Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2014-2015 Vize Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz?

A
Cumhurbaşkanını
B
Bakanlar Kurulu üyesini
C
Rektörü
D
Yargıtay Başkanını
E
Sayıştay Başkanını
Soru 2

Yargısal usuller uygulanarak hukuki uyuşmazlıkların ve hukuka aykırılık iddialarının kesin olarak çözümlenmesi fonksiyonunu gösteren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
İdari
B
Maddi
C
Hukuki
D
Şekli
E
Organik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’ne soyut norm denetimi için başvuramaz?

A
Yüz on milletvekilinden oluşan TBMM üyeleri
B
Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu
C
iktidar partisi meclis grubu
D
Cumhurbaşkanı
E
Başbakan
Soru 4

Hâkimlik teminatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hâkimler azlolunamazlar.
B
Hâkimler bir mahkeme kaldırılmış olsa bile aylık ve ödeneklerinden yoksun bırakılmazlar.
C
Hâkimlerin meslek içi eğitimlerinin kanunla düzenlenmesi gerekir.
D
Hâkimler 60 yaşından önce kendileri istemedikçe emekliye sevk edilemezler.
E
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hakimlik teminatı esaslarına göre kurulur.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargıya dâhil olan işlerden biri değildir?

A
Ergin kılınma
B
Evlenmeye izin verilmesi
C
Bir kimsenin gaipliğine karar verilmesi
D
Taşınır malda ortaklığın giderilmesi
E
Mirasçılık belgesi verilmesi
Soru 6

İçtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmek görevi Yargıtay’ın aşağıdaki kurullarından hangisine aittir?

A
Yargıtay Ceza Genel Kurulu
B
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
C
Yargıtay büyük genel kurulu
D
Yargıtay Başkanlar Kurulu
E
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu
Soru 7

Ceza yargısında, yargılama faaliyeti sırasında kamu adına kanun yollarına başvurma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Cumhuriyet Başsavcılığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Hâkimler ve Savcılar Üst Kurulu
D
Mahkeme başkanı
E
Mahkeme kalemi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi özel ceza mahkemelerinden biri değildir?

A
Çocuk mahkemesi
B
Çocuk ağır ceza mahkemesi
C
Ağır ceza mahkemesi
D
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
E
Kadastro mahkemesi
Soru 9

Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu’nun üye sayısı kaçtır?

A
3
B
5
C
10
D
15
E
20
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?

A
Asker kişilerin askeri hizmetine ilişkin birden fazla dairenin görev alanına giren davalara bakmak
B
Uyuşmazlık mahkemesine üye seçmek
C
Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek
D
İçtihatların değiştirilmesi hakkında karar vermek
E
1602 sayılı Kanunun 91. maddesinde yazılı iç tüzüğü yapmak
Soru 11

İdari yargıda açılan tam yargı davaları, adli yargı hukuk mahkemelerinde görülen aşağıdaki davalardan hangisine benzer?

A
Tespit davaları
B
Edim davaları
C
Yenilik doğuran davalar
D
Tazminat davaları
E
Ceza davaları
Soru 12

Danıştay Kanunu’nda öngörülen iç tüzük ve yönetmelikleri kabul eden Danıştay Kurulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
idari işler Kurulu
B
idari Dava Daireleri Kurulu
C
İçtihatları Birleştirme Kurulu
D
Danıştay Genel Kurulu
E
Başkanlık Kurulu
Soru 13

Danıştay Başkanlık Kurulu kaç asıl ve yedek üyeden oluşur?

A
Dört asıl iki yedek
B
Dört asıl dört yedek
C
Beş asıl beş yedek
D
Altı asıl dört yedek
E
Sekiz asıl dört yedek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalardan biri değildir?

A
Bakanlar Kurulu kararlarının iptaline ilişkin başvurular
B
Danıştay dairelerince yürütmenin durdurulmasına istemleri hakkında kararlara karşı yapılan itiraz başvuruları
C
Maliye Bakanlığınca çıkartılan genel tebliğlerin iptaline ilişkin başvurular
D
Kamu kurumlarınca çıkartılan yönetmeliklerin iptaline ilişkin başvurular
E
Tahkim yolu öngörülmemiş kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz sözleşmelerinden doğan davalar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay’da yer alan kurullardan biri değildir?

A
Daireler Kurulu
B
Başkanlar Kurulu
C
Genel Kurul
D
Yüksek Disiplin Kurulu
E
Yüksek Denetim Kurulu
Soru 16

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilir?

A
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B
Danıştay
C
Yargıtay
D
TBMM
E
Anayasa mahkemesi
Soru 17

Uyuşmazlık Mahkemesi’nde geçici raportör olarak görevlendirilebilmek için hâkimlik ve savcılık sınıfından sayılan hizmetlerde en az kaç yıl çalışılması gerekir?

A
3
B
4
C
5
D
6
E
10
Soru 18

Askeri birinci sınıf hâkimler arasından Askeri Yargıtay’a üye seçilecek olanların sahip olmaları gereken en az rütbe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarbay
B
Albay
C
binbaşı
D
Yüzbaşı
E
Teğmen
Soru 19

Kara Kuvvetleri Komutanı görevleri ile ilgili suçlardan dolayı aşağıdaki mahkemelerden hangisinde yargılanır?

A
Askeri Yargıtay
B
Askerî mahkemeler
C
Yüce Divan
D
Sıkıyönetim Mahkemeleri
E
Yargıtay
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x