Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2012-2013 Vize Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Adli, idari ve askeri yargı mercilerinden en az ikisi tarafından görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

A
Görev uyuşmazlığı
B
İşbölümü uyuşmazlığı
C
Hüküm uyuşmazlığı
D
Yargı yolu uyuşmazlığı
E
Yetki uyuşmazlığı
Soru 2

Askeri düzen içinde, emir ve komuta zincirine uyulmasının sağlanması ile hiyerarşik yapılanmanın korunması amacını güden askeri yargı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel askeri ceza yargısı
B
Askeri disiplin ceza yargısı
C
Adli askeri yargı
D
Askeri idari yargı
E
Askeri soruşturma yargısı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın karar organlarından biri değildir?

A
Danıştay Genel Kurulu
B
idari işler Kurulu
C
Genel Sekreterlik
D
idari Dava Daireleri Kurulu
E
Vergi Dava Daireleri Kurulu
Soru 4

Soybağına ilişkin uyuşmazlıkları çözmekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Aile mahkemesi
C
Sulh hukuk mahkemesi
D
Asliye ticaret mahkemesi
E
İcra mahkemesi
Soru 5

Uyuşmazlık mahkemesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kararları aleyhine Danıştay’a başvurulabilir.
B
Hukuk ve ceza bölümlerine ayrılır.
C
Bir başkan ile on iki asıl, on iki yedek üyeden kurulur.
D
Vereceği ilke kararları Resmi Gazete’de yayımlanır.
E
Görev konusundaki ilke kararları, Uyuşmazlık Mahkemesi’ni ve bütün yargı mercilerini bağlar.
Soru 6

Asliye hukuk mahkemesinin birden fazla dairesi arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

A
Görev ilişkisi
B
İş dağılımı ilişkisi
C
İşbölümü ilişkisi
D
Yetki ilişkisi
E
Yargı kolu ilişkisi
Soru 7

Tüketici mahkemesinde dava açmadan önce tüketici sorunları hakem heyetine başvurunun zorunlu olduğu hallere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu halde, tüketici sorunları hakem heyetinin vereceği kararlar aleyhine itiraz yoluna başvurulması icrayı durdurur.
B
Bu halde, tüketici sorunları hakem heyetinin vereceği kararlar tarafları bağlar.
C
Bu halde, tüketici sorunları hakem heyetinin vereceği kararlar, İcra ve İflâs Kanunu’nun ilâmların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.
D
Bu halde, tüketici sorunları hakem heyetinin vereceği kararlar aleyhine, taraflar 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler.
E
Bu halde, hakem heyetince verilmiş bir karar olmaksızın, tüketici mahkemesinde doğrudan doğruya dava açılamaz.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın yürürlükteki metninde yüksek mahkeme olarak düzenlenmemiştir?

A
Anayasa mahkemesi
B
Yüksek Seçim Kurulu
C
Danıştay
D
Uyuşmazlık mahkemesi
E
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
Soru 9

Hâkimlik teminatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hâkimler, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından ancak bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle yoksun kılınabilirler.
B
Hâkimler kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemezler.
C
Hâkimler azlolunamazlar.
D
Hâkimlerin özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
E
Adli ve idarî yargı hâkim ve savcılarının mesleğe kabul edilme, atanma ve nakil, disiplin cezası uygulanması, görevden uzaklaştırılması gibi bütün özlük işleri hakkında karar vermek yetkisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na aittir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açma hakkına sahip değildir?

A
iktidar partisi meclis grubu
B
Cumhurbaşkanı
C
TBMM üye tamsayısının beşte biri tutarındaki milletvekili
D
Anamuhalefet Partisi Meclis Grubu
E
Başbakan
Soru 11

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan idari dava türüne ne ad verilir?

A
Tazminat davası
B
İptal davası
C
Alacak davası
D
Tespit davası
E
Tam yargı davası
Soru 12

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anayasa Mahkemesi’nin bütün kararları aleyhine yine Anayasa Mahkemesi’nde itiraz yoluna başvurulabilir.
B
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
C
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
D
Anayasa Mahkemesi’nin bütün kararları Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve kural olarak derhâl yürürlüğe girer.
E
Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu tüm kararlar yasama, yürütme ve yargı organları ile idare makamlarını ve tüm gerçek ve tüzelkişileri bağlar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay üyeliğine seçilebilecek kişilerden değildir?

A
Bakan
B
Müsteşar
C
Vali
D
Noter
E
General
Soru 14

Askeri Yargıtay daire kararlarına karşı ilk derece askeri mahkemelerin verdikleri direnme kararlarını incelemek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A
Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu
B
Askeri Yargıtay Genel Kurulu
C
Askeri Yargıtay Daireler Kurulu
D
Askeri Yargıtay Başkanlığı
E
Askeri Yargıtay Başsavcılığı
Soru 15

Aşağıdaki mahkemelerden hangisinin kuruluşu tabii hâkim (doğal yargıç) ilkesine aykırılık oluşturur?

A
Sulh ceza mahkemeleri
B
Asliye ceza mahkemeleri
C
Ağır ceza mahkemeleri
D
Aile mahkemeleri
E
Sıkıyönetim Mahkemeleri
Soru 16

Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları görmekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
İdare mahkemesi
B
İcra mahkemesi
C
Sayıştay
D
Vergi mahkemesi
E
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, adli yargı ilk derece mahkemelerinden değildir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Ağır ceza mahkemesi
C
Bölge adliye mahkemesi
D
İcra mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargı işi değildir?

A
Ergin kılınma
B
Kıymetli evrakın iptali
C
Evlenmeye izin verilmesi
D
Boşanma
E
Ad ve soyadının değiştirilmesi
Soru 19

Mahkemelerin kuruluşuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mahkemeler, yargı sistemine ilişkin derecelendirmede bulundukları yere göre, tek hâkimli mahkemeler ve çok hâkimli (toplu) mahkemeler olarak ikiye ayrılırlar.
B
Genel görevli mahkemeler, belirli kişiler ya da meslek mensupları arasında çıkan uyuşmazlıklara veya belirli türdeki uyuşmazlıklara bakmak üzere kurulmuş olan mahkemelerdir.
C
İstinaf mahkemeleri, bir davayı ilk evrede gören ve karara bağlayan yargı yerleridir.
D
Mahkemelerin kuruluşu, görevleri, yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri yönetmelikle düzenlenir.
E
Mahkemelerin kuruluşunda egemen olan ilkelerden biri olan tabii hâkim (doğal yargıç) ilkesi, adil yargılanma hakkının bir unsurunu oluşturur.
Soru 20

Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini yapmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay
B
İdare mahkemesi
C
Askeri Yargıtay
D
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
E
Askeri Mahkeme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x