Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2013-2014 Final Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilen üye sayısı kaçtır?

A
5
B
4
C
3
D
2
E
1
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘mahkemelerin bağımsızlığı’’ ilkesi ile ilgili teminatlardan biri değildir ?

A
Hâkimler görevlerinde bağımsızdır.
B
Mahkemelere emir ve talimat verilemez.
C
İdare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.
D
Hâkimler kanunlarda belirtilenler dışında başka görev alamazlar.
E
Hâkimler azlolunamaz.
Soru 3

Asliye ticaret mahkemesi kurulmamış yerlerde ticaret mahkemesinin görev alanına giren iş ve davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
iş Mahkemesi
C
Tüketici Mahkemesi
D
Kadastro mahkemesi
E
Asliye hukuk mahkemesi
Soru 4

Tüketici mahkemeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tek hâkimlidirler.
B
İlk derece mahkemelerindendir.
C
Tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlık davacı sıfatına sahip olabilir.
D
Basit yargılama usulü uygulanır.
E
Açılacak davalar dava açma harcına tabidir.
Soru 5

Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini inceleme veya düşünce bildirme aşağıdaki Danıştay dairelerinden hangisinin görevidir?

A
birinci Daire
B
ikinci Daire
C
üçüncü Daire
D
dördüncü Daire
E
beşinci Daire
Soru 6

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay tetkik hâkimliğine atanabilmek için meslekte hizmet verme süresi en az kaç yıldır?

A
3
B
5
C
7
D
8
E
10
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi savaş zamanlarında askeri mahkemelerin bakacağı davalardan biri değildir?

A
Asker kişilerin işledikleri suçlara ait bütün davalar
B
Asker kişilerle birlikte suç işleyen sivil kişilere ait davalar
C
Savaş halinde devletin güvenliğine karşı işlenen suçlara ilişkin davalar
D
Savaşta esir edilenlerin işledikleri suçlara ait bütün davalar
E
Adliye mahkemelerinin bulunmadığı savaş bölgelerinde işlenmiş suçlara ait bütün davalar
Soru 8

Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ve Sayıştay kararları arasında doğan uyuşmazlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sayıştay kararları esas alınır.
B
Uyuşmazlık Mahkemesi kararları esas alınır.
C
Yargıtay kararları esas alınır.
D
Danıştay kararları esas alınır.
E
Anayasa Mahkemesi kararları esas alınır.
Soru 9

Tüzel kişi adına tebligat yapılacak temsilci normal iş saatlerinde tebligat yapılacak yerde bulunmadığında tebligat memuru tarafından yerine getirilmesi gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tebliğ evrakı başka bir zaman temsilciye tebliğ edilmelidir.
B
Tebliğ evrakı posta yoluyla tebliğ edilmelidir.
C
Tebliğ evrakı ilanen tebliğ edilmelidir.
D
Tebligat o yerde bulunan memur ya da müstahdemlerden birine yapılır.
E
Tebliğ evrakı geri çekilmelidir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kolluk kuvveti marifetiyle tebligat yapılabilecek öncelikli durumlardan biri değildir?

A
Diğer kanunlarda hüküm bulunması halinde
B
Gecikmesinde zarar doğabilecek işlerde
C
Aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarmaya yetkili kurumlar arasında
D
Yargı mercilerinin takdiri halinde
E
Aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarmaya yetkili kurumlarda çalışan kişilere
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi takip ettikleri davalarda makbuz karşılığında birbirlerine tebligat yapabilir?

A
hakimler
B
Savcılar
C
Yazı işleri müdürleri
D
Stajyerler
E
Avukatlar
Soru 12

Tebligat memuru tarafından tebliğ işlemini tespit eden belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tebliğ mazbatalı zarf
B
Tebliğ mazbatası
C
Davetiye
D
Makbuz
E
Tebliğ pusulası
Soru 13

Tebliğle işlemeye başlayan süre adli tatilde dolarsa yasal süre, tatilin bittiği günden itibaren ne kadar uzar?

A
5 gün
B
10 gün
C
15 gün
D
1 hafta
E
2 hafta
Soru 14

Muhatabın bilinen adreslerine tebligat yapılamayıp, adres kayıt sistemindeki adresine tebligat çıkarıldığında muhatabın buradaki adres kaydının gerçeği yansıtmaması durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tebligat yapılmamış sayılır.
B
Tebligat için yeni adres tespit edilmeye çalışılır.
C
Tebligatın yapılmış olmasının sonuçları doğar.
D
Tebligat ilanen yapılır.
E
Tebliğ evrakının yeniden düzenlenmesi gerekir.
Soru 15

Tebliğ yapılacak kimse imza atacak kadar yazı bilmiyorsa tebliğ edilecek evraka bastırılacak parmağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sol elinin işaret parmağı
B
Sağ elinin başparmağı
C
Sol elinin başparmağı
D
Sağ elinin işaret parmağı
E
Sağ elinin herhangi bir parmağı
Soru 16

Muhatabın veya yerine tebligat yapılacak kimsenin o sırada adreste bulunmaması halinde, tebliğ tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İhbarnamenin muhatap tarafından görüldüğü tarih
B
İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih
C
İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen yedinci gün
D
İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen onuncu gün
E
İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün
Soru 17

Aşağıdaki durumlardan hangisinde kural olarak ilanen tebligat yapılması gerekir?

A
Muhatabın adresinin meçhul olması
B
Muhatabın yurtdışında ikamet ediyor olması
C
Tebligatı çıkartan merciin ilanen tebligat kararı alması
D
Tebligatın acilen yapılmasının gerekmesi
E
Tebligatın belirli bir parasal tutarı aşıyor olması
Soru 18

Mahkeme kararının usulüne aykırı olarak tebliğ edildiği ve geç öğrendiğini beyan ederek, süresinden sonra kanun yoluna başvuran tarafın, kanun yolu süresini geçirdiği gerekçesi ile mahkemece bu talebinin reddedilmesine karşı kanun yoluna başvurabileceği süre kaç gündür?

A
7
B
10
C
15
D
20
E
30
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu’nda düzenlenen özel suçlardan biri değildir?

A
Tebliğ edilen evrakı kaybetmek
B
Yanlış adres bildirilmesi
C
Kendisine yapılması gereken tebligatı almamak
D
Yalan beyan
E
Muhatap adına tebligat yapılan kimsenin tebligat evrakını muhataba vermemesi
Soru 20

Bir tebligatın usulsüzlüğü kural olarak aşağıdaki mercilerden hangisinde ileri sürülür?

A
İcra mahkemesinde
B
İcra dairesinde
C
Tebligatı çıkartan mercide
D
Genel görevli mahkemelerde
E
Muhatabın adresinde
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x