Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2012-2013 Final Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Vekilin tebligat konusundaki yetkisi kural olarak kararın icrasını da kapsar. II. Vekille takip edilen işlerde, vekiller birbirlerine doğrudan tebligat yapabilirler. III. Yargılamada mutlaka asılın bulunması gereken durumlarda tebligat vekile yapılamaz. IV. Birden fazla vekilin bulunması halinde tebligat muhataba yapılır. Vekile tebligat konusunda yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 2

Yabancı ülkeden gelen tebligatın Türkiye'de yapılmasında izlenen yol aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A
Dışişleri Bakanlığı - Cumhuriyet Başsavcılığı - Adalet Bakanlığı
B
Konsolosluk- Cumhuriyet Başsavcılığı - Dışişleri Bakanlığı
C
Adalet Bakanlığı - Konsolosluk- Cumhuriyet Başsavcılığı
D
Cumhuriyet Başsavcılığı - Dışişleri Bakanlığı - Adalet Bakanlığı
E
Dışişleri Bakanlığı - Adalet Bakanlığı - Cumhuriyet Başsavcılığı
Soru 3

Usulsüz tebligata ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bir tebligat usulsüzse kural olarak geçersizdir.
B
Muhatap usulsüz tebliği hiç öğrenmemişse tebligat hiç yapılmamış sayılır.
C
Muhatabın, usulsüz de olsa tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi sayılır.
D
Tebligatın usulsüz olup olmadığını ilgili mercii kendiliğinden dikkate almalıdır.
E
Tebligatın usulsüzlüğü, öğrenme tarihinden itibaren yedi gün içinde ileri sürülür.
Soru 4

İlk derece mahkemesi olarak Askeri Yargıtay dairelerince verilmiş bulunan kararların temyiz yolu ile incelenmesini yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A
Askeri Yargıtay Başsavcılığı
B
Askeri Yargıtay Başkanlığı
C
Askeri Yargıtay Genel Kurulu
D
Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu
E
Askeri Yargıtay Daireler Kurulu
Soru 5

Hukukî nitelik ve özellikleri itibariyle birbirine benzeyen uyuşmazlıkların aynı yargılama hukuku disiplinine ait ilke ve kurallar çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından kaynaklanan kümeleşmeye ne ad verilir?

A
Yargı kolu (çeşidi)
B
Kuvvetler ayrılığı
C
Yargı fonksiyonu
D
Yargı ayrılığı
E
Medeni Usul Hukuku
Soru 6

Adres değişikliğinin bildirilmemesi ve yeni adresin tespit edilememesi halinde aşağıdakilerden hangisi tebliğ tarihi sayılır?

A
Tebliğ evrakının en yakın kolluk birimine teslim edildiği tarih
B
Tebliğ evrakının eski adres muhtarlığına teslim edildiği tarih
C
Muhatabın tebligattan haberdar olduğu tarih
D
Eski adresteki binanın kapısına tebliğ evrakının yapıştırıldığı tarih
E
İlanen tebligatın yapıldığı tarih
Soru 7

I. Çalışma gün ve saatleri II. Resmi tatiller III. Gece vakti Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri avukat tarafından takip edilen işlerde, avukata bürosunda yapılacak tebligat zamanından sayılır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasında ortaya çıkan görev (yargı yolu) ve hüküm uyuşmazlıklarının giderilmesini konu alan yargı kolu (çeşidi) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adlî yargı
B
Uyuşmazlık yargısı
C
İdarî Yargı
D
Askeri ceza yargısı
E
Askeri idari yargı
Soru 9

Vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdiği kararlara karşı itiraz yoluyla başvurulacak mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıtay
B
Danıştay
C
Bölge idare mahkemesi
D
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
E
Askeri Yargıtay
Soru 10

Muhatap, usulsüz tebligat sebebiyle hiçbir şekilde yargılamaya katılamaz ve karar kesinleşirse, başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstinaf
B
Yargılamanın yenilenmesi
C
Temyiz
D
Şikayet
E
Karar düzeltme
Soru 11

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapar.
B
Kural olarak, iki daireden oluşur.
C
Başkanı hakkında disiplin kovuşturması Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılır.
D
Kararlarına karşı temyiz yoluyla Danıştay’a başvurulabilir.
E
Askeri hâkim sınıfından olmayan üyeleri, Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
Soru 12

Bilinen en son adreste tebligat yapılamaması veya adresin tebligata uygun olmadığının anlaşılması halinde aşağıdakilerden hangisi bilinen en son adres olarak kabul edilir?

A
Mesken adresi
B
Nüfusa kayıtlı olduğu yer adresi
C
İş adresi
D
MERNİS adresi
E
Mahalle muhtarlığı adresi
Soru 13

I. Tebligat yapılacak muhatabın bulunduğu yerdeki Türk Büyükelçiliği veya konsolosluğuna tebliğ evrakı gönderilir. II. Tebliğ evrakına, muhatabın ad ve soyadı, tam ve açık adresi, uyruğu doğru şekilde yazılır. III. Türk temsilciliğine gönderilen evrakın tebliği o ülkedeki yetkili makam aracılığı ile yapılır. IV. Tebligatı çıkaran merci bağlı bulunduğu bakanlık aracılığı ile tebligatı Dışişleri Bakanlığına ulaştırır. Yurtdışında bulunan yabancılara yapılan tebligatta izlenmesi gereken aşamalar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

A
II-I-III-IV
B
II-IV-I-III
C
I-III-IV-II
D
II-IV-III-I
E
IV-I-II-III
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi medeni yargı (hukuk yargısı) alanında yer alan özel görevli mahkemelerden (uzmanlık mahkemelerinden) biri değildir?

A
Kadastro mahkemesi
B
Asliye hukuk mahkemesi
C
Tüketici Mahkemesi
D
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi
E
İcra mahkemesi
Soru 15

I. Tebliğ memuru II. Köy muhtarı III. Hâkim IV. Muhatap Yukarıdaki kişi ya da kişilerden hangisi Tebligat Kanunu çerçevesinde suç işleyebilecek kimselerdendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve IV
D
III ve IV
E
I,II ve IV
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi muhatap yerine tebligat yapılacak kişilerden değildir?

A
Muhatabın ev arkadaş ı
B
Muhatabın hizmetçisi
C
Muhatabın iş ortağı
D
Muhatabın işçisi
E
Muhatabın eşi
Soru 17

I. Tebligat çıkarılması talebi II. Tebligatın ulaştırılması III. Tebligatı çıkaracak merci tarafından düzenlenmesi Yukarıda verilen tebligatın temel aşamaları sıraya konulacak olursa bu sıralama nasıl olmalıdır?

A
I-III-II
B
III-I-II
C
I-II-III
D
III-II-I
E
II-III-I
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tebliğ anında belirtilen adreste kimsenin bulunmaması durumunda yapılacak işlerdendir?

A
Tebligatın gazetede ilan edilmesi
B
Tebliğ evrakının mercie iade edilmesi
C
Adreste bulunmama nedeninin araştırılması
D
Tebligatın ertesi gün yapılması
E
Tebliğ evrakının yöneticiye bırakılması
Soru 19

Sulh ceza mahkemelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sulh ceza mahkemelerinin yanında, ceza iddiası görevini yapan savcılık makamı yoktur; asliye ceza mahkemelerinin yanındaki Cumhuriyet Başsavcılığı, bu mahkemenin yargı çevresinde bulunan sulh ceza mahkemelerinin de yanında sayılır.
B
Genel görevli, ilk derece yargı yerleri arasında yer alan toplu mahkemelerdir.
C
Sulh ceza mahkemesinin birden fazla dairesi arasındaki ilişki görev ilişkisidir.
D
Her ilçe merkezinde Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından kurulurlar
E
Ceza yargısı alanında “özel” görevli mahkeme niteliğindedirler.
Soru 20

I. Kanun hükmünde kararname ile mahkeme kurulabilir. II. Mahkemenin görev ve yetkisinin, yürürlükte bulunan kanunlar aracılığıyla ve yargılanacak olan uyuşmazlığın gerçekleşmesinden önce belirlenmesine kanunî hâkim ilkesi denir. III. İstinaf mahkemeleri de denilebilecek ikinci derece mahkemeleri, konusu uyuşmazlığın maddi ve hukuki yönünün tekrar incelenmesi olan istinaf kanun yoluna başvuru mercileri olup, ilk derece mahkemeleri ile üst derece mahkemeleri arasında yer alan mahkemelerdir. Mahkemelerin kuruluşuna ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x