

“Bir büyük devlet düzeni, bu düzeni yöneten insanlar, pek çok ilgi çekici yönüyle günlük hayat, bizim insanımızın meydana getirdiği bir şehir kültürünün olanca zenginliği, bugün yalnızca övünç duyulabilecek bir üstünlüğü yansıtan bütün sesler, renkler ve görüntüler ve daha neleriyle yaşanmış bir tarih dönemi, ihtişam ve bu ihtişama yaraşır bir devlet ve düğün şöleni”
Vehbi’nin Surname’si ile ilgili yukarıdaki değerlendirmeleri yapan ve eseri ilk neşreden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beynun Akyavaş
B
Mehmet Arslan
C
Mücteba ilgürel
D
Fahir iz
E
Mertol Tulum
Soru 18

Hece ölçüsüyle şiir yazmaya ve sadeleşmeye karşı çıkarak şiir makamını çöğür şairlerinin almasından yakınan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâmî
B
Beliğ
C
Nazim Yahya
D
Seyyit Vehbi
E
Şeyhülislam Bahayi
Soru 19

Kaldı ki sinn-i şerîfleri tashihine dâ’ir bazı su’âlin cevâbı mîrâhûr ağa kullarının takrîr-i sıhhat-semîrine ihale olundukda nev'-i beşere mahsûs olan 'ömr-i tabî'îyi birkaç kerre tekmîl idüp...
Yukarıdaki cümleye göre atın hangi özelliği ile ilgili Mirahur Ağa’ya soru yöneltilmiştir?

A
Yaşı
B
Rengi
C
Fiyatı
D
Cinsi
E
Toynakları
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x