Yeni Toplumsal Hareketler 2017-2018 Final Sınavı

Yeni Toplumsal Hareketler 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ana akım medyaya örnek olarak gösterilebilir?

A
Birfanzin
B
Yerel düzeyde yayın yapan bir televizyon kanalı
C
Büyük medya gruplarından bağımsız bir haber sitesi
D
Kurum içi iletişimi sağlayan bir bülten
E
Ulusal çapta yayın yapan yüksek tirajlı bir gazete
Soru 2

Yeşil Partiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Taban demokrasisini esas alırlar.
B
Yerelleşme ilkelerine dayalıdır.
C
Geleneksel siyasal partilerden farklı bir parti yapısına sahiptirler.
D
Yeni toplumsal hareketler içinden ortaya çıkmışlardır.
E
Dünyada ilk yeşil parti ABD’de kurulmuştur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçları çerçevesinde var olan toplumsal işlevlerinden biri değildir?

A
Demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmak
B
Topluma devlet karşısında bir koruma sağlamak
C
Çoğulcu toplum yapısını geliştirerek, egemen aktörlere karşı dengeleri sağlayan bir unsur olmak
D
Hükümetlere karşı alternatif bir güç oluşturmak
E
Kamuoyu oluşturarak bireylerin taleplerini dile getirmeleri için uygun ortam sağlamak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi rasyonel tercih kuramının toplumsal hareketleri açıklarken yararlandığı kavramlardan biri değildir?

A
Talepler
B
Rasyonalite
C
Sınırlılıklar
D
Toplumsal ağlar
E
Fırsatlar
Soru 5

Göçmenlerin siyasi katılımı araştırmalarında yeni yönelimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumsal cinsiyet yapıları göçmen entegrasyonu ve göçmenlerin ulus-ötesi alana katılımlarına etki etmektedir.
B
Mevcut araştırmalar ve göç deneyimi ulus-ötesi göçmen siyasetinin yerel liderlerinin kadınlar olduğunu göstermektedir.
C
Sınıf ve etnik-milli köken göçmenlerin entegrasyon süreçlerini etkilemektedir.
D
Din göçmenlerin siyasal seferberliğini tetiklemektedir.
E
Araştırmalar kadın ve erkek göçmenlerin göç alan ülke toplumuyla ilişkilerinde farklılıklar bulunduğunu ortaya koymaktadır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi parçalı asimilasyon kuramının varsayımlarından biridir?

A
Göçmenin göç alan ülke ve sosyokültürel bağlama tam anlamıyla entegrasyonunu öngörür.
B
Asimilasyon sürecinin doğrusal bir şekilde geliştiğini varsayar.
C
Göçmen topluluğunun yoksul ve alt sınıflara entegrasyonu söz konusuysa göçmen toplululuğunun uyumsuzluğu sorunu ortaya çıkar.
D
Göçmenin kendi ülkesine karşı hissettiği aidiyeti ve kimliklerini geride bıraktığını iddia eder.
E
Göç gönderen ülkeyle bağları sürdürmenin göç alan ülkeye olan aidiyeti zayıflatacağını varsayar.
Soru 7

Kadınları özgürleştirmenin yolunun tamamen yeni bir düzenden geçmesi gerektiğini vurgulayan, aynı zamanda da farklılık olgusuna vurgu yapan feminizm türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist Feminizm
B
Muhafazakâr Feminizm
C
Kemalist Feminizm
D
Devlet Feminizmi
E
Radikal Feminizm
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi birinci dalga doğa korumacılık hareketinin özelliklerinden biri değildir?

A
Aşırı tüketimciliği hedef alması
B
Yaban yaşamının korunmasını önemsemesi
C
Yaşlı ormanların korunması amacına dönük olması
D
Doğal yaşam alanlarının korunması için çalışması
E
Asıl olarak Avrupa ve Kuzey Amerika kökenli bir hareket olması
Soru 9

Avrupa'da Rönesans ile toplumsal değişme düşüncesinin ortaya çıkmasının arka planında yatan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı’da burjuva sınıfı sayesinde kilisenin otoritesinin sarsılması
B
Ölüm oranlarındaki azalmaya bağlı olarak nüfusun artması
C
Tarımda çiftçilik tekniklerinin ve tarımsal üretimin gelişmesi
D
insanların kaderlerine hakim olabilecekleri fikrinin gelişmesi
E
Demiryolunun bulunması ve taşımacılıkta devrimin gelişmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya henüz ortaya çıkmadan yaşanmış bir toplumsal hareket örneğidir?

A
Radyomu istiyorum eylemleri
B
Arap Baharı
C
Podemos’un ortaya çıkışı
D
Occupy Wall Street eylemleri
E
indignados
Soru 11

19. yüzyılı basılı kültür, 20. yüzyılı elektronik kültür olarak tanımlayan anlayış 21. yüzyılı aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlamaktadır?

A
internet çağı
B
Dijital kültür
C
Sosyal medya çağı
D
Online kültür
E
Sanal kültür
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde ve eğitim kurumlarında toplumsal eylem içinde öğrenmenin örnekleri olarak değerlendirilen yeni öğrenme biçimlerden biri değildir?

A
Eleştirel profesyonel eğitim
B
Örgütsel öğrenme
C
Geleneksel eğitim
D
Eylem sırasına öğrenme
E
Deneyimsel eğitim
Soru 13

Türkiye’de çevre hareketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1980 öncesi dönem Çevreci Uyanış Dönemi olarak adlandırılmıştır.
B
Çevre konusundaki toplumsal duyarlılık özellikle 1990’lardan sonra yükselmiştir.
C
Çevre örgütlerinin ağırlıklı olarak büyük kentlerde etkinlik göstermekte olduğu görülmektedir.
D
Çevre örgütlerine üyelik oranı düşüktür.
E
Çevreyle ilgili protesto hareketlerine katılım yüksektir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi TÜSEV’in 2006 yılında gerçekleştirdiği “Uluslararası STEP Türkiye Ülke Raporu” adlı araştırmada saptamış olduğu sorunlu alanlardan bir değildir?

A
Kurumsallaşma eksikliği
B
Yönetişim sorunu
C
Araç eksikliği
D
Güven eksikliği
E
Katılım eksikliği
Soru 15

Seminerler, bilgilendirici toplantılar, yazılı materyal kullanımı ve medya kullanımı toplumsal hareketlerde aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Eğitimin tutucu işlevi
B
Eleştirel pedagoji yöntemleri
C
Toplumsal hareketlerin kullandığı eğitsel yöntemler
D
Eğitim teknolojileri
E
Eğitim yoluyla toplumsal değişme yöntemleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 1995'ten sonra Türkiye'de sivil toplum alanında etkilerini gösteren dönüm noktalarından biri değildir?

A
Kızılay Cemiyeti'nin kurulması
B
Habitat Konferansının Türkiye'de gerçekleştirilmesi
C
Marmara Depremi sonrası ortamda sivil toplumun gelişimi
D
Kopenhag Kriterleri'nin kabulü
E
insan hakları ve sosyal politikalarda diyaloğu teşvik eden yasal düzenlemeler
Soru 17

Yeni toplumsal hareketlerde aktörlerin kendilerini tanımlamada esas aldıkları ölçütler aşağıdakilerin hangisidir?

A
Toplumsal cinsiyet, yaş, mekâna vb. bağlı
B
Liberal ya da muhafazakâr oluşa göre
C
Toplumsal sınıflara göre
D
Kırsal-kentsel nüfusa göre
E
Sağ ya da sol düşünceye göre
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ulus-ötesi toplumsal hareketlerin özelliklerinden biridir?

A
Dikey ve hiyerarşik olarak örgütlenirler.
B
Heterojen, çoklu-kimlikli ve çok daha akışkan bir yapıya sahiptirler.
C
Gücü ve yetkiyi kendinde toplayan bir liderlik modeli benimserler.
D
Katı yapı ve sınırlara sahiptirler.
E
Ulus-devletin egemenlik alanını ve dünya siyasetindeki yerini verili kabul ederler.
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisi eğitimcilerin, toplumsal hareket yoluyla öğrenme konusunu göz ardı etme nedenlerinden biri değildir?

A
Toplumsal hareketlerin eğitsel olmaktan çok politik süreçler olarak görülmesi
B
Eğitim araştırmalarının informal öğrenmeyi ihmal etmesi
C
Yetişkin eğitiminde işyerinde eğitim vb. gelişmelerin araştırmacılar açısından yarattığı sınırlılık
D
Toplumsal hareketler ve eğitim arasında ilişki olmaması
E
Yetişkin eğitiminde profesyonelleşmenin araştırmacılar açısından yarattığı sınırlılık
Soru 20

Kimliğin işlenmekte olan bir olgu oluşu ile anlatılmak istenilen durum aşağıdakilerden hangisinde doğru bir biçimde ifade edilmiştir?

A
Kimlik devam eden bir süreçte oluşmaz.
B
Devam eden tamamlanmamış bir süreçtir.
C
Belirli bir sürede inşa edilen ve gelişimini tamamlayan bir süreçtir.
D
Kimlik olgusu biyolojik bir süreçtir.
E
Kimlik sonradan kazanılan niteliklerle inşa edilmez.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x