XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XVIII. yüzyıl divan şiirinde Şehname kahramanlarının sıradanlaştırılarak anılmasının, hece ölçüsüne rağbetin artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şairlerin Türk mitolojisine ilgi duyması
B
Mitoloji kahramanları kadar güçlü yöneticilerin işbaşında olması
C
Yönetici elit zümrenin hece ölçüsüyle şiir söylemeyi teşvik etmesi
D
Hint üslubunun etkisini tamamen yitirmesi
E
Mahallileşme eğiliminin yetenekli şairlerce temsil edilmesi
Soru 2

Bugün bir mahrem-i esrâr yâr-ı nükte-pîrâdan
İşitdim kim sayup uşşâkını ey şûh-ı simîn-ten
Nedîm-i zâra benzer âşıkım yokdur demişsin sen
Efendim işte vardır ben esîrin ben giriftârın
Yukarıdaki bent ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şairin gizli sırları bilen ve sırları süsleyerek anlatan bir dostu vardır.
B
Sevgili, âşıklarının arasında Nedim gibi bir âşığının bulunmadığını demiştir.
C
Şair, gümüş tenli bir güzele seslenmektedir.
D
Nedim sevgilisinin tutsağı olduğunu söylemektedir.
E
Müseddesin son bendidir.
Soru 3

XIX. yüzyılın ilk yarısında Nedim’in en büyük takipçisi olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yenişehirli Avnî
B
Enderunlu Vasıf
C
Eşref Paşa
D
Şeref Hanım
E
İzzet Molla
Soru 4

Beyân-ı sûziş eyler herkes isti‘dâd-ı fıtratdan
Eder berceste âşık mısra‘-ı rengîn çenâr âteş
Yukarıdaki beyitten hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aşık ayrılığı anlatmak için renkli mısralar söyler.
B
Çınar ağacının yanışı ile âşığın yanışı birbirinden farklıdır.
C
Çınar ağacı aşkından ötürü içten içe yanar.
D
Aşık berceste mısra söyler, çınar ağacı da renkli ateşler çıkarır.
E
Herkes yaradılışındaki yeteneğe göre derdini anlatır.
Soru 5

Şeyh Galib “âşinâ lafz” ile sözün hangi özelliğini anlatmaktadır?

A
Renkli
B
Karmaşık
C
Bilinen
D
Gizli
E
Güzel
Soru 6

Osmanlı tarihinde ilk kez Osmanlı Devleti'ne alternatif arayışlara girilmesi açısından önem taşıyan tarihî olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malatya Vakası
B
Şeyh Sait olayı
C
Vaka-yi Vakvakiye
D
Edirne Vakası
E
Vaka-yi Hayriyye
Soru 7

Dehân-ı gonceyi bâz et zabân-ı sûseni ter kıl
Şikest-i tevbeye dahl edene hâzır cevâbımsın
Yukarıdaki beyitte bulunan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telmih
B
irsal-i mesel
C
Tezat
D
Hüsn-i talil
E
Teşhis
Soru 8

Hâletî’den sonra Türk edebiyatında en çok rubai söyleyen ve kendisini zamanın Hayyam’ı olarak nitelendiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feyzî
B
Kâmî
C
Neyyir
D
Beylikçi izzet
E
Nahifî
Soru 9

İtalya'da ortaya çıkıp, oradan Avrupa'ya yayılan mimaride, klasik üslupla fantastik öğelerin sentezini; edebiyatta abartılı üslubu ifade eden sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rokoko
B
Gotik
C
Barok
D
Helenistik
E
Antik
Soru 10

Muvâfıkdır yine elbet mîzâca şîve-i hikmet
Tabîbin olsa da kizbi marîzin sıhhatin söyler
Yukarıdaki beyitte Koca Ragıp Paşa’nın vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herkes hikmetli söz söylemelidir.
B
Hikmetli söz, yalansız olmaz.
C
Doktor yalan söylese de bunu hastanın sağlığını düşünerek söyler.
D
Hasta yalan söylerse doktorun söyleyeceği de yalan olur.
E
Hikmet sahibi doktor, hastasına sıhhatinin kıymetini bilmesini öğütler.
Soru 11

Cenâ’ib-i mevkib-i Timûr Hân’a pîş-âheng ve Burusa muhârebesinde isâbet-i dâne-i tüfeng ile pây-ı bâd-peymâsı leng olduğını ifâdeden... Kânî’nin mektubundan alıntılanan yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerle yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinas
B
Tecnis
C
Kafiye
D
Seci
E
Tenasüp
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kasideyi el etek öpmeye benzeterek divanlarında hiç kasideye yer vermeyen, iyi şiirin muhakkak hak ettiği değeri bulacağını söyleyen şairlerden biridir?

A
Enis Dede
B
Kırımlı Rahmî
C
Şeyh Galip
D
Pertev
E
Nedim
Soru 13

Sâkî getir ol âbı ki âteş-hurûş ola
Her bir habâbı kulzüm-i dûzah-be-dûş ola
Şeyh Galip, yukarıdaki beyitte su ve ateş unsurlarını kullanarak paradoksal imaj oluşturmuştur. Şarabı kast ederek kullandığı suyun kabarcığını neye benzetmiştir?

A
Okyanusa
B
Gökyüzüne
C
Fıskiyeye
D
Fanusa
E
Kubbeye
Soru 14

Meger kilk-i sebük-cevlânın olmuş germ-rev Gâlib
Zemîn âteş zamân âteş bütün nakş u nigâr âteş
Yukarıdaki beyitte şairin kendine seslenmesiyle oluşan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
istiare
B
Tecrit
C
Teşbih
D
Telmih
E
Tevriye
Soru 15

Olurdı nokta kondurmak o mihre belki hâl-âsâ
Görünseydi felekde ayda bir bâri hilâl-âsâ
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
mef’ûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün
B
mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün
C
mef’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ilün
D
fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün
E
fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün
Soru 16

Rahat söyleyiş tarzını bir adım daha ileriye taşıyarak cinselliğin farklı biçimlerini manzumelerinde işleyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyyit Vehbî
B
izzet Molla
C
izzet Ali Paşa
D
Enderunlu Fazıl
E
Adanalı Sürurî
Soru 17

Mahlasnameleriyle tanınmış XVIII. yüzyıl şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nahifî
B
Hoca Neşet
C
Feyzî
D
Kâmî
E
Esrar Dede
Soru 18

Feyz âşiyânı mihr-i hüner cilvegâhısın
Subh-ı bahâr-ı şevka girîbansın ey gönül
Yukarıdaki beyitte geçen “aşiyan” ve “girîban” sözcüklerinin anlamları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
gölge-diken
B
boy-kadeh
C
yuva-elbise yakası
D
aydınlık-rüzgâr
E
umut-vakit
Soru 19

Doğumuna “eser-i aşk” terkibiyle tarih düşürülen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyh Galip
B
Koca Ragıp Paşa
C
Vehbî
D
Keçecizade izzet Molla
E
Nedim
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x