XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Şecâ’at arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler”
“Ehl-i feyzin eseri kalmasa da nâmı kalır”
“Pes rif atlere ziynet ile rif’at gelmez”
Yukarıdaki mısra-ı bercesteleriyle tanınan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nabi
B
Şeyhülislam Esat
C
Çelebizade Asım
D
Haşmet
E
Koca Ragıp Paşa
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Galib'in etkisinde kalan şairlerden biri değildir?

A
Neyyir Dede
B
Nabi
C
Enderunlu Rasih
D
Keçecizade İzzet Molla
E
Esrar Dede
Soru 3

Hz. Muhammed'in Kuşkusuz siz, on dördünde (dolunay halinde) ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi göreceksiniz. sözünün kaynaklık ettiği, cennette Allah'ı görme olayına ne ad verilir?

A
Inayetullah
B
Bekabillah
C
Fenafillah
D
Beytullah
E
Rü'yetullah
Soru 4

Binbir Gece ve Binbir Gündüz hikâyelerinden ilham alınarak yazılan hikâyeler külliyatı niteliğindeki eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadikatü’l-Vüzera
B
Hamiletü’l-Kübera
C
Atrabu’l-Âsar
D
Muhayyelat-ı Aziz Efendi
E
Devhatü’l-Meşayih
Soru 5

Cumhuriyet Dönemi'nde Nedim ve Lale Devri adlı oyunu kaleme alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faik Ali Ozansoy
B
Necip Fazıl Kısakürek
C
Yahya Kemal Beyatlı
D
Reşat Nuri Güntekin
E
Orhan Veli Kanık
Soru 6

Feyz âşiyânı mihr-i hüner cilvegâhısın
Subh-ı bahâr-ı şevka girîbansın ey gönül
Yukarıdaki beyitte baskın olan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
telmih
B
tecahül-i arif
C
tevriye
D
teşbih
E
tecrit
Soru 7

XVIII. yüzyılın sonlarında barok ve rokoko üslubunun yerini alan ve Napolyon yönetimini simgeleyen üslup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern
B
Ampir
C
Romantik
D
Klasik
E
Rönesans
Soru 8

Ahmet Lutfî adlı bir mahkeme kâtibi, 1708-1740 tarihleri arasında yetişen yirmi şairin biyografisini içeren bir Tezkire-i Şuara yazmıştır.
Bu eserde biyografilerine yer verilen şairler hangi şehirde yetişmiştir?

A
Kütahya
B
Tekirdağ
C
Edirne
D
Konya
E
Bursa
Soru 9

Divan edebiyatında bir savaşı, zaferi veya seferi anlatan edebî türe ne ad verilir?

A
Gazavatname
B
Tarih
C
Sûrname
D
Fütüvvetname
E
Seyahatname
Soru 10

Tasavvufun sembolik diliyle Hüsn ü Aşk’ı yorumlayanlar Şeyh Galib’in “Sühan” adını verdiği mesnevi kahramanıyla neyi kasdettiğini ileri sürmektedirler?

A
Mevlana veya Mesneviyi
B
Mevlevi tekkesini
C
Mutlak güzeli
D
Müridin gönlünü
E
Manevi yolculuktaki engelleri
Soru 11


Yukarıdaki beyitte altı çizili sözcüklerle yapılan edebî sanat aşağıdaki lerden hangisidir?

A
kinaye
B
hüsn-i talil
C
tenasüb
D
açık istiare
E
teşbih
Soru 12

Sana arz-ı mahabbet sevdiğim ayn-ı mahabbetdir
Sühan-sâz-ı cünûnun dinlenir da‘vâsı bürhânsız
Yukarıdaki beyitten hareketle Şeyh Galib’in şiir dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sözün kısa, anlamın derin olmasını hedefler.
B
Bercesteli mısra söylemede başarılıdır.
C
Sözden ziyade anlama önem verir.
D
Renkli ve alışılmamış hayalleri ifade eder.
E
Her beytinde yeni mazmun peşindedir.
Soru 13

Gelibolulu Ali’nin Künhü’l-Ahbar adlı eserinde olduğu gibi her padişah döneminin sonunda müstakil bir bölüm halinde klasik tezkire geleneğine uygun olarak şair biyografilerine yer veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşahir-i Rical
B
Hadikatü’l-Vüzera
C
Vakayi’u’l-Fuzala
D
Tabsıratu’n-Nuzama
E
Zübdetü’l-Eşar
Soru 14

Basıcak ceyş-i Habeş gibi benefşe çemeni
Süsene tîgi levendâne kuşandurdı sabâ
Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şair tecahül-i ârifâne ile baharda olup bitenden habersizmiş gibi görünmektedir.
B
Sabah rüzgârı, bahçeyi korumak için zambaklara kılıç kuşandırmıştır.
C
Bahçede menekşeler, zambaklar açmıştır.
D
Benefşe, çemen ve süsen kelimeleriyle tenasüp yapılmıştır.
E
Menekşe, Habeş askerine benzetilmiştir.
Soru 15

Azm-i sefer etdin dil-i nâ-çârı unutma
Gittin güzel ammâ bu dil-efgârı unutma
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
mefâ’îlün/mefâ’îlün/fe’ûlün
B
fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün
C
mefûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün
D
mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün
E
fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün
Soru 16

Arapça ve Farsça'nın yanında Latin, İtalyan ve Rum dillerini de bilen; Lügat-ı Talyan adlı yarım kalmış küçük bir sözlük tercümesi bulunan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhülislam Yahya
B
Nevres-i Kadim
C
Esrar Dede
D
Münif Paşa
E
Koca Ragıp Paşa
Soru 17


Yukarıdaki beyitte Şeyh Galib’in, kendisine sığınmakla övünç duyduğu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyhan Sultan
B
Hz. Peygamber
C
Mevlana
D
III. Selim
E
Esrar Dede
Soru 18

Şeyh Galib’in, Hoca Neşet’in tavsiyesiyle okuyup tanıdığı ve tarzını benimsediği İranlı Sebk-i Hindi şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talib-iAmulî
B
Feyzî-i Hindi
C
Örfî-i Şirazî
D
Saib-i Tebrizî
E
Şevket-i Buharî
Soru 19

Tezkirelerde kendine has tarzı olan hoş edalı bir şair olarak takdim edilen Nevres’in döneminde hak ettiği ilgiyi görememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan tertip etmemesi
B
İstanbul’da yaşamaması
C
Saygın bir meslek sahibi olmaması
D
Sürgün şairlerden olması
E
Şiirlerinin kapalı, anlaşılmaz olması
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x