XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarih düşürme sanatının XVIII. yüzyıldaki en önemli ustaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Nedim-Şeyh Galip
B
Nahifî-Neylî
C
Haşmet-Pertev
D
Kâmî-Samî
E
Dürrî-Sürurî
Soru 2

Hüsn bir âhû-yı vahşî-cândır
Aşk ana me’men-i bî-pâyândır
Enderunlu Fazıl’ın Defter-i Aşk’ından alıntılanan yukarıdaki beyitte güzellik ve aşkın benzetildiği varlıklar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ceylan avcısı-sonsuz sığınak
B
Yabani ceylan-yakıcı ateş
C
Yabani ceylan-tavansız bina
D
Yabani ceylan-sonsuz sığınak
E
Vahşi insan-sonsuz sığınak
Soru 3

Nedim’in şiirleriyle, Itri’nin besteleriyle ölümsüzleştirdiği dönemi mücessem nakışlarıyla görselleştiren nakkaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Levnî
B
Nakkaş Ali
C
Kara Memi
D
Seyyid Lokman
E
Nakkaş Osman
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Nedim tarzında şiir söyleyen şairlerden biri değildir?

A
İsmail Beliğ
B
izzet Al i Paşa
C
Neylî
D
Vahit
E
Koca Ragıp Paşa
Soru 5

Moskova’ya gönderilen ilk Osmanlı elçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Efendi
B
Yirmisekiz Mehmet Çelebi
C
Nişli Mehmet Ağa
D
İbrahim Paşa
E
Mustafa Efendi
Soru 6

Muradın anlarız ol gamzenin iz'ânımız vardır
Belî söz bilmezüz amma biraz irfanımız vardır
Yukarıdaki beyitte Nedim, “Belî söz bilmezüz” ibaresini hangi amaçla kullanmıştır?

A
Tumturaklı söz söylemeye tenezzül etmediğini göstermek için
B
Medreseli ağzını alaya almak için
C
Söze gerek duymadan da anlaşılabileceğini vurgulamak için
D
irfan meclislerindeki konuşma tarzını hatırlatmak için
E
Muhatabına karşı bilgisiz görünmek için
Soru 7

Esdikçe bâd-ı subh perîşânsın ey gönül
Benzer esîr-i turra-i canansın ey gönül
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
mef'ûlü fâ'ilâtün mef'ûlü fâ'ilâtün
B
mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün
C
mef'ûlü fâ'ilâtü mefâ'îlü fâ'ilün
D
mefâ'îlün fe'ûlün mefâ'îlün fe'ûlün
E
fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
Soru 8

III. Ahmet’in saray törenlerini, İstanbul’un çeşitli semtlerini ve günlük hayattan kesitleri resmeden yabancı ressam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Antoine Ignace Melling
B
Mike Dash
C
Salvatore Valeri
D
Jean B. Vanmour
E
Giovanni Jean Brindesi
Soru 9

Bu cihânun devletüne eyleme zerre tama'
Pek sakın ilhamî zîrâ bî-vefâdur saltanat
Yukarıda makta beyti verilen gazelin ait olduğu Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
III. Selim
B
Kanuni Sultan Süleyman
C
III. Mustafa
D
Fatih Sultan Mehmet
E
II. Mahmut
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mahallileşme akımının özelliklerinden biri değildir?

A
Bayağı nüktelere ve müstehcen ifadelere yer verilmesi
B
Arap ve Fars edebiyatından alınan nazım biçimlerinin terk edilmesi
C
Hece ölçüsüne rağbet edilmesi
D
Şiirde atasözü ve deyimlerden yararlanılması
E
Türkçe kafiye ve redife başvurulması
Soru 11

Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem
Zülfi Hârûtun demek mümkin ki nâl olmuş sana
Yukarıdaki beyte göre Harut’a şöhretini sağlayan mesleği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hattatlık
B
Divitçilik
C
Mürekkepçilik
D
Berberlik
E
Büyücülük
Soru 12

Patrona Halil İsyam’mn gerçekleştiği tarihte Nedim'in bulunduğu görev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sekban Ali Paşa Medresesinde müderris idi.
B
Damat İbrahim Paşa’nın hafız-ı kütübüydü.
C
Mahmut Paşa Mahkemesinde naib idi.
D
Mahmut Paşa Mahkemesinde kadı idi.
E
Molla Kirimi Medresesinde müderris idi.
Soru 13

Edüp her bendesin memnûn el-hak zerreye der kim
Seni yanımda tutmam mazhar-ı tard u itâbımsın
Yukarıdaki beyitte “zerre” kelimesiyle yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telmih
B
Kinaye
C
Teşbih
D
İstiare
E
Tevriye
Soru 14

Enderunlu Fazıl’ın Rodos’ta sürgün hayatı yaşarken tanıştığı ve idam edilmesinden gözlerini kaybedecek kadar üzüntü duyduğu bürokrat ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nişli Mehmet Ağa
B
Koca Ragıp Paşa
C
Ebubekir Ratip Efendi
D
Yirmisekiz Mehmet Çelebi
E
Penah Efendi
Soru 15

N'ola kişt-i ümîdim olsa reşk-i hırmen-i pervîn
Ki ihsanınla sîr-âb eyledin anı sehâbımsın
Yukarıdaki beyitte şairin teşbiğ-i beliğ yoluyla “ümîd”i benzettiği nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A
su
B
Ülker yıldızı
C
tarla
D
harman
E
bulut
Soru 16

Ma'lûmdur benim sühanım mahlas istemez
Fark eyler onu şehrimizin nükte-dânları
Yukarıdaki beyti ile üslup sahibi bir şair olduğunu ifade eden XVIII. yüzyıl divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enderunlu Fazıl
B
Nedim
C
Nahifi
D
Şeyh Galip
E
Sünbülzade Vehbî
Soru 17

Narhı altmışlığa erdi hele târîhlerin
Pek ucuzlandı bu bâzârda kâlâ-yı sühan
Yukarıdaki beyitte Sünbülzade Vehbi’nin eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Altmış yaşından önce şairlerin kendilerini kanıtlama şansı kalmamıştır.
B
Tarih kitapları itibarını kaybetmiş, değersiz kumaşlar gibi pazara düşmüştür.
C
Maddi sıkıntılar kültür ve sanat hayatını da olumsuz etkilemiştir.
D
iyiyi kötüden ayırmanın imkanı kalmamış, pazarda değerli değersiz karışmıştır.
E
Caize peşinde koşan şairler yüzünden tarih manzumelerinin sayısı artmıştır.
Soru 18

Hidîv-i Baykara-meclis ki târ-ı zülf-i nâhîde
Kemine mutrıbı der sen benim târ-ı rebâbımsın
Yukarıdaki beyitte ve genel olarak divan şiirinin mitolojik kaynaklarında “nâhîd” aşağıdakilerden hangisini simgeler?

A
Vezir
B
Haznedar
C
Katip
D
Çalgıcı
E
Sultan
Soru 19

“Usulü’l-Hikem fi-Nizami’l-Ümem” adlı eserinde, devletin geri kalması ve çeşitli devlet yönetim şekilleri hakkında bilgi vererek, modern devletlerin akla dayanan yöntemlerle yönetildiğini, bu yönetim şeklinde din ve gelenekten ziyade bilgi ve bilimin önemli olduğunu anlatan Osmanlı bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Müteferrika
B
Ahmet Resmi Efendi
C
Cevdet Paşa
D
Katip Çelebi
E
Ebubekir Ratip Efendi
Soru 20

Enderunlu Fazıl’ın murabba nazım şekliyle yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Defter-i Aşk
B
Çenginame
C
Zenanname
D
Hubanname
E
Şevkengiz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x