Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2013-2014 Vize Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anayasa Mahkemesi üyeliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez.
B
Anayasa Mahkemesi üyeleri asli görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamazlar.
C
Anayasa Mahkemesi üyeleri atmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar.
D
Anayasa Mahkemesi üyeleri yirmi yıl için seçilirler.
E
Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden sona erer.
Soru 2

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kurul, 22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşur.
B
Kurul, 3 daire halinde çalışır.
C
Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken Adalet Bakanlığı’na bağlıdır.
D
Kurulun başkanı adalet bakanıdır.
E
Kurul, başkanlık, genel kurul, daireler ve hizmet birimlerinden oluşur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden biri değildir?

A
Kamu tüzel kişilerinin bireysel başvurularını karara bağlamak
B
Siyasi partilerin kapatılması talebiyle açılan davalara bakmak
C
Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimini yapmak
D
Siyasi partilerin mali denetimlerini yapmak
E
Yasama dokunulmazlığı kaldırılan veya milletvekilliğinin düşmesine karar verilen milletvekillerinin durumuyla ilgili itirazları karara bağlamak
Soru 4

Mahkemenin görev ve yetkisinin yargılanacak olan uyuşmazlığın gerçekleşmesinden önce yürürlükte bulunan kanunlar aracılığıyla belirlenmiş olmasına ilişkin ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk devleti ilkesi
B
Tabii hâkim (doğal yargıç) ilkesi
C
Kanuni hakim ilkesi
D
Anayasanın üstünlüğü ilkesi
E
Adil yargılanma ilkesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na üye seçemez?

A
Cumhurbaşkanı
B
Yargıtay Genel kurulu
C
Başbakan
D
Danıştay Genel Kurulu
E
Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı alanında yer alan tek hâkimli mahkemelerden biri değildir?

A
Asliye ceza mahkemesi
B
Ağır ceza mahkemesi
C
iş Mahkemesi
D
Asliye hukuk mahkemesi
E
Sulh ceza mahkemesi
Soru 7

556 sayılı Markaların Korunması
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’de öngörülen davalara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye ticaret mahkemesi
B
iş Mahkemesi
C
Sulh hukuk mahkemesi
D
Tüketici Mahkemesi
E
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi
Soru 8

İş mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İş mahkemeleri adli yargı alanındaki özel görevli, ilk derece yargı yerleri arasında yer alırlar.
B
İş mahkemelerinde kural olarak basit yargılama usulü uygulanır.
C
Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin iş mahkemelerinde açtıkları davalara adli ara vermede de bakılır.
D
Bir yerde birden fazla iş mahkemesi kurulmuşsa, bunlar arasındaki ilişki görev ilişkisidir.
E
İş mahkemelerinde görülen davalarda mahkeme, ilk oturumda tarafları sulhe teşvik eder.
Soru 9

Bölge adliye mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A
Bölge adliye mahkemeleri hukuken kurulmuş olmakla birlikte fiilen çalışmaya başlamamıştır.
B
Bölge adliye mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.
C
Her bölge adliye mahkemesinde bir başkan bulunur ve başkanlık, başkan ile yazı işleri müdürlüğünden oluşur.
D
Bölge adliye mahkemeleri adli yargı ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlar.
E
Bölge adliye mahkemeleri daireleri, idari dava daireleri ile hukuk ve ceza dairelerinden oluşur.
Soru 10

Asliye hukuk mahkemesi ile sulh hukuk mahkemesi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A
İş dağılımı ilişkisi
B
Yargı kolu ilişkisi
C
Görev ilişkisi
D
İşbölümü ilişkisi
E
Yetki ilişkisi
Soru 11

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca Danıştay’ın ilgili dairesince verilen lüzumu muhakeme kararlarını itiraz üzerine incelemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay Başkanlık Kurulu
B
Danıştay Genel Kurulu
C
Danıştay idari dava dairesi
D
Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu
E
Danıştay İdari İşler Kurulu
Soru 12

İdari yargı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.
B
İdari yargı yerleri idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.
C
Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler idari yargı denetimi dışındadır.
D
İdari yargıda delillerin araştırılmasında taraflarca hazırlama ilkesi uygulanır.
E
İdari yargıda inceleme kural olarak evrak üzerinde yapılır.
Soru 13

Danıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
On dördü dava, biri idare olmak üzere on beş daireden oluşur.
B
İdare ve vergi mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını üst derece mahkemesi sıfatıyla inceler ve karara bağlar.
C
Merkezi idarenin danışma organı sıfatıyla bazı idari görevler yerine getirir.
D
Danıştay başkanının seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreterliği görevini yapar.
E
Danıştay meslek mensuplarının tamamı idari hâkim ve savcılık yapanlar arasından seçilir.
Soru 14

Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını inceleyip, kesin olarak karara bağlayan merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıtay
B
Sayıştay
C
Danıştay
D
Bölge idare mahkemesi
E
Uyuşmazlık mahkemesi
Soru 15

İdare mahkemelerinin tek hâkimle verdiği kararlara karşı itiraz yoluyla başvurulacak mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıtay
B
Bölge idare mahkemesi
C
Danıştay
D
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
E
Askeri Yargıtay
Soru 16

Askeri ceza yargısı alanında faaliyet gösteren askeri mahkemeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu mahkemeler Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.
B
Bu mahkemeler genel askeri ceza yargısı alanında ilk derece mahkemesi olarak görev yaparlar.
C
Bu mahkemelerde birer kalem teşkilatı bulunur.
D
Savaş hali haricinde asker olmayan kişiler askeri mahkemelerde yargılanamaz.
E
Askeri mahkemeler 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu’nda aksi yazılı olmadıkça üç askeri hâkimden oluşur.
Soru 17

Adli, idari ve askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması halinde ortaya çıkan uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olumlu yetki uyuşmazlığı
B
Olumsuz görev uyuşmazlığı
C
Olumsuz hüküm uyuşmazlığı
D
Olumlu görev uyuşmazlığı
E
Olumlu hüküm uyuşmazlığı
Soru 18

Askeri Yargıtay kural olarak kaç daireden oluşur?

A
5
B
7
C
10
D
13
E
16
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay Genel Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?

A
Askeri Yargıtay’da boşalan üyelikler için yapılacak seçimin zamanını ve seçilecek üye sayısını tespit etmek
B
Askeri Yargıtay üye adaylarını seçmek
C
Askeri Yargıtay İçtüzüğü’nün uygulanmasında çıkan uyuşmazlıkları kesin olarak karara bağlamak
D
Anayasa Mahkemesi’ne, Askeri Yargıtay’dan gösterilecek üye adaylarını özel kanununa göre seçmek
E
Askeri Yargıtay’ın çalışma esasları ile ilgili içtüzüğü yapmak ve değiştirmek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesi’ne üye seçmekle görevli değildir?

A
Sayıştay Genel Kurulu
B
Yargıtay Ceza Genel Kurulu
C
Danıştay Genel Kurulu
D
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu
E
Askeri Yargıtay Genel Kurulu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x