Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerinden biri değildir?

A
Vergi mahkemesi
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
Asliye hukuk mahkemesi
D
Ağır ceza mahkemesi
E
Bölge adliye mahkemesi
Soru 2

Aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisi 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile kaldırılmıştır?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Yargıtay
C
Askeri Yargıtay
D
Uyuşmazlık Mahkemesi
E
Danıştay
Soru 3

2017 yılında yapılan Anayasa değişikliğine göre Anayasa Mahkemesi kaç üyeden kurulur?

A
10
B
12
C
15
D
18
E
23
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri değildir?

A
Milletlerarası antlaşmaların Anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemek
B
Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak
C
Bireysel başvuruları karara bağlamak
D
Siyasi partilerin mali denetimini yapmak
E
Normların Anayasaya uygunluğunu denetlemek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hâkimlik teminatına ilişkin temel ilkelerden biri değildir?

A
Hâkimler, 65 yaşından önce kendi istekleri dışında emekliye sevk edilemezler.
B
Hâkimler azlonulamazlar.
C
Hâkimlerin nitelik, hak, ödev, meslek içi eğitim ve diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
D
Yargı yetkisinin kullanılmasında hiçbir organ, makam,mercii veya kişi, hâkimlere emir ve talimat veremez.
E
Hâkimler, aylık, ödenek ve diğer haklarından yoksun kılınamazlar.
Soru 6

Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan bir yargı çevresinde, bir ticari dava asliye hukuk mahkemesinde açılırsa, mahkeme ne şekilde işlem yapmalıdır?

A
Davaya asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla devam etmelidir.
B
Yetkisizlik kararı vermelidir.
C
Davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.
D
Görevsizlik kararı vermelidir.
E
işbölümüne aykırılık nedeniyle gönderme kararı vermelidir.
Soru 7

__________ adli yargı ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Uyuşmazlık Mahkemesi
B
Bölge adliye mahkemeleri
C
Anayasa Mahkemesi
D
Bölge idare mahkemeleri
E
Danıştay
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi özel görevli ceza mahkemelerinden biridir?

A
Ağır ceza mahkemesi
B
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
C
Asliye ceza mahkemesi
D
Tüketici mahkemesi
E
iş mahkemesi
Soru 9

Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla kurulan merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağır ceza mahkemesi
B
icra ceza mahkemesi
C
Asliye ceza mahkemesi
D
Cumhuriyet savcılığı
E
Sulh ceza hâkimliği
Soru 10

Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edilebilir?

A
5
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 11

İdare mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
idare mahkemelerinde inceleme kural olarak evrak üzerinden yapılır.
B
idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde karar verebilirler.
C
Delillerin araştırılmasında re'sen araştırma ilkesi uygulanır.
D
idari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.
E
idari yargı kolu içerisinde genel görevli mahkemelerdir.
Soru 12

Merkezi idarenin danışma organı olarak idari görevler de yerine getiren, idari yargı kolu içerisinde ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi mahkemesi
B
idare mahkemesi
C
Danıştay
D
Bölge idare mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı kolu içerisinde yer alan ilk derece mahkemelerinden biridir?

A
Kadastro mahkemesi
B
icra mahkemesi
C
Tüketici mahkemesi
D
iş mahkemesi
E
Vergi mahkemesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın karar organları arasında yer almaz?

A
Sosyal ve idari işler Müdürlüğü
B
idari işler Kurulu
C
Başkanlar Kurulu
D
Yüksek Disiplin Kurulu
E
içtihadı Birleştirme Kurulu
Soru 15

İdare hukuku alanında, ihlâl edilmiş bir hakkın yerine getirilmesi ya da uğranılan zararın giderilmesinin talep edildiği dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tespit davası
B
Tam yargı davası
C
iptal davası
D
Tazminat davası
E
Alacak davası
Soru 16

Adli ve idari mercilerin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş bulunması halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A
Olumsuz görev uyuşmazlığı
B
Olumlu görev uyuşmazlığı
C
Hüküm uyuşmazlığı
D
Soyut norm denetimi
E
Somut norm denetimi
Soru 17

Uyuşmazlık Mahkemesinde geçici raportörlerin görevlerini aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
Genel Kurul
B
Yazı işleri Müdürlüğü
C
Başsavcılar
D
Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı
E
Adalet Bakanı
Soru 18

Adli ve idari yargı mercileri tarafından görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
işbölümü itirazı
B
Olumlu görev uyuşmazlığı
C
Hüküm uyuşmazlığı
D
Anayasaya aykırılık iddiası
E
Olumsuz görev uyuşmazlığı
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x